наредна

Библиографија Сербика


СЕРБ 2014 С - 1
        АГОН : часопис за позориште и визуелне комуникације / главни и одговорни уредник Ненад Новаковић. - Год. 1, бр. 1 (2012)-        . - Бања Лука : Народно позориште Републике Српске, Академија уметности Универзитета у Бања Луци, 2012- (Бања Лука : Графид). - 23 cm

Три пута годишње.
ISSN 2233-1581 = Агон (Бања Лука)

792

СЕРБ 2014 С - 2
        АГРОЗНАЊЕ = Agro-knowledge Journal / главни и одговорни уредник Никола Мићић. - Год. 1, бр. 1 (2000)-        . - Бања Лука : Пољопривредни факултет, 2000- (Лакташи : Графомарк). - 24 cm

Тромесечно. - Текст на срп. (ћир. и лат.) и енгл. језику.
ISSN 1512-6412 = Агрознање

63

СЕРБ 2014 С - 3
        АМЕРИКАНСКИ Србобран : најстарији и највећи српски лист у Америци : званични орган Српског народног савеза = The American Srbobran : the oldest and largest Serbian newspaper in America : official organ of Serb National Federation / editor Aleksandar Petrov. - Год. 1, бр. 1 [1906]-        . - Pittsburg, Pa. : Serb National Federation, [1906]-. - 38 cm

Двонедељно.

325.2

СЕРБ 2014 С - 4
        АНКЕТА о потрошњи домаћинстава и сиромаштво у Републици Српској у ... години = Household budget survey and poverty in Republika Srpska in ... / Република Српска. Републички завод за статистику ; одговара Радмила Чичковић. - 2007, бр. 1-        . - Бања Лука : Републички завод за статистику, 2007-. - 30 cm

[2011]

311(497.6)

СЕРБ 2014 С - 5
        АНКЕТА о радној снази / Република Српска. Републички завод за статистику = Labour force survey / Republika Srpska. Institute of Statistics ; одговара Радмила Чичковић. - 2009, бр. 1-        . - Бања Лука : Републички завод за статистику, 2009-. - 29 cm. - (Статистички билтен)

Доступно и на: http://www.rzs.rs.ba. - Годишње. - Упоредо излази више серија. - Текст упоредо на срп. и енгл. језику.

311(497.6)

СЕРБ 2014 С - 6
        ANUARUL Asociaţiei Culturale "Concordia" Cenad / editor Baiszki Duşan. - 2004, nr. 1- . - Timişoara : Artpress, 2009-. - 21 cm

Godišnje.
ISSN 2065-6165 = Anuarul Asociaţiei Culturale "Concordia" Cenad

008

СЕРБ 2014 С - 7
        ARGUMENTI : časopis za društvena-politička pitanja / glavni urednik Milan Ljepojević. - God. 1, br. 1 (2007?)-        . - Banja Luka : Savez nezavisnih socijaldemokrata, 2007?- (Banja Luka : Grafid). - 24 cm

Tromesečno.

32

СЕРБ 2014 С - 8
        ARENA : prvi sportski dnevni list u Crnoj Gori / v.d. odgovornog urednika Vesna Šofranac. - 2006/2007, br. 1 (31. dec./1-2 jan.)-        . - Podgorica : Pobjeda, 2007- (Podgorica : Pobjeda). - 45 cm

Dnevno.
ISSN 1800-6337 = Arena (Podgorica)

796/799"52"

СЕРБ 2014 С - 9
        ARS : časopis za književnost, kulturu i društvena pitanja / glavni i odgovorni urednik Mladen Lompar. - God. 1, br. 1 (1986)-god. 4, br. 3/4 (1989) ; n.s., god. 4, br. 1 (1999)- . - Cetinje : Otvoreni kulturni forum ; Podgorica : Crnogorsko društvo nezavisnih književnika, 1986-1989; 1999-. - 28 cm

Dvomesečno.
ISSN 0352-6739 = Ars (Cetinje)

008+7+001(497.16)

СЕРБ 2014 С - 10
        ARHIV za tehničke nauke = Archives for technical sciences : zbornik radova / glavni i odgovorni urednik Neđo Đurić. - God. 1, br. 1 (2009)-        . - Bijeljina : Tehnički institut, 2009- (Bijeljina : Grafosemberija). - 24 cm

Godišnje. - Tekst na engl. jeziku.
ISSN 1840-4855 = Arhiv za tehničke nauke

62

СЕРБ 2014 С - 11
        ARHIVSKA praksa = Archival practice / odgovorni urednik Azem Kožar. - God. 1, br. 1 (1998)-        . - Tuzla : Arhiv Tuzlanskog kantona : Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona, 1998-. - 24 cm

Godišnje.
ISSN 1512-5491 = Arhivska praksa

930.25

СЕРБ 2014 С - 12
        АРХИВСКИ записи : часопис за архивску теорију и праксу = archival theory and practice review / главни уредник Срђан Пејовић ; одговорни уредник Стеван Радуновић. - Год. 1, бр. 1 (1994)-        . - Цетиње : Државни архив Црне Горе, 1994- (Цетиње : ИВПЕ). - 24 cm

Полугодишње.
ISSN 0353-7404 = Архивски записи

930.25(497.16)

СЕРБ 2014 С - 13
        ACTA Economica : часопис за економију = the journal for Economics / главни и одговорни уредник Драган Микеревић. - Год. 1, бр. 1 (2002)-        . - Бања Лука : Економски факултет, 2002- (Бања Лука : Атлантик ББ). - 23 cm

Два пута годишње.
ISSN 1512-858X = Acta economica

338.2(497.6)

СЕРБ 2014 С - 14
        BALKANISTICA : a journal of Southeast European studies / editor Kenneth E. Naylor. - Vol. 1 (1974)-        . - Columbus, Ohio, etc. : Slavica Publishers inc. for the American Association for Southeast European Studies, 1974-. - 25 cm

Godišnje.
ISSN 0360-2206 = Balkanistica

908

СЕРБ 2014 С - 15
        БАНАТСКИ алманах / уредник Славомир Гвозденовић. - 2011-        . - Темишвар : Савез Срба у Румунији, 2011- (Темишвар : Темпус). - 24 cm. - (Посебна издања Алманаси и календари ; књ. 1)

Годишње. - Публикација наставља традицију Банатског алманаха издатог 1827. у Темишвару.
ISSN 2069-5845 = Банатски алманах

050.8/.9

СЕРБ 2014 С - 16
        BANKAR / glavni i odgovorni urednik Mirko Radonjić. - God. 1, br. 1 (2008)-        . - Podgorica : Udruženje banaka Crne Gore, 2008- (Grude : Grafotisak). - 27 cm

Tromesečno. - Tekst uporedo na srp. i engl. jeziku.
ISSN 1800-7465 = Bankar (Podgorica)

336.71(497.16)

СЕРБ 2014 С - 17
        BEAUTY friend : magazin za zdrave stilove života. - 2012, br. 1-        . - Podgorica : MPM, 2012- (Subotica : Rotografika). - 27 cm

Dvomesečno.

64+79

СЕРБ 2014 С - 18
        BEGEJ press = Presa de pe Bega. - 2014, nr. 1 (maj)-        . - Timişoara : Centrul regional de formare continuǎ pentru administraţia localǎ, 2014-. - 36 cm

Tekst upredo na srp. i rum. jeziku.

327

СЕРБ 2014 С - 19
        БЕЗБЈЕДНОСТ-Полиција-Грађани : часопис Министарства унутрашњих послова Републике Српске / главни и одговорни уредник Миле Шикман. - Год. 1, бр. 1 (2005)-        . - Бања Лука : Министарство унутрашњих послова Републике Српске, 2005- (Бања Лука : Комесграфика). - 24 cm

Полугодишње.
ISSN 1840-0698 = Безбједност-Полиција-Грађани

351.74/.76

СЕРБ 2014 С - 20
        BYZANTINOSLAVICA : sbornik pro studium Byzantsko-Slovanských vztahů / Československá akademie věd ; redaktor Miloš Weingart. - Roč.= T. 1 (1929)-        . - Praha : Československá akademie věd, 1929-. - 24 cm

Dva puta godišnje.
ISSN 0007-7712 = Byzantinoslavica

93/94
7

СЕРБ 2014 С - 21
        БИБЛИОГРАФИЈА Републике Српске. Монографске публикације / главни и одговорни уредник Љиља Петровић-Зечић. - 2006-        . - Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 2006- (Бања Лука : Графопапир). - 29 cm

Годишње. - [2014(2013)]. - Делимично је наставак: Библиографија Републике Српске. Књиге, брошуре и музикалије

015(497.6)

СЕРБ 2014 С - 22
        БИБЛИОГРАФСКИ вјесник : часопис Удружења библиотекара Црне Горе и Националне библиотеке Црне Горе "Ђурђе Црнојевић" = Le Courrier bibliographique : revue de l'Association des bibliothecaires du Montenegro et de la Bibliotheque nationale / главни и одговорни уредник Јелена Ђуровић. - Год. 1, бр. 1 (1961)-        . - Цетиње : Национална библиотека Црне Горе "Ђурђе Црнојевић", 1961- (Цетиње : Обод). - 24 cm

Три пута годишње.
ISSN 0409-3739 = Библиографски вјесник

01/02

СЕРБ 2014 С - 23
        БИБЛИОН / Народна библиотека "Ћирило и Методије", Приједор. - 2010-        . - Приједор : Народна библиотека "Ћирило и Методије", 2010- (Приједор : Графички атеље "Графит"). - 30 cm

ISSN 2303-6125

027.54(497.6)

СЕРБ 2014 С - 24
        БИБЛИОТЕКАРСТВО Српске : часопис из области библиотекарства и библиотечко-информационе дјелатности = Librariranship of Srpska : journal of library information function / главни и одговорни уредник Љиљана Кнежевић. - Год. 1, бр. 1 (2008)-        . - Вишеград : Друштво библиотекара Републике Српске, 2008- (Источно Сарајево : Еуропринт). - 22 cm

Годишње.
ISSN 1840-4030 = Библиотекарство Српске

02

СЕРБ 2014 С - 25
        БИЈЕЛА пчела = Bijela pčela : лист за сву дјецу / в.д. главни уредник Срђан Татић. - 1994, бр. 1-        . - Загреб ; Ријека : СКД "Просвјета" Загреб, Пододбор Ријека, 1994- (Загреб : Сканер студио). - Илустр. ; 28 cm

Месечно. - Текст ћир. и лат.
ISSN 1331-5455 = Бијела пчела

087.5

СЕРБ 2014 С - 26
        БИЛТЕН / Међународни сајам књига "Трг од књиге". - 2005, бр. 1-3 ; 2009, бр. 1-3 ; 2012, бр. 1-3 ; 2013, бр. 1-3 ; 2014-        . - Херцег Нови : [б. и.], 2005; 2009; 2012- (Цетиње : Обод). - 21 cm

659(497.16)

СЕРБ 2014 С - 27
        BILTEN / Univerzitet Crne Gore. - 1992, br. 129-        . - Podgorica : Univerzitet Crne Gore, 1992-. - 30 cm

Je nastavak: Bilten (Titograd) = ISSN 1800-5098
ISSN 1800-5101 = Bilten (Univerzitet Crne Gore)

378.4(497.16)

СЕРБ 2014 С - 28
        БИЛТЕН / Уставни суд Републике Српске ; уредио Љубомир Ожеговић. - 1999, бр. 1-        . - Бања Лука : Уставни суд Републике Српске, 1999- (Бања Лука : Графопапир). - 20 cm

[2013]
ISSN 1840-1449 = Билтен (Уставни суд Републике Српске)

34(497.15)

СЕРБ 2014 С - 29
        BILTEN Ministarstva odbrane - obrane i Oružanih snaga BiH = Билтен Министарства одбране и Оружаних снага БиХ. - 2009, br. 1 (apr.)-        . - Sarajevo : Kancelarija za odnose s javnošću Ministarstva odbrane BiH, 2009- (Istočno Sarajevo : Ermex). - 30 cm

ISSN 2303-7156 = Bilten Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

355/359(497.6)

СЕРБ 2014 С - 30
        BILTEN Univerziteta "Bijeljina" .... - 2013/2014-        . - Bijeljina : Univerzitet "Bijeljina", 2014-. - 29 cm

378(497.6)