37.016:62(075.2/.3) УЏБЕНИЦИ ТЕХНИКЕ


CIP - 241
СТАМЕНОВИЋ, Ненад, 1978-
        Радна свеска уз уџбеник Техничко и информатичко образовање за пети разред основне школе / Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић ; [илустрације Милан Драгојловић]. - 1. изд. - Београд : Klett, 2012 (Београд : Цицеро). - 68 стр. : илустр. ; 29 cm

Тираж 10.000.

ISBN 978-86-7762-390-6

37.016:62/69(075.2)(076.1)
37.016:004(075.2)(076.1)
COBISS.SR-ID 194665228

CIP - 242
СТАМЕНОВИЋ, Ненад, 1978-
        Техничко и информатичко образовање 5 : уџбеник за пети разред основне школе / Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић ; [илустрације Милан Драгојловић]. - 1. изд. - Београд : Klett, 2012 (Београд : Цицеро). - 108 стр. : илустр. ; 29 cm

Тираж 10.000. - Библиографија: стр. 106.

ISBN 978-86-7762-356-2

37.016:62/69(075.2)
37.016:004(075.2)
COBISS.SR-ID 194664716


37.016:78(075.2/.3) УЏБЕНИЦИ МУЗИКЕ


CIP - 243
СТОЈАНОВИЋ, Гордана, 1945-
        Muzička kultura [Brajevo pismo] : za 8. razred osnovne škole / Gordana Stojanović, Milica Rajčević ; [tiflotehničku i tiflodidaktičku adaptaciju izvršio Dragan Videnović]. - 1. izd. na Brajevom pismu, preuređeno prema 1. izd., 2010. god. - Beograd : Zavod za udžbenike, 2012 (Beograd : Albatros plus). - 232 str. ; 31 cm

Tiraž 25.

ISBN 978-86-17-18160-2

37.016:78(075.2)
COBISS.SR-ID 194854412


37.016:8(075.2/.3) УЏБЕНИЦИ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ


CIP - 244
        ЧИТАНКА : за осми разред основне школе / [приредили] Симеон Маринковић, Славица Марковић. - 1. изд. - Београд : Креативни центар, 2012 (Београд : Публикум). - 197 стр. : илустр. ; 26 cm

Тираж 3.000. - Лексикон књижевних појмова: стр. 185-195. - Регистар.

ISBN 978-86-7781-978-1

37.016:821-82(075.2)
COBISS.SR-ID 195071500


37.016:91(075.2/.3) УЏБЕНИЦИ ГЕОГРАФИЈЕ


CIP - 245
KOVAČEVIĆ, Vinko, 1961-
        Földrajz 5 : tankönyv az általános iskolák ötödik osztálya számára / Vinko Kovačević, Radojka Vlajev, Jelena Popović-Rakočević ; [illusztrálta Dragan Maksimović ; térképek Vinko Kovačević ; fordította Bozóki Klára]. - 1. kiad. - Beograd : Klett, 2012 (Subotica : Rotografika). - 160 str. : ilustr. ; 27 cm

Tiraž 1.000.

ISBN 978-86-7762-299-2

37.016:91(075.2)
COBISS.SR-ID 194989324


37.018 ВАСПИТАЊЕ (ОСНОВНИ ОБЛИЦИ)


CIP - 246
ФИЛАН, Томас
        Magija u tri koraka : najbrži put do uspešnog roditeljstva / Tomas Filan ; prevela Maja Kostadinović. - Beograd : Alnari, 2012 (Beograd : Plavo slovo). - 239 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: 1-2-3 Magic / Tomas W. Phelan. - Tiraž 1.000

ISBN 978-86-7710-927-1

37.018.1(082)
159.922.72(082)
COBISS.SR-ID 195068684


37.04 0БРАЗОВАЊЕ У ОДНОСУ НА ВАСПИТАНИКЕ, УЧЕНИКЕ


CIP - 247
        ZBORNIK radova stručnih saradnika preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. - Beograd : Udruženje preduzeća za radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, 2012 (Beograd : Lola preduzetništvo). - 68 str. : tabele ; 30 cm

Tiraž 200. - Str. 5: Uvodnik / Vera Pešut. - Bibliografija uz pojedine radove.

ISBN 978-86-916171-0-3

37.048.4-056.24/.29(497.11)(082)
376.1-056.24/.29(497.11)(082)
331.5-056.24/.29(497.11)(082)
COBISS.SR-ID 194820364

CIP - 248
МАКСИМОВИЋ, Искра, 1951-
        Vodič za karijerne savetnike / Iskra Maksimović. - Beograd : USAID, 2012 (Beograd : Radunić). - 68 str. : ilustr. ; 25 cm

"... rezultat USAID projekta održivog lokalnog razvoja..." --> uvod. - Tiraž 500. - Bibliografija: str. 67.

ISBN 978-86-88933-05-6

37.048.4-053.6(035)
331.548(035)
005.966(035)
COBISS.SR-ID 194617612


371.3::0/9 НАСТАВНЕ МЕТОДЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ПРЕДМЕТЕ


CIP - 249
БУДИМИРОВИЋ, Бранка, 1952-
        Metodika početnog razvijanja matematičkih pojmova I / Branka Budimirović, Vjekoslav Budimirović. - Šabac : Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, 2012 (Šabac : Čivija print). - 153 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 151-153.

ISBN 978-86-7142-014-3

371.3::51-028.31(075.8)
COBISS.SR-ID 194994444

CIP - 250
ИВАНОВИЋ, Мирољуб, 1952-
        Физичко васпитање детета : од 2 до 8 година / Мирољуб Ивановић, Угљеша Ивановић ; [илустрације Милан Велимировић]. - Ваљево : Ваљево-принт, 2012 (Ваљево : Ваљево-принт). - 145 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 1.000. - Речник појмова: стр. 135-136. - Библиографија: стр. 137-139.

ISBN 978-86-914261-7-0

371.3::796.11-028.31(075.8)
371.3::796-053.4(075.8)
COBISS.SR-ID 194525452

CIP - 251
МЕЂУНАРОДНИ научни скуп Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста (2012 ; Врање)
        Књига резимеа / Међународни научни скуп Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста, Врање, 2012. ; [главни и одговорни уредник Сунчица Денић]. - Врање : Учитељски факултет, 2012 (Врање : Аурора). - 45 стр. ; 24 cm

Тираж 100.

ISBN 978-86-82695-93-6

371.3::821.09-93(048)
821.163.41.09-93(048)
COBISS.SR-ID 194666508

CIP - 252
        НАСТАВНИ план и програм книнеског језика за ученике средњих школа / [главни уредник Ђин Сјаолеи ; сарадници на пројекту Ли На, Џанг Синнан]. - Београд : Филолошки факултет, Институт Конфуције, 2012 (Београд : Чигоја штампа). - 38, 30 стр. ; 23 cm

Тираж 100.

ISBN 978-86-6153-119-4

371.3::811.581(035)
COBISS.SR-ID 194762252

CIP - 253
ТРУФУНОВИЋ, Весна, 1966-
        Грађанско васпитање и идентитет / Весна Трифуновић, Марија Цветковић. - Јагодина : Педагошки факултет, 2012 (Ниш : Unigraf x-copy). - 202 стр. : табеле ; 21 cm

Тираж 300. - Библиографија: стр. 193-202.

ISBN 978-86-7604-088-9

371.3::172
37.035:172
COBISS.SR-ID 194689548


373.5 ОПШТЕОБРАЗОВНЕ ШКОЛЕ ДРУГОГ СТУПЊА


CIP - 254
КРСТИЋ, Биљана, 1973-
        Прва београдска гимназија : (1839-2009) : историја школе од оснивања до наших дана / Биљана Крстић, Александар Крстић, Александар Андрејић. - Београд : Прва беогрдска гимназија, 2012 (Београд : Милтин). - 263 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 1.000. - Напомене и библографске референце уз текст.

ISBN 978-86-916181-0-0

373.5(497.11)"1839/2009"
COBISS.SR-ID 194729228

CIP - 255
НИКОЛИЋ, Александра, 1959-
        "Знање је моћ" : средња школа "Свилајнац" у Свилајнцу : 135 година гимназије / Александра Николић, Слађана Стојановић. - Свилајнац : Средња школа "Свилајнац", 2012 (Свилајнац : Бата Ика). - 88 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 300.

ISBN 978-86-903709-6-2

373.5(497.11)"1877/2012"
COBISS.SR-ID 194752268


377.5 ВИШЕ ШКОЛЕ


CIP - 256
САНДО, Драгомир, 1956-
        Богословско-катихетски институт при Богословском факултету СПЦ у Београду : 1990-2003(2007) / Драгомир Сандо. - Београд ; Православни богословски факултет Универзитета, Педагошко-катихетски институт, 2012 (Рума : Српска књига). - 138 стр. ; 21 cm

Тираж 500. - Стр. 7: Предговор / Предраг Пузовић.

ISBN 978-86-7405-140-5

377.5:271.222(497.11)"1990/2007"
COBISS.SR-ID 195067404


378 ВИСОКО ШКОЛСТВО


CIP - 257
BELGRADE Internacional Conference on Education (2012 ; Belgrade)
        Conference Proceedings [Elektronski izvor] / Belgrade International Coference on Education, 15-17. November 2012., Belgrade, Serbia. - Beograd : Tomorrow People Organization, 2012 (Beograd : Tomorrow People Organization). - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : tekst ; 12 cm

Sistemski zahtevi: nisu navedeni. - Nasl. sa naslvnog ekrana. - Tiraž 200. - Registar. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-87043-13-8

378(100)(082)(0.034.2)
378.147(100)(082)(0.034.2)
COBISS.SR-ID 194769676

CIP - 258
ЕКОНОМСКИ факултет (Београд)
        Информатор : није свако знање исто / Економски факултет. - Београд : Економски факултет, 2012 (Београд : Чугура принт). - [40] стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 600.

ISBN 978-86-403-1256-1

378.6:33(497.11)
COBISS.SR-ID 195002892

CIP - 259
EKONOMSKI fakultet (Kragujevac)
        Faculty of Economics : University of Kragujevac / Faculty of economics ; [editorial board Verica Babić, Nenad Stanišić, Marija Janković]. - Kragujevac : Faculty of Economics, 2012 (Kragujevac : Interprint). - 31 str. : fotogr. ; 21 cm

Tiraž 300.

ISBN 978-86-6091-035-8

378.6:33(497.11)
COBISS.SR-ID 195116300

CIP - 260
        СТО година наставе из армираног бетона на Грађевинском факултету Универзитета у Београду : 1910-2010 : монографија / уредници Мирко Аћић, Снежана Маринковић. - Београд : Грађевински факултет, Институт за материјале и конструкције : Графички центар, 2012 (Београд : Графички центар). - 367 стр. : илустр. ; 30 cm

Тираж 500. - Стр. 5-10: Предговор / уредници = Foreword / editors.

ISBN 978-86-85073-16-8 (ГФ; картон с омотом)

378.6:624(497.11)"1910/2010"
371.3::624.012.4"1910/2010"
378-057.175:929"1910/2010"
013:624"1910/2010"
COBISS.SR-ID 194782732

CIP - 261
УНИВЕРЗИТЕТ уметности (Београд). Летња уметничка школа (2010-2012)
        Letnja umetnička škola : 2010-2011-1012 = Summer Art School : 2010-2011-1012 / [glavni urednik Anđelka Bojović ; prevod na engleski Anđelija Jočić]. - Beograd : Univerzitet umetnosti u Beogradu = Belgrade : University of Arts, 2012 (Beograd : Akademija). - 96 str. : ilustr. ; 24 cm

Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Tiraž 300.

ISBN 978-86-7167-048-7

378.147.336:7](497.11)"2010/2012"
COBISS.SR-ID 194586124


379.8 СЛОБОДНО ВРЕМЕ И РЕКРЕАЦИЈА. АМАТЕРИЗАМ. ХОБИ. УРАДИ САМ


CIP - 262
ЛЕКРУ, Мишел
        За мале авантуристе / аутори Мишел Лекру, Селија Гале и Клемон Ру де Луз ; илустрације Езао и Жослин Миле ; [превод Александра Бошковић]. - Београд : Моно и Мањана, 2012 (Кина). - 132 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Књига за дечаке)

Н насл. стр.: Larousse. - Превод дела: Le boys book des petits aventuriers / Michéle Lecreux, Célia Gallias, Clémence Roux de Luze. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-7804-852-4

379.8(035.055.15)
64(035.055.15)
745/746(035.055.15)
COBISS.SR-ID 194593804

CIP - 263
ЛЕКРУ, Мишел
        Мали приручник за радознале и сналажљиве девојчице / аутори Мишел лекру, Селија Гале и Клемон Ру де Луз ; илустрације Жослин Миле ; [превод Сандра Огњеновић]. - Београд : Моно и Мањана, 2012 (Кина). - 128 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Књига за девојчице)

На насл. стр.: Larousse. - Превод дела: Гирлсс' Боок / Мицхéле Лецреуx авец Цéлиа Галлиас ет Цлéменце Роуx де Лузе. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-7804-851-7

379.8(035.055.25)
64(035.055.25)
745/746(035.055.25)
COBISS.SR-ID 194593036

CIP - 264
МИЈАИЛОВИЋ, Гордана, 1955-
        Игра у предшколском кирикулуму / Гордана Мијаиловић. - Београд : Задужбина Андрејевић, 2012 (Београд : Apollo graphic production). - 87 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Educatio / [Задужбина Андрејевић, Београд], ISSN 1452-242X ; 38)

Тираж 500. - Библиографија: стр. 77-79. - Регистар. - Summary: Play in Preschool Curriclum.

ISBN 978-86-525-0078-9

379.84-053.4
378.382-053.4
37.032
159.922.72-053.4
COBISS.SR-ID 194818572


39 ЕТНОЛОГИЈА. ЕТНОГРАФИЈА. ОБИЧАЈИ. ФОЛКЛОР


CIP - 265
ЈОВАНОВИЋ, Борисав, 1942-
        Пиротски Роми : историјско - етнолошки прилози / Борисав Јовановић. - Пирот : Народна библиотека, 2012 (Пирот : Графички студио Спасић). - [10], 246 стр. ; 25 cm

Тираж 500. - Стр. [6-8]: Пиротски Роми у светлости једне значајне историјско - етнолошке студије / Борислава Лилић. - Стр. [9-10]: Пиротски Роми : историјско - етнолошки приказ / Александра Митровић.

ISBN 978-86-83843-29-9

39(=214.58)(497.11)
316.728(=214.58)(497.11)
COBISS.SR-ID 194843404


5/6 ПРИРОДНЕ И ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ


CIP - 266
КОНФЕРЕНЦИЈА полазника Истраживачке станице Петница (10 ; 2011 ; Петница)
        Zbornik radova polaznika Istraživačke stanice Petnica u 2011. godini = Petnica Science Center Students' Projects 2011 : science papers and summaries : [radovi su prezentovani na Desetoj konferenciji polaznika ISP od 9. do 11. decembra 2011. godine u Novom Sadu] / [urednik Branislav Savić]. - Petnica : Istraživačka stanica Petnica, 2012 (Valjevo : Valjevoprint). - 609 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Petničke sveske = Petnica Papers, ISSN 0354-1428 ; br. 69)

"U ovom Zborniku su publikovani radovi urađeni na seminarima i naučnim kampovima ISP u 2011. godini, a koji su predstavljeni na Desetoj konferenciji 'Korak u nauku', održanoj od 9. do 11. decembra iste godine u Novom Sadu." --> Redakcijska napomena. - Tiraž 500. - Bibliografija uz svaki rad. - Summaries.

ISBN 978-86-7861-048-6

5/6(082)
903/904(082)
39(082)
811.163.41(082)
159.9(082)
COBISS.SR-ID 195170572


502/504 НАУКА О ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ. ЗАГАЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


CIP - 267
        ATLAS turističkih potencijala zaštićenih područja Srbije. - Beograd : Program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP, 2012 (Beograd : Sapient graphic). - 66, 66 str. : fotogr. ; 23 cm

Nasl. str. prištampanog engl. prevoda: Atlas of tourism potentials of Serbian protected areas. - Tiraž 4.000.

ISBN 978-86-7728-196-0

502.211(497.11-751.2)(036)
338.485:502(497.11)(036)
COBISS.SR-ID 195094028

CIP - 268
ЖИВКОВИЋ, Бранислав, 1968-
        Perspektive održivog razvoja turizma opštine Žagubica / Branislav Živković. - Žagubica : Kulturno-prosvetni centar "Jovan Šerbanović", 2012 (Petrovac na Mlavi : "Stojadinović"). - XVI, 294 стр. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 300. - Str. XI-XIII: Recenzija / Svetislav Milenković, Petar Veselinović, Lela Ristić. - Bibliografija: str. 279-286.

ISBN 978-86-916109-0-6

502.131.1:338.48(497.11)
COBISS.SR-ID 194527500

CIP - 269
        ŽIVOTNA sredina : moralni i politički izazovi / priredili Jelena Đurić, Srđan Prodanović, Predrag Krstić. - Beograd : Službeni glasnik : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2012 (Beograd : Glasnik). - 604 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Društvo i nauka)

Tiraž 500. - Str. 7-8: Predgovor / priređivači [Jelena Đurić, Srđan Prodanović, Predrag Krstić]. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-519-1606-2

502.1:17(082)
COBISS.SR-ID 195054604

CIP - 270
INTERNATIONAL Conference The Role of Universities and Their Contribution to Sustainable Development (2012 ; Beograd)
        Sustainability [Elektronski izvor] : rethinking vs materialization / International Conference The Role of Universities and Their Contribution to Sustainable Development, 2012, Belgrade ; [editor Ružica Bogdanović]. - Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Associatin, 2012 (Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Associatin)

Sistemski zahtevi: Nisu navedeni. - Nasl. naslovnog ekrana. - Tiraž 50. - Abouth Authors. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-89111-02-6

502.131.1(082)(0.034.2)
378.147:502.131.1(082)(0.034.2)
COBISS.SR-ID 195035148