претходна
наредна
CIP - 91
CVIJANOVIĆ, Drago, 1960-
        Are green hotels suitable for the development of entrepreneurship in tourism? / Drago Cvijanović, Dejan Sekulić, Dejana Pavlović. - Ilustr. - Beleška o autorima: str. 432-433. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 431-432. - Abstract ; Sažetak.

U: Економика предузећа. - ISSN 0353-443X. - God. 66, br. 7/8 (2018), str. 424-433.

502/504:[338.488.2:640.412(497.11)
005.342:338.48

COBISS.SR-ID 273144844


339 ТРГОВИНА. МЕЂУНАРОДНИ ПРИВРЕДНИ ОДНОСИ. СВЕТСКА ПРИВРЕДА

CIP - 92
АВРАМОВИЋ, Ненад М., 1955-
        Страна директна улагања, мотиви, ризици и дупли стандарди / Ненад М. Аврамовић, Станимир Б. Ђукић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 97-98. - Апстракт ; Summary.

У: Баштина. - ISSN 0353-9008. - Св. 46 (2018), стр. 83-99.

339.727.22/.24

COBISS.SR-ID 272612876

CIP - 93
ВУЧИЋ, Михајло, 1985-
        Брегзит - преговори и могући исходи / Михајло Вучић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 178-179. - Сажетак ; Abstract.

У: Дипломатија и безбедност. - ISSN 2620-0333. - Год. 1, бр. 2 (2018), стр. 161-180.

339.922(410:4-672EU)

COBISS.SR-ID 272465676

CIP - 94
        EVALUATION of websites of it companies from the perspective of it beginners / Branislav Ivanov ... [et al.]. - Ilustr. - Dostupno i na: http://www.bizinfo.edu.rs/index.php/bizinfo/issue/archive. - Ostali autori:Milena Jevtić, Dragiša Stanujkić, Darjan Karabašević, Florentin Smarandache. - Bibliografija: str. 9. - Abstract ; Сажетак.

U: БизИнфо. - ISSN 2217-2769. - God. 9, br. 2 (2018), str. 1-9.

doi: 10.5937/bizinfo1802001I

004.738.5:339.13
005.311.12:519.233.8

COBISS.SR-ID 272635148

CIP - 95
LACKOVIĆ Vincek, Zrinka
        Liberalization of international trade in goods and services / Zrinka Lacković Vincek, Vlatka Bilas, Ivana Dvorski Lacković. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 19-20. - Abstract ; Rezime.

U: Megabiznis. - ISSN 2560-4104. - God. 2, br. 2 (2018), str. 7-21.

339.56
339.9.012.421

COBISS.SR-ID 272925196

CIP - 96
ОЛЬХОВСКАЯ, Анна
        Положительное и отрицательное влияние глобализации на мировую экономику / Анна Ольховская. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 46. - Аннотация ; Резиме.

U: Српско-руски односи у прошлости и садашњости. Књ. 2 / уредили и приредили Весна Зарковић, Марија Јефтимијевић Михајловић, Далибор Велојић. - Приштина [тј.] Лепосавић : Институт за српску културу, 2018. - ISBN 978-86-89025-40-8. - # Knj. #2 (2018), стр. 41-47.

339.9
339.97/.98

COBISS.SR-ID 272421644

CIP - 97
ТРИШИЋ, Марко, 1987-
        Unapređenje politike konkurencije Srbije kroz proces evrointegracija / Marko Trišić. - Graf. prikazi. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 96-98. - Rezime ; Abstract.

U: Megabiznis. - ISSN 2560-4104. - God. 2, br. 2 (2018), str. 83-99.

338:339.137.2(497.11)
339.922

COBISS.SR-ID 272926476


340.12 ПРАВЦИ У ТЕОРИЈИ ПРАВА. ПРАВНЕ ШКОЛЕ И ДОКТРИНЕ. ФИЛОЗОФИЈА ПРАВА. ТЕОРИЈА ДРЖАВЕ И ПРАВА

CIP - 98
MITROVIĆ, Dragan M.
        O pravdi i pravu / Dragan M. Mitrović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 12-13. - Rezime.

U: Избор судске праксе. - ISSN 0354-3226. - God. 27, br. 1 (2019), str. 5-13.

340.12
340.114

COBISS.SR-ID 272373260


341.2 СУБЈЕКТИ И ОБЈЕКТИ У МЕЂУНАРОДНОМ ПРАВУ

CIP - 99
БОЖИЋ, Ирена, 1982-
        Резерве на вишестране међународне уговоре / Ирена Божић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 145. - Апстракт ; Summary.

U: Зборник радова. - ISSN 0354-6543. - (2018), стр. 131-146.

341.242.5

COBISS.SR-ID 272430860


341.4 МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО

CIP - 100
STEFANOVSKA, Vesna, 1987-
        Modern application of the principle aut dedere aut judicare in acts of terrorism and torture / Vesna Stefanovska. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 56-58. - Summary.

U: Revija za kriminologiju i krivično pravo. - ISSN 1820-2969. - God. 56, br. 3 (2018), str. 43-58.

341.44:343.341

COBISS.SR-ID 272820492


341.7/.8 ДИПЛОМАТСКО ПРАВО. КОНЗУЛАРНО ПРАВО

CIP - 101
ДЕБЕЉАКОВИЋ, Станко, 1992-
        Андрићева геополитичка мисао у књижевном делу / Станко Дебељаковић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 213-214. - Сажетак ; Abstract.

У: Дипломатија и безбедност. - ISSN 2620-0333. - Год. 1, бр. 2 (2018), стр. 199-215.

341.7:929 Андрић И.
341.7:929 Андрић И.

COBISS.SR-ID 272467468

CIP - 102
САВИЋ, Марија, 1984-
        Научни допринос археолошких истраживања Ивана Степановича Јастребова на територији Косова и Метохије / Марија М. Савић, Небојша Ђокић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 312-313. - Апстракт ; Summary.

U: Српско-руски односи у прошлости и садашњости. Књ. 2 / уредили и приредили Весна Зарковић, Марија Јефтимијевић Михајловић, Далибор Велојић. - Приштина [тј.] Лепосавић : Институт за српску културу, 2018. - ISBN 978-86-89025-40-8. - Стр. 299-314.

341.7:929 Јастребов И. С.
902.2(497.115)"18"

COBISS.SR-ID 272603404


342.7 ЉУДСКА ПРАВА

CIP - 103
МАРИНКОВИЋ, Радојка
        Zaštita dece u migracijama : međunarodnopravni i novi zakonodavni okvir u Republici Srbiji sa sudskom praksom / Radojka Marinković. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 11-12. - Rezime.

U: Избор судске праксе. - ISSN 0354-3226. - God. 27, br. 2 (2019), str. 5-12.

342.726-053.2-054.7(497.11)
341.231.14-053.2-054.7(497.11)

COBISS.SR-ID 273179660


343 КРИВИЧНО ПРАВО

CIP - 104
ЈОВИЋ, Војислав Б., 1959-
        Историја уређења малолетничке делинквенције у кривичном законодавству Републике Србије / Војислав Б. Јовић, Александра Н. Благојевић Даниловић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 200-201. - Апстракт ; Summary.

У: Баштина. - ISSN 0353-9008. - Св. 46 (2018), стр. 173-202.

343.224-053.6(497.11)

COBISS.SR-ID 272639244

CIP - 105
KAROVIĆ, Sadmir
        Krivičnoprocesna uloga i položaj tužioca u istrazi u Bosni i Hercegovini / Sadmir Karović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Rezime.

U: Избор судске праксе. - ISSN 0354-3226. - God. 27, br. 2 (2019), str. 66-69.

343.163(497.6)
343.132/.133(497.6)

COBISS.SR-ID 273186060

CIP - 106
МИЈАТОВИЋ, Марина Д., 1989-
        Схватање корупције у научној теорији, међународним документима ОУН, ЕУ и пракси у БиХ / Марина Д. Мијатовић, Дражена Б. Пејановић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 225-226. - Апстракт ; Summary.

У: Баштина. - ISSN 0353-9008. - Св. 46 (2018), стр. 217-227.

343.224-053.6(497.11)

COBISS.SR-ID 272641548


343.1 КРИВИЧНИ ПОСТУПАК

CIP - 107
БЛАГОЈЕВИЋ-Даниловић, Александра Н., 1980-
        Значење правних термина у вези са појмом саслушање : слушање, исказ, обраћање, порука и општење / Александра Н. Благојевић Даниловић, Драган Љ. Танчић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 123. - Апстракт ; Summary.

У: Баштина. - ISSN 0353-9008. - Св. 46 (2018), стр. 101-124.

343.1

COBISS.SR-ID 272615948

CIP - 108
SIMOVIĆ, Miodrag, 1952-
        Efficiency of criminal proceedings - between expectations and reality / Miodrag Simović, Mile Šikman. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 38-42. - Summary.

U: Revija za kriminologiju i krivično pravo. - ISSN 1820-2969. - God. 56, br. 3 (2018), str. 23-42.

340.134:343.13(497.6)

COBISS.SR-ID 272789004


343.2 КРИВИЧНО ПРАВО (ОПШТА ПИТАЊА)

CIP - 109
КАТАНЧЕВИЋ, Андреја, 1984-
        Ослобођење од одговорности за инјурију / Андреја Катанчевић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 107-110. - Апстракт ; Summary.

U: Зборник радова. - ISSN 0354-6543. - (2018), стр. 97-110.

343.223(37)

COBISS.SR-ID 272429836


343.24/.29 КАЗНЕ

CIP - 110
PJETERNIKAJ, Ylli, 1987-
        Enforcement of alternatives to imprisonment in Albania / Ylli Pjeternikaj, Valbona Nano, Altin Shegani. - Graf. prikazi. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 104-105. - Summary.

U: Revija za kriminologiju i krivično pravo. - ISSN 1820-2969. - God. 56, br. 3 (2018), str. 93-105.

343.24(496.5)
364-781.9:343.22(496.5)

COBISS.SR-ID 272840460


343.3/.7 КРИВИЧНА ДЕЛА. ВРСТЕ КРИВИЧНИХ ДЕЛА

CIP - 111
GÁL, István László, 1978-
        Risk analysis of counterfeiting money in Hungary and in the EU / István László Gál. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 21-22. - Summary.

U: Revija za kriminologiju i krivično pravo. - ISSN 1820-2969. - God. 56, br. 3 (2018), str. 7-22.

343.51(439)
343.85:343.51(4-672EU)

COBISS.SR-ID 272785932

CIP - 112
JAŠAREVIĆ, Osman
        Kriminološki aspekti nasilja i diskriminacije nad djecom školske dobi u Bosni i Hercegovini / Osman Jašarević, Marina M. Simović, Farah Fazlagić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 69. - Rezime.

U: Избор судске праксе. - ISSN 0354-3226. - God. 27, br. 1 (2019), str. 65-69.

343.59-057.874(497.6)
343.8:[343.59:373(497.6)

COBISS.SR-ID 272372748

CIP - 113
ПЕТРОВИЋ, Вера, 1991-
        Прогањање - недоречености нове инкриминације / Вера Петровић, Горан Јованић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 126-128. - Апстракт ; Summary.

U: Зборник радова. - ISSN 0354-6543. - (2018), стр. 111-129.

343.43(497.11)

COBISS.SR-ID 272430092


343.8 ПЕНОЛОГИЈА. ИЗВРШАВАЊЕ КАЗНИ. ПРЕВЕНЦИЈА

CIP - 114
BAGREEVA, Elena Gennadievna, 1957-
        Natural and positive law in the concept of correcting offenders / Elena Gennadievna Bagreeva. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 21-22. - Summary.

U: Revija za kriminologiju i krivično pravo. - ISSN 1820-2969. - God. 56, br. 3 (2018), str. 7-22.

343.8
340.12

COBISS.SR-ID 272844044

CIP - 115
KOCHAŃCZYK, Rafał, 1973-
        Prevention of juvenile delinquency as one of the tasks of the Polish police / Rafał Kochańczyk, Dariusz Stachelek. - Graf. prikazi. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 129-130. - Summary.

U: Revija za kriminologiju i krivično pravo. - ISSN 1820-2969. - God. 56, br. 3 (2018), str. 117-130.

343.85:343.22-053.6(438)

COBISS.SR-ID 272849676

CIP - 116
MATIĆ-Bošković, Marina, 1977-
        Effectiveness of Anti-corruption bodies in suppression of corruption in selected countries / Marina Matić Bošković. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 89-91. - Summary.

U: Revija za kriminologiju i krivično pravo. - ISSN 1820-2969. - God. 56, br. 3 (2018), str. 73-91.

343.85:343.352(497-15)

COBISS.SR-ID 272831244

CIP - 117
МАЦАНОВИЋ, Небојша, 1977-
        Odnos djece i roditelja koji se nalaze na izdržavanju kazne zatvora / Nebojša Macanović. - Tabele. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 67-68. - Apstrakt ; Abstract.

U: Београдска дефектолошка школа. - ISSN 0354-8759. - God. 24, br. 3 (2018), str. 53-69.

343.22:343.85(497.6)
316.356.2

COBISS.SR-ID 272502284


347 ГРАЂАНСКО ПРАВО

CIP - 118
PEROVIĆ, Jelena, 1969-
        From confidentiality to transparency in business contracts concluded by a state / Jelena Perović, Marko Jovanović. - Ilustr. - Beleška o autorima: str. 456. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 455-456. - Abstract ; Sažetak.

U: Економика предузећа. - ISSN 0353-443X. - God. 66, br. 7/8 (2018), str. 446-456.

347.74
005.332.5:339.542.2

COBISS.SR-ID 273147404


347.2 СТВАРНО ПРАВО

CIP - 119
ЈАКШИЋ-Ковачевић, Бојана
        Pribavljanje, otuđenje i davanje u zakup stvari u javnoj svojini / Bojana Jakšić Kovačević. - Rezime.

U: Избор судске праксе. - ISSN 0354-3226. - God. 27, br. 2 (2019), str. 18-22.

347.218.2(497.11)

COBISS.SR-ID 273189388


347.61/.68 ПОРОДИЧНО ПРАВО. НАСЛЕДНО ПРАВО

CIP - 120
ВУЈОВИЋ, Огњен, 1977-
        Сврха фидеикомиса / Огњен Вујовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 95-96. - Апстракт ; Summary.

U: Зборник радова. - ISSN 0354-6543. - (2018), стр. 81-96.

347.67(37)

COBISS.SR-ID 272429580