наредна

CIP чланака за фебруар 2019.0 ОПШТА ГРУПА


005 МЕНАЏМЕНТ

CIP - 1
ЈОВИЧИЋ, Александар, 1970-
        Značaj informacionih tehnologija za efikasnost menadžmenta preduzeća / Aleksandar Jovičić, Aleksandar Đokić, Tijana Stanić. - Graf. prikazi. - Bibliografija: str. 85-86. - Rezime ; Abstract.

У: Ekonomski signali. - ISSN 1452-4457. - Vol. 13, br. 2 (2018), str. 75-87.

005.74:[007:004
007:004

COBISS.SR-ID 274351116

CIP - 2
KISIĆ, Svetlana, 1957-
        Entrepreneurship education aimed at developing the skills for the fourth industrial revolution / Svetlana Kisić, Saša Petković. - Graf. prikazi. - Beleška o autorima: str. 166. - Bibliografija: str. 164-165. - Abstract ; Sažetak.

U: Економика предузећа. - ISSN 0353-443X. - Vol. 67, no. 1-2 (2019), str. 147-166.

005.336.5
005.961:005.914.3

COBISS.SR-ID 274241804

CIP - 3
МИЛОШЕВИЋ, Татјана, 1980-
        Основи компанијског управљања ризицима релевантни за пружање услуга правног саветовања клијената у ИКТ сектору / Татјана Милошевић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Сажетак ; Summary.

У: Бранич. - ISSN 0353-9644. - Год. 130, бр. 1/4 (2017), стр. 77-91.

005.334:004

COBISS.SR-ID 273655052

CIP - 4
СПАСОЈЕВИЋ, Бранка, 1975-
        Tendencije u oblikovanju marketing strategije održivog razvoja u budućnosti / Branka Spasojević, Željko Dević, Ivana Đelošević. - Graf. prikazi. - Bibliografija: str. 63. - Rezime ; Abstract.

У: Ekonomski signali. - ISSN 1452-4457. - Vol. 13, br. 2 (2018), str. 53-64.

005.521:334.7(497.11)
658.8
005.412:658

COBISS.SR-ID 274347020


006 СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СТАНДАРДИ

CIP - 5
КНЕЖЕВИЋ, Бојана С., 1965-
        Quality Improvement in Healthcare - Towards to Integrated Care Models in EU / Bojana S. Knežević, Valentina D. Marinković. - Graf. prikazi. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 150. - Rezime ; Abstract.

U: Tehnika. - ISSN 0040-2176. - God. 74, br. 1 (2019) = Kvalitet, standardizacija i metrologija. - ISSN 2334-7368. - God. 19, br. 1 (2019), str. 147-151.

006.85:614

COBISS.SR-ID 274066444


011/016 БИБЛИОГРАФИЈЕ

CIP - 6
ЈАНКОВИЋ, Тамара, 1987-
        Прилози за чачанску библиографију : издавачко-штампарска продукција 2017. / Тамара Јанковић.

У: Глас библиотеке. - ISSN 0353-7595. - Бр. 24 (2018), стр. 103-106.

015(497.11 Чачак)"2016/2017"
016:655.4/.5(497.11)"2016/2017"

COBISS.SR-ID 274383628

CIP - 7
ПАВЛОВИЋ, Ана, 1985-
        Значај српских речника за очување српског језика и писма / Ана Павловић. - Илустр. - Приказ књиге: Дејан Вукићевић, Библиографија српских речника, Београд, 2016 [2018]. - Напомене и библиографске референце уз текст.

У: Глас библиотеке. - ISSN 0353-7595. - Бр. 24 (2018), стр. 95-97.

016:[811.163.41'374=00(049.32)
016:031(=163.41)(049.32)

COBISS.SR-ID 274381324


02 БИБЛИОТЕКАРСТВО. БИБЛИОТЕКЕ

CIP - 8
БОЈОВИЋ, Снежана, 1966-
        Историја библиотеке у сталном развоју / Снежана Бојовић. - Илустр. - Приказ књиге: Снежана Јанчић, Универзитетска библиотека "Никола Тесла" у Нишу : првих педесет година : 1967-2017, Ниш, 2018.

У: Глас библиотеке. - ISSN 0353-7595. - Бр. 24 (2018), стр. 99-100.

027.7(497.11)"1967/2017"(049.32)

COBISS.SR-ID 274381836

CIP - 9
ВЛАДЕТИЋ, Јелена, 1975-
        Дигитални репозиторијум Универзитета у Крагујевцу и рад у систему Е-тезе / Јелена Б. Владетић, Александар Б. Дучић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Сажетак ; Summary. - Библиографија: стр. 17-18.

У: Глас библиотеке. - ISSN 0353-7595. - Бр. 24 (2018), стр. 7-19.

027.7:004.9(497.11)
004.42PHAIDRA

COBISS.SR-ID 274347788

CIP - 10
ГЛИШОВИЋ, Јелена, 1982-
        Пут кроз шпански свет карата - разговор са Кармен Гарсија Калатајуд / Јелена Глишовић. - Илустр. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Сажетак ; Summary.

У: Глас библиотеке. - ISSN 0353-7595. - Бр. 24 (2018), стр. 53-66.

027.54:025.176(460)
528.9(091)
02:929 Гарсија Калатајуд К.(047.53)

COBISS.SR-ID 274360844

CIP - 11
МАЛЕШЕВ, Тамара, 1969-
        Библиотека Савеза слепих Војводине / Тамара Малешев, Драгана Обрадовић, Оливера Топалов. - Илустр. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Сажетак ; Summary.

У: Глас библиотеке. - ISSN 0353-7595. - Бр. 24 (2018), стр. 67-74.

027.6-056.262(497.113)"1979/..."

COBISS.SR-ID 274362380

CIP - 12
ПЕУЛИЋ, Никола З., 1994-
        Говор демократије у модерном друштву / Никола З. Пеулић. - Илустр. - Приказ књиге: Весна Црногорац, Јавне библиотеке и демократија, Београд, 2018. - Напомене и библиографске референце уз текст.

У: Глас библиотеке. - ISSN 0353-7595. - Бр. 24 (2018), стр. 89-94.

027.022:316.66(049.32)
342.727(497.11)(049.32)

COBISS.SR-ID 274380300

CIP - 13
СТОКИЋ-Симончић, Гордана, 1960-
        Библиотекар, научник, професор, историограф и завичајни писац проф. др Десанка Стаматовић / Гордана Стокић Симончић, Бранка Драгосавац. - Напомене и библиографске референце уз текст.

У: Глас библиотеке. - ISSN 0353-7595. - Бр. 24 (2018), стр. 77-88.

02:929 Стаматовић Д.

COBISS.SR-ID 274384652

CIP - 14
TEGELER, Tillmann
        The Balkans starts in Regensburg = Балкан почиње у Регенсбургу : The Southeast European collection of the IOS library : Збирка o Југоисточнoj Европи у IOS библиотеци / Tillmann Tegeler. - Uporedo engl. tekst i srp. prevod. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Abstract. - Библиографија: стр. 17-18.

U: Глас библиотеке. - ISSN 0353-7595. - Br. 24 (2018), str. 23-51.

027.2(430)
93/94:929 Ваљавец Ф.

COBISS.SR-ID 274351372


1 ФИЛОЗОФИЈА


159.922.7/.8 ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА. ПСИХОЛОГИЈА АДОЛЕСЦЕНЦИЈЕ

CIP - 15
КОЈИЋ, Мирослава Б., 1949-
        Емпиријски приступ у васпитно-образовној подршци деци која испољавају хиперактивно понашање током припреме за полазак у школу и на млађем основношколском узрасту / Мирослава Б. Којић, Загорка Т. Марков, Смиљана С. Којић Грандић. - Табеле. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 45-47. - Сажетак ; Abstract.

У: Синтезе. - ISSN 2217-902X. - Год. 7, бр. 14 (2018), стр. 31-48.

159.922.76-056.49
616.89-008.47-053.2
316.644:37.064.1(497.11)

COBISS.SR-ID 273907212


159.93/.94 ЧУЛНО ОПАЖАЊЕ. НИЖИ МЕНТАЛНИ ПРОЦЕСИ

CIP - 16
DŽAFEROVIĆ, Mirsada, 1970-
        Environmental Pressure, Stress and Post-Conflict Emotions among School Teachers / Mirsada M. Džaferović, Jovanka M. Gašić. - Graf. prikazi. - Bibliografija: str. 444-445. - Summary ; Rezime ; Резюме.

U: Pedagogija. - ISSN 0031-3807. - God. 73, br. 3 (2018), str. 432-446.

159.944.4.072:371.12

COBISS.SR-ID 273520140


159.95 ВИШИ МЕНТАЛНИ ПРОЦЕСИ. МИШЉЕЊЕ

CIP - 17
LASIĆ, Katarina, 1987-
        Umjetnost u nastavnom procesu / Katarina J. Lasić. - Prikaz knjige: Jasne Bogdanović Čurić: Umjetnost u nastavi, nastava u umjetnosti, Istočno Sarajevo, 2018. - Beleška o autoru: str. 776.

U: Учење и настава. - ISSN 2466-2801. - God. 4, br. 4 (2018), str. 769-772.

159.954/.956-057.874(049.32)
371.3::159.9(049.32)

COBISS.SR-ID 273818380


3 ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ


316.624 ДЕВИЈАНТНО ПОНАШАЊЕ. СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА

CIP - 18
КРИВОКУЋА, Миља, 1981-
        Превенција дигиталног насиља у школама по мишљењу одељенских старешина / Миља Д. Кривокућа, Ирена С. Мучибабић. - Граф. прикази. - Белешка о ауторима: стр. 776-777. - Библиографија: стр. 738-739. - Резиме ; Summary ; Zusammenfassung.

У: Учење и настава. - ISSN 2466-2801. - Год. 4, бр. 4 (2018), стр. 717-740.

316.624-057.874:004.738.5(497.11)

COBISS.SR-ID 273796876

CIP - 19
КУРБАЛИЈА, Драган, 1971-
        Карактеристике проблематичног понашања ученика у средњој школи / Драган Ј. Курбалија, Јелена М. Шакотић-Курбалија. - Граф. прикази. - Белешка о ауторима: стр. 776-778. - Библиографија: стр. 663-665. - Резиме ; Summary ; Zusammenfassung.

У: Учење и настава. - ISSN 2466-2801. - Год. 4, бр. 4 (2018), стр. 647-666.

316.624-057.874:159.9.019.4

COBISS.SR-ID 273813260


316.64 ДРУШТВЕНИ СТАВОВИ. ДРУШТВЕНА СВЕСТ

CIP - 20
САТАРИЋ, Надежда, 1953-
        Старије жене - особе са најмање друштвене моћи у Републици Србији / Надежда Сатарић. - Табеле. - Библиографија: стр. 59-60. - Резиме ; Abstract.

У: Геронтологија. - ISSN 2560-5704. - Год. 46, бр. 1 (2018), стр. 34-61.

316.647.8-055.2-053.9:303.433.2497.11)"2018"
305-055.2

COBISS.SR-ID 273391884

CIP - 21
СТОЈАНОВИЋ, Биљана, 1965-
        Konfliktne orijentacije vaspitača / Biljana J. Stojanović. - Tabele. - Bibliografija: str. 476-477. - Rezime ; Summary ; Резюме.

U: Pedagogija. - ISSN 0031-3807. - God. 73, br. 3 (2018), str. 461-478.

316.644:[373.211.24:316.48(497.11)
373.211.24:316.613

COBISS.SR-ID 273533708


316.7 СОЦИОЛОГИЈА КУЛТУРЕ. КУЛТУРНИ КОНТЕКСТ ДРУШТВЕНОГ ЖИВОТА

CIP - 22
КИСИЋ, Вишња, 1986-
        Европска година културног наслеђа - симбол сарадње, дељења и инспирација / Вишња Кисић. - Илустр. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Садржи и: Берлински позив на акцију - културно наслеђе за будућност Европе.

У: Гласник Друштва конзерватора Србије. - ISSN 0350-9656. - Бр. 42 (2018), стр. 13-19.

316.734:06.05(4)"2018"
341.232.7(4)(06)

COBISS.SR-ID 273946892

CIP - 23
СОКОЛОВИЋ, Мирјана, 1959-
        Друштвени живот старијих људи у селима општине Стара Пазова / Мирјана Соколовић. - Граф. прикази. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 31-32. - Резиме ; Abstract.

У: Геронтологија. - ISSN 2560-5704. - Год. 46, бр. 1 (2018), стр. 22-33.

316.728-053.9(497.113)
364.4-053.9(497.113)

COBISS.SR-ID 273389324


330 ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ УОПШТЕ. ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА

CIP - 24
VUJOVIĆ, Dušan, 1951-
        The challenges of income convergence at times of the fourth industrial revolution / Dušan Vujović. - Graf. prikazi. - Beleška o autoru: str. 82. - Bibliografija: str. 82. - Abstract ; Sažetak.

U: Економика предузећа. - ISSN 0353-443X. - Vol. 67, no. 1-2 (2019), str. 73-82.

330.341.2(497.11)
005.332:330.341.1(100)"20"
330.45:515.521]:330.56

COBISS.SR-ID 274233612

CIP - 25
        DIGITAL transformation: challenges for companies in Serbia / Nebojša Savić . [et al.]. - Graf. prikazi. - Ostali autori: Jelisaveta Lazarević, Zoja Kukić, Ema Marinković. - Beleška o autorima: str. 114. - Bibliografija: str. 112-113. - Abstract ; Sažetak.

U: Економика предузећа. - ISSN 0353-443X. - Vol. 67, no. 1-2 (2019), str. 101-114.

330.341.1
005.591.6:004]:334.7(497.11)

COBISS.SR-ID 274237452

CIP - 26
ĐURIČIN, Dragan, 1955-
        Three things an economy needs in the era of the fourth industrial revolution / Dragan Đuričin, Iva Vuksanović Herceg. - Graf. prikazi. - Beleška o autorima: str. 15. - Bibliografija: str. 14. - Abstract ; Sažetak.

U: Економика предузећа. - ISSN 0353-443X. - Vol. 67, no. 1-2 (2019), str. 1-15.

330.341.1(100)"20"

COBISS.SR-ID 274229772

CIP - 27
KALUMIS, Konstantin, 1983-
        Analysis of the velocities of escaped savings with that of financial liquidity / Constantinos Challoumis. - Bibliografija: str. 12-14. - Abstract.

U: Ekonomski signali. - ISSN 1452-4457. - Vol. 13, br. 2 (2018), str. 1-14.

330.356

COBISS.SR-ID 274301452

CIP - 28
        PRIMENA intelektualnog kapitala u unapređenju privrede Republike Srbije / Sonja D. Radenković ... [et al.]. - Ostali autori: Jelena Šaranović, Milena Banović, Bojan Labović, Ana Matović. - Bibliografija: str. 51. - Rezime ; Abstract.

У: Ekonomski signali. - ISSN 1452-4457. - Vol. 13, br. 2 (2018), str. 41-52.

330.341.1(497.11)
005.336.4

COBISS.SR-ID 274342668


336 ФИНАНСИЈЕ. ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ. БАНКАРСТВО И НОВЧАРСТВО

CIP - 29
        DIGITALIZATION of the tax administration in Serbia / Goran Pitić . [et al.]. - Graf. prikazi. - Ostali autori: Goran Radosavljević, Mihajlo Babin, Miloš Erić. - Beleška o autorima: str. 145. - Bibliografija: str. 143-144. - Abstract ; Sažetak.

U: Економика предузећа. - ISSN 0353-443X. - Vol. 67, no. 1-2 (2019), str. 131-145.

005.591.6:004]:336.1/.5(497.11)
005.92:004.63

COBISS.SR-ID 274241292

CIP - 30
TABAKOVIĆ, Jorgovanka, 1960-
        A decade of full-fledged inflation targeting in Serbia / Jorgovanka Tabaković. - Graf. prikazi. - Beleška o autorki: str. 100. - Bibliografija: str. 100. - Abstract ; Sažetak.

U: Економика предузећа. - ISSN 0353-443X. - Vol. 67, no. 1-2 (2019), str. 83-100.

336.748.12(497.11)
338.23:336.74

COBISS.SR-ID 274235404