наредна

Библиографија Сербика


СЕРБ 2011 С - 1
        АГОРА / одговорни уредник Срђан Кусовац. - Год. 1, бр. 1 (2004)-        . - Подгорица (Булевар револуције 11) : Побједа, 2004- (Подгорица : Побједа). - 46 cm

Месечно.
ISSN 1800-5128 = Агора (Подгорица)

008

СЕРБ 2011 С - 2
        АГРОЗНАЊЕ = Agro-knowledge Journal : пољопривредни научно стручни и информативни часопис / главни и одговорни уредник Миланка Дринић. - Год. 1, бр. 1 (2000)-        . - Бања Лука : Пољопривредни факултет, 2000- (Лакташи : Графомарк). - 24 cm

Тромесечно. - Текст ћир. и лат. - [2009]
ISSN 1512-6412 = Агрознање

63

СЕРБ 2011 С - 3
        АДВОКАТ : часопис за правну праксу, теорију и проблеме људских права / главни и одговорни уредник Александар Ковачевић. - Год. 1, бр. 1 (1995)-        . - Подгорица : Адвокатска комора Црне Горе, 1995- (Цетиње : ИВПЕ). - 24 cm

ISSN 1800-5357 = Адвокат

34(497.16)

СЕРБ 2011 С - 4
        АМЕРИКАНСКИ Србобран : најстарији и највећи српски лист у Америци : званични орган Српског народног савеза = The American Srbobran : the oldest and largest Serbian newspaper in America : official organ of Serb National Federation / coordinating editor Robert Rade Stone ; editor Aleksandar Petrov. - Год. 1, бр. 1 [1906]-        . - Pitsburg, Pa. : Serb National Federation, [1906]-. - 58 cm

Двонедељно.

325.2

СЕРБ 2011 С - 5
        АНКЕТА о радној снази / Република Српска. Републички завод за статистику = Labour force survey / Republika Srpska. Institute of Statistics ; одговара Радмила Чичковић. - 2009, бр. 1-        . - Бања Лука : Републички завод за статистику, 2009-. - 29 cm. - (Статистички билтен)

Доступно и на: http://www.rzs.rs.ba. - Годишње.. - Упоредо излази више серија. - Текст упоредо на срп. и енгл. језику. - [2010]

311(497.6)

СЕРБ 2011 С - 6
        ARGUMENTI : časopis za društvena-politička pitanja. - God. 1, br. 1 (2007?)-        . - Banja Luka : Savez nezavisnih socijaldemokrata, 2007?- (Banja Luka : Trioprint). - 24 cm

Tromesečno. - [2010]

32

СЕРБ 2011 С - 7
        ARENA : prvi sportski dnevni list u Crnoj Gori / urednik Srđan Kusovac. - 2006/2007, br. 1 (31. dec./1-2 jan.)-        . - Podgorica (Bulevar revolucije 11) : Pobjeda, 2007- (Podgorica : Pobjeda). - 45 cm

Dnevno.
ISSN 1800-6337 = Arena (Podgorica)

796/799"52"

СЕРБ 2011 С - 8
        ARS : časopis za književnost, kulturu i društvena pitanja / glavni i odgovorni urednik Mladen Lompar. - God. 1, br. 1 (1986)-god. 4, br. 3/4 (1989) ; n.s., god. 4, br. 1 (1999)- . - Cetinje (Balšića pazar 21) : Otvoreni kulturni forum ; Podgorica : Crnogorsko društvo nezavisnih književnika, 1986-1989; 1999-. - 28 cm

Dvomesečno.
ISSN 0352-6739 = Ars (Cetinje)

008+7+001(497.16)

СЕРБ 2011 С - 9
        ART Centrala : časopis za savremenu umjetnost / glavni i odgovorni urednik Ljiljana Karadžić. - 2009, br. 1-        . - Podgorica (Kruševac bb) : Centar savremene umjetnosti Crne Gore, 2009- (Podgorica : Grafotisak). - 27 cm

Dva puta godišnje.
ISSN 1800-7503 = Art Centrala (Podgorica)

7.036./038

СЕРБ 2011 С - 10
        ARTEFAKTI = Артефакти : извори за хисторију Срба у Хрватској / главни уредник Миодраг Милошевић. - Год. 1, бр. 1 (дец. 1994)-        . - Ријека (Јанеза Трдине 10) : Српско културно друштво Просвјета, Пододбор Ријека, 1994- (Ријека : Neograf). - 21 cm

Tromesečno. - Наслов на омоту: Прилози за повијест Срба у Хрватској. - [2010]
ISSN 1332-3628 = Artefakti

93/94(497.5=163.41)

СЕРБ 2011 С - 11
        АРХИВСКИ записи : часопис за архивску теорију и праксу / одговорни уредник Срђан Пејовић ; главни уредник Стеван Радуновић. - Год. 1, бр. 1 (1994)-        . - Цетиње (Новице Церовића 2) : Државни архив Црне Горе, 1994- (Цетиње : Цицеро). - 24 cm

Полугодишње.
ISSN 0353-7404 = Архивски записи

930.25(497.16)

СЕРБ 2011 С - 12
        AURA vitalis : list učenika Srednje medicinske škole "Dr Branko Zogović", Berane. - 2000, br. 1-        . - Berane : Srednja medicinska škola "Dr Branko Zogović", 2000- (Bijelo Polje : Pegaz). - 29 cm

373.5(05)

СЕРБ 2011 С - 13
        AUTO Extra Market / glavni i odgovorni urednik Dejan Šiljak. - 2007, br. 1-        . - Podgorica : DEOS OG, 2007- (Lapovo : Kolor pres). - 29 cm

Mesečno.
ISSN 1800-7287 = Auto Extra Market

629

СЕРБ 2011 С - 14
        ACTA Economica : часопис за економију = journal for Economics / главни и одговорни уредник Никола Вукмировић. - Год. 1, бр. 1 (2002)-        . - Бања Лука (Мајке Југовића 4) : Економски факултет, 2002- (Бања Лука : Графид). - 23 cm

Два пута годишње.
ISSN 1512-858X = Acta economica

338.2(497.6)

СЕРБ 2011 С - 15
        BALKANISTICA : a journal of Southeast European studies / editor Kenneth E. Naylor. - Vol. 1 (1974)-        . - Columbus, Ohio, etc. : Slavica Publishers inc. for the American Association for Southeast European Studies, 1974-. - 25 cm

Godišnje.
ISSN 0360-2206 = Balkanistica

908

СЕРБ 2011 С - 16
        БАНАТСКИ алманах / уредник Љубомир Степанов. - 2011-        . - Темишвар : Савез Срба у Румунији, 2011-. - 24 цm. - (Посебна издања Алманаси и календари ; књ. 1)

Годишње. - Публикација наставља традицију Банатског алманаха издатог 1827. у Темишвару.
ISSN 2069-5845 = Банатски алманах

050.8/.9

СЕРБ 2011 С - 17
        BANKAR : časopis Udruženja banaka i finansijskih institucija Crne Gore / glavni i odgovorni urednik Mirko Radonjić. - God. 1, br. 1 (2008)-        . - Podgorica : Udruženje banaka i finansijskih institucija, 2008- (Grude : Grafotisak). - 27 cm

Tromesečno.
ISSN 1800-7465 = Bankar (Podgorica)

336.71(497.16)

СЕРБ 2011 С - 18
        БАР спорт : мјесечник за спорт и спортску културу општине Бар / главни и одговорни уредник Драган Стојановић. - 2008, бр. 1-        . - Бар : НВО Бар спорт, 2008- (Цетиње : ИВПЕ). - 42 cm

Месечно.
ISSN 1800-8216 = Бар спорт

793/799

СЕРБ 2011 С - 19
        БЕЗБЈЕДНОСТ-Полиција-Грађани : часопис Министарства унутрашњих послова Републике Српске / главни и одговорни уредник Горан Амиџић. - Год. 1, бр. 1 (2005)-        . - Бања Лука : Висока школа унутрашњих послова, 2005- (Бања Лука : Комесграфика). - 24 cm

Полугодишње. - [2010]
ISSN 1840-0698 = Безбједност-Полиција-Грађани

351.74/.76

СЕРБ 2011 С - 20
        BYZANTINOSLAVICA : sbornik pro studium Byzantsko-Slovanských vztahů / Československá akademie věd ; redaktor Miloš Weingart. - Roč.= T. 1 (1929)-        . - Praha : Československá akademie věd, 1929-. - 24 cm

Dva puta godišnje.
ISSN 0007-7712 = Byzantinoslavica

93/94
7

СЕРБ 2011 С - 21
        БИБЛИОГРАФИЈА Републике Српске. Монографске публикације / главни и одговорни уредник Ранко Рисојевић. - 2006-        . - Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 2006- (Бања Лука : Графопапир). - 29 cm

Годишње. - [2010]. - Делимично је наставак: Библиографија Републике Српске. Књиге, брошуре и музикалије

015(497.6)

СЕРБ 2011 С - 22
        БИБЛИОГРАФСКИ вјесник : часопис Друштва библиотекара Црне Горе и Централне народне библиотеке Црне Горе "Ђурђе Црнојевић" = Le Courrier bibliographique : revue de l'Association des bibliothecaires du Montenegro et de la Bibliotheque nationale / главни и одговорни уредник Јелена Ђуровић. - Год. 1, бр. 1 (1961)-        . - Цетиње : Централна народна библиотека Црне Горе "Ђурђе Црнојевић", 1961- (Цетиње : Обод). - 24 cm

Три пута годишње. - [2010]
ISSN 0409-3739 = Библиографски вјесник

01/02

СЕРБ 2011 С - 23
        БИЈЕЛА пчела = Bijela pčela : лист за сву дјецу / главни уредник Татјана Олуић. - 1994, бр. 1-        . - Загреб ; Ријека : СКД "Просвјета" Загреб, Пододбор Ријека, 1994- (Загреб : Сканер студио). - Илустр. ; 28 cm

Месечно.
ISSN 1331-5455 = Бијела пчела

087.5

СЕРБ 2011 С - 24
        БИЛТЕН / Међународни сајам књига Трг од књиге. - 2005, бр. 1-3 ; 2009, бр. 1-        . - Херцег Нови : [б. и.], 2005; 2009- (Игало : Биро Конто). - 21 cm

659(497.16)

СЕРБ 2011 С - 25
        BILTEN / Univerzitet Crne Gore. - 1992, br. 129-        . - Podgorica : Univerzitet Crne Gore, 1992-. - 30 cm

Je nastavak: Bilten (Titograd) = ISSN 1800-5098
ISSN 1800-5101 = Bilten (Univerzitet Crne Gore)

378.4(497.16)

СЕРБ 2011 С - 26
        БИЛТЕН / Уставни суд Републике Српске ; уредио Љубомир Ожеговић. - 1999, бр. 1-        . - Бања Лука : Уставни суд Републике Српске, 1999- (Лакташи : Графомарк). - 20 cm

[2010]
ISSN 1840-1449 = Билтен (Уставни суд Републике Српске)

34(497.15)

СЕРБ 2011 С - 27
        BILTEN Ustavnog suda Bosne i Hercegovine = Билтен Уставног суда Босне и Херцеговине. - God. 1, br. 1 (1997)-        . - Sarajevo : Ustavni sud Bosne i Hercegovine, 1999- (Sarajevo : Blicdruk). - 25 cm

Godišnje. - [2011(2010)]. - Je nastavak: Bilten Ustavnog suda Bosne i Hercegovine = ISSN 0353-5940
ISSN 1512-6366 = Bilten Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (2000)

342(497.6)

СЕРБ 2011 С - 28
        BIOMEDICINSKA istraživanja : časopis Medicinskog fakulteta Foča, Univerzitet u Istočnom Sarajevu = journal of the Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo / glavni i odgovorni urednik Siniša Ristić. - [Štampano izd.]. - God. 1, br. 1 (okt. 2010)- . - Foča : Medicinski fakultet, 2010- (Foča : KAB Savić). - 30 cm

Dostupno i na: http://www.mf-foca.com/casopis.html. - Dva puta godišnje.. - Drugo izdanje na drugom medijumu: Biomedicinska istraživanja (Online) = ISSN 1986-8537
ISSN 1986-8529 = Biomedicinska istraživanja (Print)

57.089:61

СЕРБ 2011 С - 29
        БИСЕРИ : поучно-забавни часопис за ученике основне школе / главни уредник Мирослава Уљаревић. - [2004], бр. [1]-        . - Подгорица : Тобоган, [2004]- (Крагујевац : Графостил). - 30 cm

Месечно (током школске године).
ISSN 1800-5829 = Бисери

373.3/.4(497.16)

СЕРБ 2011 С - 30
        БОКА : зборник радова из науке, културе и умјетности = a Collection of Works in Science, Culture and Art / главни и одговорни уредник Веселин Песторовић. - 1969, бр. 1- . - Херцег Нови (Трг Херцега Стефана 6) : Градска библиотека и читаоница Херцег Нови, 1969- (Ужице : Графичар). - 23 cm

ISSN 0350-7769 = Бока (Херцег-Нови)

08