претходна
наредна
СЕРБ 2017 С - 181
        СРПСКА вила : часопис за књижевност, науку и културу / главни и одговорни уредник Јелина Ђурковић. - Год. 1, књ. 1, св. 1 (нов. 1995)-        . - Бијељина : Градски одбор Српског просвјетног и културног друштва "Просвјета", 1995- (Бијељина : Grafomib). - 23 cm

Полугодишње.
ISSN 0354-7116 = Српска вила

82+008

СЕРБ 2017 С - 182
        СРПСКЕ недељне новине : лист Срба у Мађарској / главни и одговорни уредник Драган Јаковљевић. - Н.с., год. 1, бр. 1 (мај 2009)-        . - Будимпешта : Самоуправа Срба у Мађарској, 2009-. - 34 cm

Недељно. - Је наставак: Српске народне новине = ISSN 1215-072X
ISSN 2061-0238 = Српске недељне новине

323.15(=163.41)(439)

СЕРБ 2017 С - 183
        СРПСКЕ новине / в.д. главног и одговорног уредника Момчило Вуксановић. - Год. 1, бр. 1 (2010)-        . - Подгорица : Друштво за равноправност и толеранцију, 2010- (Подгорица : АП Принт). - 31 cm

Месечно.
ISSN 1800-7953 = Српске новине (Подгорица)

32:930.85(497.16)

СЕРБ 2017 С - 184
        СРПСКЕ новине = Serbian Newspaper : гласило организације српских Четника "Равна Гора" Чикаго / уредник Милослав Самарџић. - Год. 1, бр. 1 (1945?)-        . - Чикаго : Организације српских четника "Равна Гора", 1945?-. - 44 cm

329.17(=163.41)(450+73)"19"

СЕРБ 2017 С - 185
        СРПСКИ календар за просту ... годину / главни уредник Борис Бекић. - 1999-        . - Будимпешта : Самоуправа Срба у Мађарској, 1998- (Budapest : Alfa press Kft). - 25 cm

Годишње. - Наслов сваке преступне године: Српски календар за преступну ... годину. - Je nastavak: Српски календар за ... годину = ISSN 0866-5826
ISSN 1585-0579 = Српски календар за просту ... годину

325.2(059)

СЕРБ 2017 С - 186
        STARINE Crne Gore : godišnjak Uprave za zaštitu kulturnih dobara / glavna i odgovorna urednica Anastazija Miranović. - 2016, br. 7-        . - Cetinje : Uprava za zaštitu kulturnih dobara, 2016- (Podgorica : DPC). - 24 cm

[2016]. - Je nastavak: Старине Црне Горе = ISSN 0585-0886
ISSN 2536-5630 = Starine Crne Gore (2016)

94(497.16)
719

СЕРБ 2017 С - 187
        СТАТИСТИКА плата, запослености и незапослености / Република Српска. Републички завод за статистику = Statistics of wages, employment and unemployment / Republika Srpska. Institute of Statistics ; одговара Радмила Чичковић. - 2009, бр. 1-        . - Бања Лука : Републички завод за статистику, 2009-. - 29 cm. - (Статистички билтен (Републички завод за статистику Републике Српске))

Dostupno i na: http://www.rzs.rs.ba. - Годишње. - Наслов од бр. 3 (2011) на срп. и енгл. језику: Плате, запосленост и незапосленост = Wages, empoyment and unempoyment. - Текст на срп. и енгл. језику.
ISSN 2490-2853 = Плате, запосленост и незапосленост

311:331(497.6)

СЕРБ 2017 С - 188
        СТАТИСТИКА пољопривреде / Република Српска. Републички завод за статистику = Agricultural statistics / Republika Srpska. Institute of Statistics ; одговара Радмила Чичковић ; главни уредник Владан Сибиновић. - 2006, бр. 1-        . - Бања Лука : Републички завод за статистику, 2006- (Бања Лука : Републички завод за статистику). - 29 cm. - (Статистички билтен (Републички завод за статистику Републике Српске))

Dostupno i na: http://www.rzs.rs.ba. - Годишње. - Наслов од бр. 6 (2011) на срп. и енгл. језику Пољопривреда = Agriculture. - Текст на срп. и енгл. језику.
ISSN 2490-2837 = Пољопривреда (Бања Лука)

311:63(497.6)

СЕРБ 2017 С - 189
        СТАТИСТИКА социјалне заштите : корисници, облици, мјере, услуге и установе / Република Српска. Републички завод за статистику = Social welfare statistics : beneficiaries, forms, measures, services and institutions / Republika Srpska. Institute of Statistics ; одговара Радмила Чичковић ; главни уредник Владан Сибиновић. - 2003, бр. 1-        . - Бања Лука : Републички завод за статистику, 2003-. - 30 cm. - (Статистички билтен (Републички завод за статистику Републике Српске))

Dostupno i na: http://www.rzs.rs.ba. - Годишње. - Наслов од бр. 8 (2010) Социјална заштита = Social Welfare. - Текст на срп. и енгл. језику.
ISSN 2490-2675 = Социјална заштита (Бања Лука)

311:364(497.6)

СЕРБ 2017 С - 190
        СТАТИСТИКА спољне трговине / Република Српска. Републички завод за статистику = External trade statistics / Република Српска. Institute of Statistics ; одговара Радмила Чичковић ; главни уредник Владан Сибиновић. - 2007, бр. 1-        . - Бања Лука : Републички завод за статистику, 2007-. - 29 cm. - (Статистички билтен (Републички завод за статистику Републике Српске))

Dostupno i na: http://www.rzs.rs.ba. - Годишње. - Наслов од бр. 4 (2010) на срп. и енгл. језику: Спољна трговина = External trade. - Текст на срп. и енгл. језику.
ISSN 2490-2756 = Спољна трговина

311:339.5

СЕРБ 2017 С - 191
        СТАТИСТИКА шумарства / Република Српска. Републички завод за статистику = Forestry statistics / Republika Srpska. Institute of Statistics ; одговара Радмила Чичковић ; главни уредник Владан Сибиновић. - 2001, бр. 1-        . - Бања Лука : Републички завод за статистику, 2001-. - 30 cm. - (Статистички билтен (Републички завод за статистику Републике Српске))

Dostupno i na: http://www.rzs.rs.ba. - Годишње. - Наслов од 2011. на срп. и енгл. језику: Шумарство = Forestry. - Текст на срп. и енгл. језику.
ISSN 2490-2810 = Шумарство

311:630(497.6)

СЕРБ 2017 С - 192
        СТАТИСТИЧКИ годишњак Републике Српске = Statistical Yearbook of Republika Srpska / главни и одговорни уредник Радмила Чичковић. - 2009, бр. 1-        . - Бања Лука : Републички завод за статистику Републике Српске, 2009- (Тузла : Off-set). - 30 cm

Годишње. - Текст на срп. и енгл. језику.
ISSN 2232-7312 = Статистички годишњак Републике Српске

311(497.6)

СЕРБ 2017 С - 193
        STATISTIČKI godišnjak Republike Crne Gore / za izdavača Gordana Radojević. - 1992-        . - Podgorica : Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT, 1992- (Podgorica : Golbi). - 30 cm

Godišnje. - Naslov od 2006. na srp. i engl. jeziku: Statistički godišnjak ... = Statistical Yearbook .... - Je nastavak: Statistički godišnjak SR Crne Gore = ISSN 0350-8285. - Drugo izdanje na drugom medijumu: Statistički godišnjak Republike Crne Gore (CD-ROM) = ISSN 1800-931X
ISSN 0354-2076 = Statistički godišnjak Republike Crne Gore

31(497.16)

СЕРБ 2017 С - 194
        SCRIPTA medica : journal of the Medical Society of the Republic of Srpska = časopis Društva doktora medicine Republike Srpske / editor-in-chief Predrag Grubor. - Vol. 46, no. 1 (2015)-        . - Banja Luka : Društvo doktora medicine Republike Srpske, 2015-. - 30 cm

Polugodišnje. - Preuzima numerciju izd. na srp. jeziku. - Ima izdanje na drugom jeziku: Scripta medica = ISSN 0350-8218
ISSN 2490-3329 = Scripta medica (English ed.)

61

СЕРБ 2017 С - 195
        SCRIPTA medica : časopis Društva doktora medicine Republike Srpske = journal of the Medical Society of the Republic of Srpska / glavni urednik Predrag Grubor. - God. 1, br. 1 (1966)-god. 21, br. 3/4 (1986) ; god. 31, br. 1 (2000)-        . - Banja Luka : Društvo doktora medicine RS : Medicinski fakultet Banja Luka, 1966-1986; 2000- (Banja Luka : Grafix). - 30 cm

Tekst na srp. i engl. jeziku. - Ima izdanje na drugom jeziku: Scripta medica (English ed.) = ISSN 2490-3329
ISSN 0350-8218 = Scripta medica

61

СЕРБ 2017 С - 196
        ТОПОЛА : часопис ЈУ Спомен-подручја Доња Градина = Topola : journal of the Memorial Zone Donja Gradina / уредник Тања Тулековић. - Год. 1, св. 1 (2015)-        . - Демировац : ЈУ Спомен-подручјe Доња Градина, 2015- (Бањалука : Графид). - 23 cm

Текст на срп. (ћир. и лат.) и енгл. језику. - Drugo izdanje na drugom medijumu: Topola (Demirovac. Online) = ISSN 2303-856X
ISSN 2303-744X = Топола (Демировац)

341.322.5(497.13)"1941/1945"

СЕРБ 2017 С - 197
        УГОСТИТЕЉСТВО и туризам / Република Српска. Републички завод за статистику = Hotels and restaurants, tourism / Republika Srpska. Institute of Statistics ; одговара Радмила Чичковић ; главни уредник Владан Сибиновић. - 2005, бр. 1-        . - Бања Лука : Републички завод за статистику, 2005-. - 29 cm. - (Статистички билтен (Републички завод за статистику Републике Српске))

Dostupno i na: http://www.rzs.rs.ba. - Годишње. - Наслов од бр. 11 (2015) на срп. и енгл. језику: Туризам = Tourism. - Упоредо излази више серија. - Текст на срп. и енгл. језику.
ISSN 2490-273X = Туризам (Бања Лука)

311:338.48(497.6)

СЕРБ 2017 С - 198
        FAKTOR / glavni i odgovorni urednik Jovica Petković. - God. 1, br. 1 (2015)-        . - Banja Luka : Media Lobby, 2015- (Banja Luka : DNN). - 32 cm

Dvonedeljno.
ISSN 2303-7369 = Faktor (Sarajevo)

32+659(497.6)

СЕРБ 2017 С - 199
        FI pismenost : naučni časopis za finansijsku pismenost / glavni i odgovorni urednik Jovo Savanović. - God. 1, br. 1 (okt. 2015)-        . - Banja Luka : UG FiP, 2015- (Prijedor : Print design). - 23 cm

Godišnje. - [2016]
ISSN 2490-4058 = FI pismenost

336

СЕРБ 2017 С - 200
        ФИЛОЛОГ : часопис за језик, књижевност и културу = Philologist : journal of language, literary and cultural studies / главни уредник Младенко Саџак ; одговорни уредник Саша Шмуља. - 2010, бр. 1-        . - Бања Лука : Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет, 2010- (Бања Лука : ДНН). - 27 cm

Полугодишње.
ISSN 1986-5864 = Филолог (Бања Лука)

80

СЕРБ 2017 С - 201
        ФИНРАР : Финансије, Рачуноводство, Ревизија : часопис Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске / главни и одговорни уредник Драган Микеревић. - Год. 1, бр. 1 (1999)-        . - Бања Лука : Финрар, 1999- (Бања Лука : Атлантик ББ). - 30 cm

Месечно.
ISSN 1512-9373 = ФИНРАР

657

СЕРБ 2017 С - 202
        FRUCTUS : časopis Naučnog društva Republike Srpske / glavni i odgovorni urednik Miljan Cvetković. - Vol. 1, br. 1 (nov./dec. 2016)-        . - Banja Luka : Naučno voćarsko društvo Republike Srpske, 2016-. - 30 cm

ISSN 2490-3426 = Fructus (Banja Luka)

634.1

СЕРБ 2017 С - 203
        ЦЕТИЊСКИ богословац : обновљен часопис ученика Светог Петра Цетињског на Цетињу / уредник Душан Биговић. - Год. 1, бр. 1 (мај 2016)-        . - Цетиње : Богословија "Свети Петар Цетињски", 2016- (Никшић : Арт графика). - 24 cm

Наставља традицију листа Цетињски богословац (1891).
ISSN 2337-0890 = Цетињски богословац

271.2(497.16)

СЕРБ 2017 С - 204
        ЦИЈЕНЕ / Република Српска. Републички завод за статистику = Prices / Republika Srpska. Institute of Statistics ; одговара Радмила Чичковић ; главни уредник Владан Сибиновић. - 2009, бр. 1-        . - Бања Лука : Републички завод за статистику, 2009-. - 29 cm. - (Статистички билтен (Републички завод за статистику Републике Српске))

Dostupno i na: http://www.rzs.rs.ba. - Годишње. - Наслов бр. 1 (2010) Статистика цијена. - Упоредо излази више серија. - Текст на срп. и енгл. језику.
ISSN 2490-2624 = Цијене

311(497.6)

СЕРБ 2017 С - 205
        CYRILLIC Manuscript Heritage. - Vol. 1 (1997)-        . - Columbus, Ohio : The Ohio State University : The Hilandar Research Library : Resource Center for Medieval Slavic Studies, 1997-. - 28 cm

Dostupno i na: https://rcmss.osu.edu/newsletter/archive

091=16

СЕРБ 2017 С - 206
        CRNOGORSKI anali : časopis za istorijska i društvena pitanja / glavni i odgovorni urednik Novak Adžić. - God. 1, br. 1 (2013)-        . - Cetinje : Crnogorski kulturni forum, 2013- (Cetinje : IVPE). - 24 cm

Tromesečno.
ISSN 1800-9972 = Crnogorski anali

930(497.16)

СЕРБ 2017 С - 207
        ЧЕЛИНАЧКЕ новине : лист о Челинцу и Челинчанима / главни и одговорни уредник Борислав Максимовић. - Год. 1, бр. 1 (7. јан. 2000)-        . - Челинац : Народна библиотека "Иво Андрић", 2000- (Челинац : Народна библиотека "Иво Андрић"). - 29 cm

Dostupno i na: http://www.celinac.org. - Месечно.
ISSN 1986-9509 = Челиначке новине

32+659(497.6)

СЕРБ 2017 С - 208
        ШИКИ Мики / главни и одговорни уредник Жарко Аничић. - Год. 1, бр. 1 (2002)-        . - Бања Лука : Нова школа плус, 2002- (Лакташи : Графомарк). - 29 cm

Месечно. - Опис према бр. 159 (2017). - Prevod dela: Шики Мики = ISSN 1451-3005
ISSN 1840-0175 = Шики Мики (Бања Лука)

087.5

СЕРБ 2017 С - 209
        ШКОЛАРАЦ 4 : пријатељ ученика и ученица IV разреда основне школе / главни и одговорни уредник Жарко Аничић. - Год. 1, бр. 1 (2006)-        . - Бања Лука : Нова школа плус, 2006- (Лакташи : Графомарк). - 29 cm

Месечно. - Опис према бр. 211 (2017).
ISSN 1840-4316 = Школарац 4 (Бања Лука)

373.3/.4(497.6)

СЕРБ 2017 С - 210
        ШКОЛАРАЦ 5 : пријатељ ученика и ученица петог разреда основне школе / главни и одговорни уредник Жарко Аничић. - Год. 1, бр. 1 (2006)-        . - Бања Лука : Нова школа плус, 2006- (Лакташи : Графомарк). - 29 cm

Месечно. - Опис према бр. 211 (2017).
ISSN 1840-4308 = Школарац 5

373.3/.4(497.6)