претходна
наредна
CIP - 31
ЊЕГОВАН, Катарина
        Kantovsko shvatanje dužnosti u odnosu na životinje / Katarina Njegovan. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 75. - Apstrakt ; Abstract.

U: Filozofske studije. - ISSN 0350-106X. - God. 33, br. 34 (2018), str. 55-76.

179.3:17.023.2.
17 Кант И.

COBISS.SR-ID 272437772

CIP - 32
CEKIĆ, Nenad, 1963-
        Limits of Sexual Freedom and the Notion of Perversion (Is Sexual Ethics "Applied?") / Nenad Cekić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 105. - Abstract ; Apstrakt.

U: Filozofske studije. - ISSN 0350-106X. - God. 33, br. 34 (2018), str. 99-106.

176:101.8
176.4

COBISS.SR-ID 272476428


2 РЕЛИГИЈА. ТЕОЛОГИЈА


27-23/-27 БИБЛИЈА. КРИТИКЕ. УВОДИ У БИБЛИЈУ. ТУМАЧЕЊА

CIP - 33
КУБАТ, Родољуб, 1969-
        Историјски извештаји о настанку Септу[!]гинте / Родољуб Кубат. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 90. - Апстракт ; Summary.

U: Lucida intervalla. - ISSN 1450-6645. - Бр. 47 (2018), стр. 75-91.

27-242-235-276.2=14
26-242-235-276.2=14

COBISS.SR-ID 273290508


27-4 ПРАКТИЧНА ТЕОЛОГИЈА. МОРАЛНА ТЕОЛОГИЈА

CIP - 34
ANDOKOVÁ, Marcela, 1976-
        The law of freedom is the law of love. Some remarks on Christian liberty in Augustineʼs thinking. / Marcela Andoková. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 260-262. - Abstract.

U: Lucida intervalla. - ISSN 1450-6645. - Br. 47 (2018), str. 249-262.

27-423.79 Августин, свети
141.7 Августин, свети
123.1 Августин, свети

COBISS.SR-ID 273294604


271.222(497.11) СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

CIP - 35
ЖИВКОВИЋ, Милутин, 1986-
        Свештеник Лука Поповић - парох суводолски (1. март 1890 - 21. фебруар 1943) / Милутин Д. Живковић, Душан М. Поповић. - Илустр. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 377-378. - Апстракт ; Summary.

У: Баштина. - ISSN 0353-9008. - Св. 46 (2018), стр. 361-379.

271.222(497.11)-726.3:929 Поповић Л.

COBISS.SR-ID 272662284


3 ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ


303 МЕТОДОЛОГИЈА И МЕТОДЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

CIP - 36
ЖИВКОВИЋ, Предраг, 1970-
        Триангулација истраживачких метода у истраживањима друштвених појава: анаморфички приговор / Предраг Ж. Живковић. - Илустр., граф. прикази. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 27-30. - Апстракт ; Summary.

У: Зборник радова. - ISSN 2560-550X. - Год. 21, бр. 20 (2018), стр. 11-30.

303.7.032.4

COBISS.SR-ID 272932108

CIP - 37
ТАНЧИЋ, Драган, 1962--
        Проблем избора модела и процедура методолошких истраживања / Драган Љ. Танчић, Емина М. Лазовић Јовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 214. - Апстракт ; Summary.

У: Баштина. - ISSN 0353-9008. - Св. 46 (2018), стр. 203-215.

303.1

COBISS.SR-ID 272655372


305 СТУДИЈЕ РОДА

CIP - 38
ВЕЛОВ, Бранко, 1967-
        Корени родне неравноправности : друштвени положај и представљање жена у митовима античке Грчке / Бранко Велов, Љубица Девић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 275. - Сажетак ; Abstract.

У: Дипломатија и безбедност. - ISSN 2620-0333. - Год. 1, бр. 2 (2018), стр. 263-276.

305-055.1-055.2(38)
316.66-055.2(38)

COBISS.SR-ID 272470028

CIP - 39
STOJKOVSKA-Stefanovska, Vesna, 1977-
        Some feminist perspectives in criminology / Vesna Stojkovska-Stefanovska. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 72. - Summary.

U: Revija za kriminologiju i krivično pravo. - ISSN 1820-2969. - God. 56, br. 3 (2018), str. 59-72.

305:343.22-055.2

COBISS.SR-ID 272829708


314 ДЕМОГРАФИЈА. ПОПУЛАЦИЈСКЕ СТУДИЈЕ

CIP - 40
АНТОНОВИЋ, Ратомир, 1968-
        Pravna i materijalna podrška porodicama sa decom / Ratomir Antonović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 17. - Rezime.

U: Избор судске праксе. - ISSN 0354-3226. - God. 27, br. 2 (2019), str. 13-17.

314.113(497.11)

COBISS.SR-ID 273180940

CIP - 41
ПАНИЋ, Горан, 1964-
        Мигрантска криза - безбедносни изазов или политика изазова / Горан Панић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 195-196. - Сажетак ; Abstract.

У: Дипломатија и безбедност. - ISSN 2620-0333. - Год. 1, бр. 2 (2018), стр. 181-197.

314.15.045(4)"20"

COBISS.SR-ID 272466956

CIP - 42
РАДОВАНОВИЋ, Милан, 1986-
        The internal framework of organized Jewish migration from Yugoslavia to Israel (1948-1952) / Milan Radovanović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 136-137. - Abstract ; Summary.

U: Istorija 20. veka. - ISSN 0352-3160. - God. 37, br. 1 (2019), str. 121-138.

doi: 10.29362/ist20veka.2019.1.rad.121-138

314.151.3-054.72(=411.16)(569.4)"1948/1952"
323.13:314(=411.16)(497.1)"1948/1952"

COBISS.SR-ID 272498956

CIP - 43
РИСТАНОВИЋ, Петар Р., 1985-
        Југословенски програм мера и активности за заустављање исељавања Срба и Црногораца са Косова (1987) / Петар Р. Ристановић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 295-297. - Апстракт ; Summary.

У: Баштина. - ISSN 0353-9008. - Св. 46 (2018), стр. 279-297.

314.151(=163.41)(497.115)"1987"

COBISS.SR-ID 272644108


316 СОЦИОЛОГИЈА

CIP - 44
ГРИНГЛАС, Дарья
        Глобализация и проблема сохранения культурной идентичности / Дарья Гринглас. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Аннотация ; Резиме. - Библиографија: стр. 38.

U: Српско-руски односи у прошлости и садашњости. Књ. 2 / уредили и приредили Весна Зарковић, Марија Јефтимијевић Михајловић, Далибор Велојић. - Приштина [тј.] Лепосавић : Институт за српску културу, 2018. - ISBN 978-86-89025-40-8. - # Knj. #2 (2018), стр. 33-39.

316.72/.73
316.32

COBISS.SR-ID 272419852


316.6 СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈА

CIP - 45
СТАНЧЕВСКИ, Тијана
        Облици, активности и последице мобинга у спорту / Станчевски Тијана, Илић Игор, Богдановић Милена. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 255. - Сажетак ; Abstract.

У: Зборник радова / 5. Међународна научна конференција "Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас", Копаоник, 21-24. март 2018. / The Fifth International Scientific Conference "Anthropological and Theoantrophological Aspects of Physical Activities from the Constantine the Great to Modern Times". - Лепосавић : Факултет за спорт и физичко васпитање, 2018. - ISBN 978-86-82329-76-3. - Стр. 251-256.

796.01:316.62

COBISS.SR-ID 272723468


316.624 ДЕВИЈАНТНО ПОНАШАЊЕ. СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА

CIP - 46
БУЛИЋ, Аид, 1982-
        Чиниоци просоцијалног и агресивног понашања ученика основних школа / Аид Булић. - Табеле. - Библиографија: стр. 537-538. - Апстракт ; Abstract ; Резюме.

У: Настава и васпитање. - ISSN 0547-3330. - Год. 67, бр. 3 (2018), str. 525-540.

316.624-057.874(497.6)
316.613.43

COBISS.SR-ID 273330700

CIP - 47
ВУКОЈЕВИЋ, Симка Д., 1990-
        Kreiranje obrazovnih promena na mikro-nivou / Simka D. Vukojević. - Ilustr. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 161. - Apstrakt.

U: Obrazovna politika i praksa: u skladu ili u raskoraku? [Elektronski izvor] / Nacionalni naučni skup Susreti pedagoga, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu 25. i 26. januara 2019. - Beograd : Filozofski fakultet Univerziteta, Institut za pedagogiju i andragogiju : Pedagoško društvo Srbije, 2019. - ISBN 978-86-80712-19-2. - Str. 155-161.

316.624-057.874
37.014.5(497.11)

COBISS.SR-ID 272839180

CIP - 48
ЖУНИЋ-Павловић, Весна, 1967-
        Насилно понашање ученика према наставницима у средњој школи / Весна Жунић Павловић, Мирослав Павловић, Светлана Каљача. - Табеле. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 502-503. - Апстракт ; Abstract ; Резюме.

У: Настава и васпитање. - ISSN 0547-3330. - Год. 67, бр. 3 (2018), стр. 489-505.

316.624-057.874(497.11)
343.988:343.62

COBISS.SR-ID 273320460

CIP - 49
ЈЕВТИЋ, Бисера, 1968-
        Могућност превенције вршњачког насиља подстицањем просоцијалне вредносне оријентације / Бисера С. Јевтић, Мариола З. Ђорђевић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 68-69. - Апстракт ; Summary.

У: Зборник радова. - ISSN 2560-550X. - Год. 21, бр. 20 (2018), стр. 57-70.

316.624-057.874
37.06:364.636
37.034

COBISS.SR-ID 272939020

CIP - 50
        СТАВОВИ о различитим моделима злоупотребе спорта / Ранђеловић Небојша ... [ и др.]. - Остали аутори: Пиршл Даница, Живковић Данијела, Живановић Ненад. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 300. - Сажетак ; Abstract.

У: Зборник радова / 5. Међународна научна конференција "Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас", Копаоник, 21-24. март 2018. / The Fifth International Scientific Conference "Anthropological and Theoantrophological Aspects of Physical Activities from the Constantine the Great to Modern Times". - Лепосавић : Факултет за спорт и физичко васпитање, 2018. - ISBN 978-86-82329-76-3. - Стр. 294-301.

316.624:796
796-05:615.035.3

COBISS.SR-ID 272775692

CIP - 51
ШАЉИЋ, Зорица, 1974-
        Prevencija antisocijalnog ponašanja učenika - stanje u školskoj praksi i mogući pravci promena / Zorica Šaljić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 194. - Apstrakt.

U: Obrazovna politika i praksa: u skladu ili u raskoraku? [Elektronski izvor] / Nacionalni naučni skup Susreti pedagoga, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu 25. i 26. januara 2019. - Beograd : Filozofski fakultet Univerziteta, Institut za pedagogiju i andragogiju : Pedagoško društvo Srbije, 2019. - ISBN 978-86-80712-19-2. - Str. 189-194.

316.624-087.874(497.11)
159.923.5-087.874(497.11)
37.06:364.63(497.11)

COBISS.SR-ID 272846092


316.64 ДРУШТВЕНИ СТАВОВИ. ДРУШТВЕНА СВЕСТ

CIP - 52
ГРУБОР, Јелена, 1977-
        Ставови родитеља према учењу енглеског језика своје деце / Јелена Грубор. - Граф. прикази. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 466-468. - Апстракт ; Abstract ; Резюме.

У: Настава и васпитање. - ISSN 0547-3330. - Год. 67, бр. 3 (2018), стр. 453-469.

316.644:[371.3::811.111

COBISS.SR-ID 273314828

CIP - 53
МАРУШИЋ, Вук, 1987-
        Stavovi o emigraciji studenata završne godine medicine / Vuk Marušić, Ljiljana Marković-Denić. - Ilustr. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Sažetak ;Abstract. - Bibliografija: str. 97.

У: Medicinski časopis. - ISSN 0350-1221. - God. 52, br. 3 (2018), str. 91-97.

316.644-057.875:314.117(497.11)

COBISS.SR-ID 273038860

CIP - 54
        СТAВOВИ студeнaтa према универзитетском спорту / Станковић Верољуб ... [ и др.]. - табеле. - Остали аутори: Илић Игор, Стошић Дејан, Савић Владимир, Арсенијевић Раденко, Тоскић Лазар. - Библиографија: стр. 261. - Сажетак ; Abstract.

У: Зборник радова / 5. Међународна научна конференција "Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас", Копаоник, 21-24. март 2018. / The Fifth International Scientific Conference "Anthropological and Theoantrophological Aspects of Physical Activities from the Constantine the Great to Modern Times". - Лепосавић : Факултет за спорт и физичко васпитање, 2018. - ISBN 978-86-82329-76-3. - Стр. 257-261.

316.644-057.875:796

COBISS.SR-ID 272775948


316.77 ДРУШТВЕНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ. СОЦИОЛОГИЈА КОМУНИКАЦИЈЕ

CIP - 55
ТОМИЋ, Бобан, 1961-
        Medijska pismenost i PR - od protivrečnosti do uzajamnosti / Boban Tomić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 25. - Sažetak ; Abstract.

У: Humanistika. - ISSN 2560-3841. - Vol. 2, br. 4 (2018), str. 11-26.

316.77:004.738.5
659.3/.4(497-15)

COBISS.SR-ID 273206028


32 ПОЛИТИКА

CIP - 56
МИРКОВИЋ, Ена С., 1986-
        Однос Благоја Нешковића према Совјетском Савезу и сукоб са Информбироом / Ена С. Мирковић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 221. - Апстракт ; Summary.

У: Српско-руски односи у прошлости и садашњости. Књ. 2 / уредили и приредили Весна Зарковић, Марија Јефтимијевић Михајловић, Далибор Велојић. - Приштина [тј.] Лепосавић : Институт за српску културу, 2018. - ISBN 978-86-89025-40-8. - Стр. 199-222.

32:929 Нешковић Б."(093.2)
329.15(497.1):327.323.32"1948"

COBISS.SR-ID 272609036


32.019.5 ЈАВНО МЊЕЊЕ. ПРОПАГАНДА

CIP - 57
DORDANAS, Stratos N., 1968-
        German Propaganda in the Balkans during the First World War / Stratos N. Dordanas. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 77-78. - Abstract.

U: Balcanica. - ISSN 0350-7653. - God. 49 (2018), str. 69-78.

32.019.5:355.48(=112.2)(497)"1914/1918"
94(497)"1914/1918"

COBISS.SR-ID 272994316

CIP - 58
ЈАНКОВИЋ, Немања Б., 1977-
        Односи с јавношћу и политика / Немања Б. Јанковић, Мирјана Миловановић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 35-36. - Апстракт ; Summary.

У: Humanistika. - ISSN 2560-3841. - Вол. 2, бр. 4 (2018), стр. 27-36.

32.019.5
659.3/.4:32
316.774:32

COBISS.SR-ID 273206796

CIP - 59
МИЛАДИНОВИЋ-Богавац, Живанка М.
        Улога слободних и независних медија у демократској легитимизацији друштва / Живанка М. Миладиновић Богавац, Неђо С. Даниловић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 171. - Апстракт ; Summary.

У: Баштина. - ISSN 0353-9008. - Св. 46 (2018), стр. 157-172.

32.019.5
316.77
321.7

COBISS.SR-ID 272662540


321 ОБЛИЦИ ПОЛИТИЧКОГ ОРГАНИЗОВАЊА. ДРЖАВА КАО ПОЛИТИЧКА ВЛАСТ. НАСТАНАК ДРЖАВЕ И ОБЛИЦИ ВЛАДАВИНЕ

CIP - 60
ЂУКИЋ, Станимир, 1962-
        Безбедносне карактеристике Краљевине Југославије (1918-1941) / Станимир Ђукић, Борис Кршев. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 156. - Сажетак ; Abstract.

У: Дипломатија и безбедност. - ISSN 2620-0333. - Год. 1, бр. 2 (2018), стр. 143-157.

321(497.1)"1918/1941"

COBISS.SR-ID 272465420