претходна
наредна
CIP - 121
МИЛОВИЋ, Јована, 1991-
        Одрицање од наслеђа у српском праву / Јована Миловић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 159. - Апстракт ; Summary.

U: Зборник радова. - ISSN 0354-6543. - (2018), стр. 147-160.

347.66(497.11)

COBISS.SR-ID 272431116

CIP - 122
РАДОВАНОВИЋ, Даница, 1992-
        Легат са облигационоправним дејством у римском праву / Даница Радовановић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 174-175. - Апстракт ; Summary.

U: Зборник радова. - ISSN 0354-6543. - (2018), стр. 161-176.

347.67(37)

COBISS.SR-ID 272431628


347.7 ТРГОВИНСКО ПРАВО. ПРИВРЕДНО ПРАВО

CIP - 123
КАНТАР, Биљана
        Ništavost statusnih ugovora / Biljana Kantar. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Rezime.

U: Избор судске праксе. - ISSN 0354-3226. - God. 27, br. 1 (2019), str. 14-17.

347.72.04(497.11)

COBISS.SR-ID 272370700


347.77/.78 ИНДУСТРИЈСКА СВОЈИНА. ПАТЕНТНО ПРАВО. АУТОРСКА ПРАВА

CIP - 124
ПАЈТИЋ, Бојан, 1970-
        Право на здравље у контексту патентне заштите фармацеутских производа / Бојан Пајтић, Сања Радовановић, Атила Дудаш. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 44-47. - Апстракт ; Summary.

U: Зборник радова. - ISSN 0354-6543. - (2018), стр. 25-48.

347.77:615

COBISS.SR-ID 272428044


347.9 ПРАВНИ ПОСТУПАК. УСТРОЈСТВО СУДОВА И КАДРОВА

CIP - 125
СТАМЕНКОВИЋ, Јасмина
        Sporne odredbe izvršnog postupka na osnovu verodostojne isprave i mogućnost njihovog unapredenja izmenama zakona (deo I) / Jasmina Stamenković. - Rezime.

U: Избор судске праксе. - ISSN 0354-3226. - God. 27, br. 1 (2019), str. 22-26.

347.952(497.11)

COBISS.SR-ID 272370956

CIP - 126
СТАМЕНКОВИЋ, Јасмина
        Sporne odredbe izvršnog postupka na osnovu verodostojne isprave i mogućnost njihovog unapređenja izmenama zakona (deo II) / Jasmina Stamenković. - Rezime.

U: Избор судске праксе. - ISSN 0354-3226. - God. 27, br. 2 (2019), str. 23-26.

347.952(497.11)

COBISS.SR-ID 273181452


347.97/.99 ОРГАНИЗАЦИЈА СУДОВА. СУДСКА УПРАВА

CIP - 127
ЖДРАЉЕВИЋ, Бојана, 1980-
        Окружни суд - Прокупље 1878-2018. / Бојана Ждраљевић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 154. - Апстракт ; Abstract.

У: Топлички зборник. - ISSN 2466-5371. - Год. 3, бр. 3 (2018), стр. 147-155.

347.995(497.11)"1878/2018"

COBISS.SR-ID 272698636


35 ЈАВНА УПРАВА. ДРЖАВНО УСТРОЈСТВО. ВОЈНИ ПОСЛОВИ

CIP - 128
ИЊАЦ, Јадранка
        Veštačenje u upravnim stvarima - upravni postupak i upravni spor / Jadranka Injac. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Rezime.

U: Избор судске праксе. - ISSN 0354-3226. - God. 27, br. 1 (2019), str. 18-21.

35.077.2(497.11)

COBISS.SR-ID 272372236


351 ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ЈАВНЕ УПРАВЕ

CIP - 129
BJEGOVIĆ, Miroslav, 1970-
        National and Energy Security in Terms of Human Development / Miroslav Bjegović, Mirjana Radovanović, Goran Župac. - Tabele. - Bibliografija: str. 123-125. - Abstract ; Apstrakt.

U: Industrija. - ISSN 0350-0373. - Vol. 46, br. 4 (2018), str. 109-125.

doi: 10.5937/industrija46-19215

351:620.92
005.35:620.92

COBISS.SR-ID 272686348

CIP - 130
САВИЋ, Андреја, 1947-
        Обавештајно-безбедносни системи Србије : вековно искуство и поуке / Андреја Савић, Ненад Ђорђевић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 32. - Сажетак ; Abstract.

У: Дипломатија и безбедност. - ISSN 2620-0333. - Год. 1, бр. 2 (2018), стр. 15-33.

351.86(497.11)"19/20"
351.74/.75(497.11)"19/20"

COBISS.SR-ID 272462604


355/359 ВОЈНЕ ВЕШТИНЕ. ВОЈНЕ НАУКЕ

CIP - 131
ДЕНДА, Далибор, 1975-
        Српски официрски кор из 1918. године и Војска краљевине СХС/Југославије / Далибор Денда. - Сажетак ; Abstract.

У: Дипломатија и безбедност. - ISSN 2620-0333. - Год. 1, бр. 2 (2018), стр. 281-284.

355.083(497.1)"1918"

COBISS.SR-ID 272471308

CIP - 132
DʼALESSANDRI, Antonio, 1977-
        Italian Volunteers in Serbia in 1914 / Antonio DʼAlessandri. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 26-27. - Abstract.

U: Balcanica. - ISSN 0350-7653. - God. 49 (2018), str. 17-27.

355.087.2(=131.1)(497.11)"1914"
94(497.11)"1914/1918"

COBISS.SR-ID 272969484

CIP - 133
KOVIĆ, Miloš, 1969-
        The British Adriatic Squadron and the Evacuation of Serbs from the Albanian Coast 1915-1916 / Miloš Ković. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 40-41. - Abstract.

U: Balcanica. - ISSN 0350-7653. - God. 49 (2018), str. 29-41.

355.48(497.11)"1915/1916"
94(497.11)"1914/1918"

COBISS.SR-ID 272975884

CIP - 134
КОЛЕВ, Драган, 1958-
        Мрежни рат као постмодерни облик угрожавања безбедности / Драган Колев. - Граф. прикази. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 236-237. - Сажетак ; Abstract.

У: Дипломатија и безбедност. - ISSN 2620-0333. - Год. 1, бр. 2 (2018), стр. 217-238.

355.02

COBISS.SR-ID 272467980

CIP - 135
КРГА, Бранко, 1945-
        Осми Пекиншки Ксијангшан форум / Бранко Крга. - Сажетак ; Abstract.

У: Дипломатија и безбедност. - ISSN 2620-0333. - Год. 1, бр. 2 (2018), стр. 279-280.

355.02:005.745(510)"2018"(049.32)

COBISS.SR-ID 272470796

CIP - 136
KREMPP-Puppinck, Thérèse, 1976-
        De la Grèce rêvée à la Grèce vécue L'armée d'Orient dans une interculturalité complexe / Thérèse Krempp Puppinck. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 105-106. - Résumé.

U: Balcanica. - ISSN 0350-7653. - God. 49 (2018), str. 91-106.

355.11(=133.1)(495.622)"1915/1918"
316.72

COBISS.SR-ID 272975372

CIP - 137
MILKIĆ, Miljan, 1975-
        The Serbian Army in the Chalkidiki in 1916: Organization and Deployment / Miljan Milkić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 55-56. - Abstract.

U: Balcanica. - ISSN 0350-7653. - God. 49 (2018), str. 43-56.

355.1(497.11)"1916"
94(497.11)"1914/1918"

COBISS.SR-ID 272990732

CIP - 138
НИКОЛИЋ, Коста, 1963-
        Prilozi za biografiju Vojislava Mišića / Kosta Nikolić, Rade Ristanović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 221. - Apstrakt ; Summary.

U: Istorija 20. veka. - ISSN 0352-3160. - God. 37, br. 1 (2019), str. 207-222.

doi: 10.29362/ist20veka.2019.1.nik.207-222

355:929 Мишић В.(093.2)
94(497.11)"1941/1945"(093.2)

COBISS.SR-ID 272502028

CIP - 139
PAVLOVIĆ, Vojislav G., 1960-
        Franchet dʼEspèrey et la politique balkanique de la France 1918-1919 / Vojislav G. Pavlović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 123-124. - Résumé.

U: Balcanica. - ISSN 0350-7653. - God. 49 (2018), str. 107-124.

355:929 Д'Епере Ф.
327(497:44)"1918/1919"

COBISS.SR-ID 273002764

CIP - 140
ПЕТРОВИЋ, Марија, 1988-
        Хероине Гвозденог пука Милунка Савић и Флора Сендс / Марија Петровић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 101. - Апстракт ; Abstract.

У: Топлички зборник. - ISSN 2466-5371. - Год. 3, бр. 3 (2018), стр. 95-103.

355:929 Савић М.
355:929 Сендс Ф.
355.312(497.11)"1912/1918"

COBISS.SR-ID 272707852


355.48/.49 ВОЈНА ИСТОРИЈА. РАТОВИ

CIP - 141
ВЕЛОЈИЋ, Далибор, 1975-
        Продор јединица 13. корпуса НОВЈ на Косово 1944. и угрожавање одступнице групи армија "Е" / Далибор З. Велојић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 260. - Апстракт ; Summary.

У: Баштина. - ISSN 0353-9008. - Св. 46 (2018), стр. 251-261.

355.48(497.115)"1944"
94(497.115)"1944"

COBISS.SR-ID 272649228

CIP - 142
ДИНЧИЋ, Александар, 1980-
        Ниш као седиште 2. пешадијског пука "Књаз Михаило" за време Првог светског рата (1914-1918) / Александар Динчић. - Табеле. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 63-64. - Апстракт ; Abstract.

У: Топлички зборник. - ISSN 2466-5371. - Год. 3, бр. 3 (2018), стр. 47-65.

355.312(497.11)"1914/1918"(093.2)
94(497.11)"1914/1918"

COBISS.SR-ID 272665612

CIP - 143
ЖАРИЋ, Дарко, 1971-
        Црнорукци у Гвозденом пуку / Дарко Жарић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 73. - Апстракт ; Abstract.

У: Топлички зборник. - ISSN 2466-5371. - Год. 3, бр. 3 (2018), стр. 67-74.

355.312(497.11)"1912/1918"
94(497.11)"1901/1917".929(093.3)

COBISS.SR-ID 272666380

CIP - 144
ЖИВКОВИЋ, Милутин, 1986-
        Revolucionarni teror u Novovaroškom, Prijepoljskom i Pljevaljskom srezu : oktobar 1941-maj 1942 / Milutin Živković. - Tabele. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 91. - Apstrakt ; Summary.

U: Istorija 20. veka. - ISSN 0352-3160. - God. 37, br. 1 (2019), str. 75-92.

doi: 10.29362/ist20veka.2019.1.ziv.75-92

355.426(497.11+497.16)"1941/1942"
323.281(497.11)"1941/1942"
94(497.11)"1941/1942"

COBISS.SR-ID 272497932

CIP - 145
КОСТИЋ, Радоје, 1939-
        Зашто је "Гвоздени пук" једини у српској војсци стекао тај почасни назив / Радоје Костић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Abstract.

У: Топлички зборник. - ISSN 2466-5371. - Год. 3, бр. 3 (2018), стр. 77-92.

355.312(497.11)"1918"(093.2)
94(497.11)"1912/1918"

COBISS.SR-ID 272700940

CIP - 146
ЛОВИЋ, Владимир, 1979-
        Хероји тајни Краљевине Србије у великом рату / Владимир Ловић. - Илустр. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 126. - Апстракт ; Abstract.

У: Топлички зборник. - ISSN 2466-5371. - Год. 3, бр. 3 (2018), стр. 107-127.

355.48(=163.41)(497)"1916/1918"
355.40(=163.41)(497)"1916/1918"
327(497.11)"1914/1918"

COBISS.SR-ID 272684300

CIP - 147
МАРКОВИЋ, Саша, 1968-
        Други "Гвоздени" пук и присаједињење Баната, Бачке и Барање (Војводине) Краљевини Србији 1918. / Саша Марковић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 41-43. - Апстракт ; Abstract.

У: Топлички зборник. - ISSN 2466-5371. - Год. 3, бр. 3 (2018), стр. 25-45.

355.312(497.11)"1918"(093.2)
94(497.11)"1912/1918"

COBISS.SR-ID 272665100

CIP - 148
СТАНОЈЕВИЋ, Саша, 1977-
        Други пешадијски "Гвоздени" пук у српској историографији (са одабраном библиографијом) / Саша Д. Станојевић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 17-21. - Апстракт ; Abstract.

У: Топлички зборник. - ISSN 2466-5371. - Год. 3, бр. 3 (2018), стр. 9-22.

355.312(497.11)"1912/1918"(093.2)
016:355.312(497.11)"1912/1918"
94(497.11)"1912/1918"

COBISS.SR-ID 272662028

CIP - 149
ŢURCANU, Florin, 1967-
        Turtucaia/Toutrakan 1916 : la postérité d'une défaite dans la Roumanie de l'entre-deux-guerres / Florin Ţurcanu. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 218-219. - Résumé.

U: Balcanica. - ISSN 0350-7653. - God. 49 (2018), str. 205-219.

355.48(498:497.2)"1916"(093.2)
94(498)"1916"

COBISS.SR-ID 273019916


37.01 ОСНОВИ ОБРАЗОВАЊА, ТЕОРИЈА. ПЕДАГОГИЈА

CIP - 150
МАКСИМОВИЋ, Маја, 1983-
        Obrazovanje usmereno na ishode - neutralna paradigma ili mehanizam moći u obrazovanju odraslih / Maja M. Maksimović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 58. - Apstrakt.

U: Obrazovna politika i praksa: u skladu ili u raskoraku? [Elektronski izvor] / Nacionalni naučni skup Susreti pedagoga, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu 25. i 26. januara 2019. - Beograd : Filozofski fakultet Univerziteta, Institut za pedagogiju i andragogiju : Pedagoško društvo Srbije, 2019. - ISBN 978-86-80712-19-2. - Str. 53-58.

37.013.83

COBISS.SR-ID 272843788