претходна
наредна
СР 2015 Б - 2281
        КВАЛИТЕТ и здравствено стање састојина боровца и дуглазије на станишту храста китњака на подручју Видојевице = The quality and the state of health of eastern white pine and douglas-fir stands on the site of sessile oak in FMU ´Vidojevica´ / Бранка Спасојевић ... [и др.]. - Dostupno i na: http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2015_4/sumarstvo2015_4_rad07.pdf. - Остали аутори: Владо Чокеша, Ђорђе Јовић, Снежана Стајић. - Abstract; Summary. - Библиографија: стр. 90-91.

U: Шумарство. - ISSN 0350-1752. - Год. 67, бр. 4 (2015), стр. 75-91.

630*228.7:582.475(497.11)

COBISS.SR-ID 513485212

СР 2015 Б - 2282
КЕЧА, Љиљана, 1976-
        Тржишни потенцијали за развој сектора шумарства на подручју општине Соколац = Market potential for the forest sector development in the municipality of Sokolac / Љиљана Кеча, Маја Марић, Милица Марчета. - Dostupno i na: http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2015_4/sumarstvo2015_4_rad08.pdf. - Abstract; Summary. - Библиографија: стр. 109-110.

U: Шумарство. - ISSN 0350-1752. - Год. 67, бр. 4 (2015), стр. 93-110.

630*7(497.6)

COBISS.SR-ID 513487516

СР 2015 Б - 2283
КРСТИЋ, Милун, 1952-
        Упоредне карактеристике симулације проредних захвата коришћењем различитих критеријума при дознаци = A comparative study of thinning simulation using different criteria in tree marking / Милун Крстић, Бранко Кањевац, Виолета Бабић. - Dostupno i na: http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2015_3/sumarstvo2015_3_rad01.pdf. - Резиме; Abstract; Summary. - Библиографија: стр. 14-15.

U: Шумарство. - ISSN 0350-1752. - Год. 67, бр. 3 (2015), стр. 1-16.

630*242:004.94 (497.11)

COBISS.SR-ID 513479836

СР 2015 Б - 2284
КРСТИЋ, Милутин, 1952-
        Утицај потенцијала локалне топлоте на распрострањење шума букве на Јастрепцу / Милун Крстић, Јасмина Томашевић Вељовић. - Илустр. - Dostupno i na: http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2015_1-2/sumarstvo2015_1-2_rad01.pdf. - Извод ; Abstract ; Summary. - Библиографија: стр. 11-13.

U: Шумарство. - ISSN 0350-1752. - Год. 67, бр. 1-2 (2015), стр. 1-14.

630*176.322(497.11)
630*111.2(497.11)

COBISS.SR-ID 265597708

СР 2015 Б - 2285
        ЛАНАЦ вредности недрвних шумских производа као компонента развоја сектора шумарства у делу Јужне Србије = The value chain of non-wood forest products as a component of development of the forestry sector in a part of South Serbia / Љиљана Кеча...[et al.]. - илустр. - Dostupno i na: http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-4537/2015/0353-45371512043K.pdf. - Dostupno i na: http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0353-4537/2015/0353-45371512043K.pdf. - Упоредо срп. текст и енг. превод. - Остали аутори: Милица Мартчета, Данијел Младеновић, Сретен Јелић. - Библиографија: стр. 56-57.

U: Glasnik Šumarskog fakulteta. - ISSN 0353-4537. - бр. 112 (2015), стр. 43-57.

doi: 10.2298/GSF1512043K

630*7:630*89(497.11)

COBISS.SR-ID 513443228

СР 2015 Б - 2286
НОВАКОВИЋ-Вуковић, Маријана, 1978-
        Флористички диверзитет шуме црног бора са седмопрстицом на три локалитета у Србији = Floristic diversity of the forest of austrian pine with cinquefoil at three sites in Serbia / Маријана Новаковић-Вуковић. - Dostupno i na: http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2015_4/sumarstvo2015_4_rad02.pdf. - Abstract; Summary. - Библиографија: стр. 22.

U: Шумарство. - ISSN 0350-1752. - Год. 67, бр. 4 (2015), стр. 15-23.

630*174.75:630*182(497.11)
574.4(497.11)

COBISS.SR-ID 513483164

СР 2015 Б - 2287
        ОДНОС морфолошких показатеља квалитета једногодишњих садница горског јавора (Acer pseudoplatanus L.) = Relation of morphological idicators of quality of sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.) one-year-old seedlings / Владан Поповић ... [и др.]. - Dostupno i na: http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2015_4/sumarstvo2015_4_rad06.pdf. - Остали аутори: Tatjana Ćirković-Mitrović, Ljubinko Rakonjac, Aleksandar Lučić, Mihailo Ratknić. - Abstract; Summary. - Библиографија: стр. 72-73.

U: Шумарство. - ISSN 0350-1752. - Год. 67, бр. 4 (2015), стр. 67-73.

630*232.411.2/.3:582.746.51

COBISS.SR-ID 513484956

СР 2015 Б - 2288
        ОЦЕНА тржишног потенцијала шумских производа као основа за развој сектора шумарства у Јабланичком округу / Љиљана Кеча...[и др.]. - илустр. - Dostupno i na: http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-4537/2015/0353-45371511045K.pdf. - Рад на српском и енглеском језику. - Ostali autori: Милица Марчета, Ненад Кеча, Љубомир Пуповац. - Библиографија: стр. 60-61.

U: Glasnik Šumarskog fakulteta. - ISSN 0353-4537. - бр. 111 (2015), стр. 45-61.

doi: 10.2298/GSF1511045K

630*7(497.11)

COBISS.SR-ID 513390492

СР 2015 Б - 2289
ПАНТИЋ, Дамјан, 1963-
        Национална инвентура шума Србије - стање и могући правци даљег развоја = The national forest inventory of Serbia: state and possible further directions of development / Дамјан Пантић, Драган Борота. - илустр. - Dostupno i na: http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-4537/2015/0353-45371512009P.pdf. - Рад на српском и енглеском језику. - Библиографија: стр. 31-32.

U: Glasnik Šumarskog fakulteta. - ISSN 0353-4537. - бр. 112 (2015), стр. 9-32.

doi: 10.2298/GSF1512009P

630*524.6(497.11)

COBISS.SR-ID 513442716

СР 2015 Б - 2290
        СЕМЕНСКИ објекти у ЈП "Србијашуме" као основа за конзервацију и усмерено коришћење генофонда / Зоран Максимовић ... [и др.]. - илустр. - Dostupno i na: http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-4537/2015/0353-45371511063M.pdf. - Рад на српском и енглеском језику. - Остали аутори: Мирјана Шијачић, Предраг Алексић, Љиљана Совиљ. - Библиографија: стр. 80-82.

U: Glasnik Šumarskog fakulteta. - ISSN 0353-4537. - бр. 111 (2015), стр. 63-82.

doi: 10.2298/GSF1511063M

630*232.311.2/.3(497.11)
630*16:575.113(497.11)

COBISS.SR-ID 513390748

СР 2015 Б - 2291
СРЕТЕНОВИЋ, Предраг
        Профитабилност производње лепљеног ламелираног дрвета у Србији = Production profitability of glue laminated timber in Serbia / Предраг Сретеновић, Бранко Главоњић. - Dostupno i na: http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2015_4/sumarstvo2015_4_rad04.pdf. - Abstract; Summary. - Библиографија: стр. 47.

U: Шумарство. - ISSN 0350-1752. - Год. 67, бр. 4 (2015), стр. 39-48.

630*79:630*832.286(497.11)
674:338.515(497.11)

COBISS.SR-ID 513484444

СР 2015 Б - 2292
СТЕФАНОВИЋ, Богдан, 1968-
        Методологија пројектовања мреже шумских путева на нивоу шумског подручја / Богдан Стефановић. - Илустр. - Dostupno i na: http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2015_1-2/sumarstvo2015_1-2_rad10.pdf. - Ostali autori: Радован Савић, Анђелка Белић, Љубомир Летић. - Извод ; Abstract ; Summary. - Библиографија: стр. 132-133.

U: Шумарство. - ISSN 0350-1752. - Год. 67, бр. 1-2 (2015), стр. 121-134.

630*383(497.11)
625.711.84(497.11)

COBISS.SR-ID 265644300

СР 2015 Б - 2293
СТОЈАНОВИЋ, Дејан
        Трендови промене степена шумовитости у Републици Србији = Forest cover change trends in the Republic of Serbia / Дејан Стојановић, Братислав Матовић, Саша Орловић. - Dostupno i na: http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2015_3/sumarstvo2015_3_rad08.pdf. - Резиме; Abstract; Summary. - Библиографија: стр. 97.

U: Шумарство. - ISSN 0350-1752. - Год. 67, бр. 3 (2015), стр. 89-98.

630*524.61(497.11)"2000/2012"

COBISS.SR-ID 513481628

СР 2015 Б - 2294
СТОЈКОВИЋ, Зоран, 1959-
        Последица ледоизвала и ледолома на шуме парка природе "Стара планина" / Зоран Стојковић. - Dostupno i na: http://www.zzps.rs/novo/kontent/casopisi/020/casopis.pdf. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Извод ; Abstract ; Summary. - Библиографија: стр. 37.

U: Заштита природе. - ISSN 0514-5899. - Год. 65, бр. 1 (2015), стр. 33-38.

630*4(497.11-751.2)
502.17(497.11)

COBISS.SR-ID 219049740

СР 2015 Б - 2295
СТОЈНИЋ, Душан, 1986-
        Техника мрежног планиранја у управљању пројектима шумског путног инжењерства = Network planning technique in forest road engineering project management / Душан Стојнић, Милорад Златановић. - Dostupno i na: http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2015_3/sumarstvo2015_3_rad11.pdf. - Резиме; Abstract; Summary. - Библиографија: стр. 141-142.

U: Шумарство. - ISSN 0350-1752. - Год. 67, бр. 3 (2015), стр. 133-142.

630*686.3:519.876.3
625.711.84:005.81/.82

COBISS.SR-ID 513482140

СР 2015 Б - 2296
        STUDY of the Floristic Composition of Fir-Spruce-Beech Forests in Serbia and Bosnia-Herzegovina / Saša M. Eremija...[et al.]. - Graf. prikazi, tabele. - Dostupno i na: http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0354-4664/2015/0354-46641500103E.pdf. - Ostali autori: Rade I. Cvjetićanin, Marijana R. Novaković-Vuković, Ljubinko B. Rakonjac, Aleksandar Ž. Lučić, Snežana A. Stajić and Zoran D. Miletić. - Abstract. - Bibliografija: str. 1276.

U: Archives of Biological Sciences. - ISSN 0354-4664. - Vol. 67, br. 4 (2015), str. 1269-1276.

doi: 10.2298/ABS150327103E

630*182(497.11)
630*182(497.6)

COBISS.SR-ID 513468316

СР 2015 Б - 2297
        CONTRIBUTION to the Bryophyte flora in beech forests of Vidlič Mountain (Serbia) / Miloš M. Ilić ... [el al.]. - Dostupno i na: http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0352-4906/2015/0352-49061528021I.pdf. - Dostupno i na: http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSPN_128.pdf. - Ostali autori: Dragana M. Vukov , Marko M. Rućando , Mirjana R. Ćuk , Ružica S. Igić. - Библиографија: str. 25-27. - Резиме.

U: Зборник Матице српске за природне науке. - ISSN 0352-4906. - sv. 128 (2015), стр. 21-27.

doi: 10.2298/ZMSPN1528021I

630*176.322:582.32(497.11)"2011/2012"

COBISS.SR-ID 301593607

СР 2015 Б - 2298
        CORRELATION Between Seedling Length and Canadian Douglas-Fir Height / Vera Lavadinović ... [et al.]. - Dostupno i na: http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0354-4664/2015/0354-46641500101L.pdf. - Ostali autori: Vukan M. Lavadinović, Zoran Poduška and Ilija Đorđević. - Bibliografija: str. 1255.

U: Archives of Biological Sciences. - ISSN 0354-4664. - Vol. 67, br. 4 (2015), str. 1251-1255.

doi: 10.2298/ABS150323101L

630*232:582.475

COBISS.SR-ID 513473180

СР 2015 Б - 2299
        CORRELATIONS between the anatomical traits of Gymnocladus canadensis Lam. in heartwood and sapwood of early - and latewood zones of growth rings / Dušan Jokanović ... [et al.]. - Dostupno i na: http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0354-4664/2015/0354-46641500118J.pdf. - Ostali autori: Dragica Vilotić, Suzana Mitrović, Danijela Miljković, Milan Rebić, Dragica Stanković, Vesna Nikolić. - Bibliografija: str. 1404.

U: Archives of Biological Sciences. - ISSN 0354-4664. - God. 67, br. 4 (2015), str. 1399-1404.

doi: 10.2298/ABS150424118J

630*81:582.736.3

COBISS.SR-ID 513452700


631 ОПШТА ПИТАЊА ПОЉОПРИВРЕДЕ

СР 2015 Б - 2300
AGBAMU, Joseph Unuetara
        Performance evaluation of Kogi State agricultural development programme since the withdrawal of world bank's assistance to Nigeria / Joseph Unuetara Agbamu. - Tabele. - Dostupno i na: http://joas.agrif.bg.ac.rs/sites/joas.agrif.bg.ac.rs/files/article/pdf/397-07._696._agbamu_20.01.2015._final_pregledano.pdf. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Abstract ; Rezime. - Bibliografija: str. 82.

U: Journal of Agricultural sciences. - ISSN 1450-8109. - Vol. 60, no. 1 (2015), str. 73-83.

doi: 10.2298/JAS1501077A

631.15(669)"1991/2013"
339.732

COBISS.SR-ID 212728332

СР 2015 Б - 2301
        AIR velocity distribution during the grain aeration in a silo / Mirko Babić...[et al.]. - Graf. prikazi. - Dostupno i na: http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1821-4487/2015/1821-44871503123B.pdf. - Ostali autori: Ljiljana Babić, Milivoj Radojčin, Ivan Pavkov, Zoran Stamenković. - Rezime; Abstract. - Bibliografija: str. 126.

U: Journal on processing and energy in agriculture. - ISSN 1821-4487. - Vol. 19, no. 3 (2015), str. 123-126.

631.24:628.83

COBISS.SR-ID 263325708

СР 2015 Б - 2302
        ANALIZA drenažnih kriterijuma kao uslov melioracija višeslojnih zemljišta aridnih regiona / Žeželj Branislav...[et al.]. - Ilustr. - Ostali autori: Sekulić Petar, Hojka Zdravko, Ninkov Jordana. - Rezime; Summary. - Bibliografija: str. 15.

У: Savremena poljoprivredna tehnika. - ISSN 0350-2953. - Vol. 41, no. 1 (2015), str. 9-16.

631.67

COBISS.SR-ID 266767884

СР 2015 Б - 2303
        APPLICATION of IoT in monitoring and controlling of agricultural production / Dušan Marković ... [et al.]. - ilustr. - Dostupno i na: http://www.afc.kg.ac.rs/files/data/acta/40/6%20-%20D%20Markovic%20et%20al.pdf. - Dostupno i na: http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-9542/2015/0354-95421540145M.pdf. - Ostali autori: Ranko Koprivica, Uroš Pešović, Siniša Ranđić. - Abstract; Rezime. - Bibliografija: str. 151-152.

U: Acta agriculturae Serbica. - ISSN 0354-9542. - Vol. 20, no. 40 (2015), str. 145-153.

doi: 10.5937/AASer1540145M

631.12.017.1/.3

COBISS.SR-ID 220306444

СР 2015 Б - 2304
        APPLICATION of the mathematical model "Demand" for surface irrigation methods of arid and semi-arid regions / Žeželj Branislav...[et al.]. - Ilustr. - Ostali autori: Vasin Jovica, Ninkov Jordana, Hojka Zdravko, Toković Milorad. - Rezime; Summary. - Bibliografija: str. 55-56.

U: Savremena poljoprivredna tehnika. - ISSN 0350-2953. - Vol. 41, no. 1 (2015), str. 49-56.

631.67:519.87

COBISS.SR-ID 266782476

СР 2015 Б - 2305
        BIOLOGICAL assets and the agricultural products in the context of the implementation of the IAS 41 : a case study of the romanian agro-food system / Dorel Mates ... [et al.]. - Ostali autori: Veronica Grosu, Elena Hlaciuc, Ionel Bostan, Ovidiu Bunget, Aura Domil, Maria Moraru, Alin Artene. - Abstract. - Bibliografija: str. 714.

U: Archives of Biological Sciences. - ISSN 0354-4664. - Vol. 67, no. 2 (2015), str. 705-714.

doi: 10.2298/ABS140301042M

631.1(498)

COBISS.SR-ID 255347468

СР 2015 Б - 2306
GEORGIEVA, Krasimira, 1954-
        Determing Losses Due to Downtime of Machines in Agriculture / Krasimira Georgieva, Vanya Stoykova. - Tabele. - Abstract. - Bibliografija: str. 17.

U: EMIT. - ISSN 2217-9011. - Vol. 4, no. 1 (2015), str. 10-17.

631.3

COBISS.SR-ID 216026892

СР 2015 Б - 2307
        DEPTH Distribution of Available Micronutrients in cultivated Soil / Ivana Ž. Vukašinović ... [et al.]. - Graf. prikazi. - Dostupno i na: http://joas.agrif.bg.ac.rs/sites/joas.agrif.bg.ac.rs/files/article/pdf/406-08-704._vukasinovic_et_al._final_293.04.2015..pdf. - Ostali autori: Dragana J. Todorović, Aleksandar R. Đorđević, Miloš B. Rajković, Vladimir B. Pavlović. - Rezime ; Abstract. - Bibliografija: str. 184-186.

У: Journal of Agricultural sciences. - ISSN 1450-8109. - Vol. 60, no. 2 (2015), str. 177-187.

doi: 10.2298/JAS1502177V

631.416.8

COBISS.SR-ID 214806796

СР 2015 Б - 2308
        DINAMIKA kretanja traktora (4x2), i pojava cirkulacije parazitne snage pri pogonu (4x4) / Predrag T. Petrović ...[et al.]. - Graf. prikazi. - Dostupno i na: http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0040-2176/2015/0040-21761502281P.pdf. - Ostali autori: Živojin P. petrović, Dragoljub M. Obradović, Marija P. Petrović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Apstrakt ; Summary. - Bibliografija: str. 286-287.

U: Tehnika. - ISSN 0040-2176. - God. 70, br. 2 (2015) = Mašinstvo. - ISSN 0461-2531. - God. 64, br. 2 (2015), str. 281-287.

doi: 10.5937/tehnika1502281P

631.372

COBISS.SR-ID 214412300

СР 2015 Б - 2309
        EFFECT of salinity stress on mungbean [Vigna radiata (L.) Wilczek] during consecutive summer and spring seasons / Nirmala Sehrawat ... [et al.]. - Ilustr. - Dostupno i na: http://joas.agrif.bg.ac.rs/sites/joas.agrif.bg.ac.rs/files/article/pdf/393-03._701._sehrawat_et_al._20.01.2015._final___pregledano.pdf. - Ostali autori: Mukesh Yadav, Kangila V. Bhat, Raj K. Sairam, Pawan K. Jaiwal. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Abstract ; Rezime. - Bibliografija: str. 29-31.

U: Journal of Agricultural sciences. - ISSN 1450-8109. - Vol. 60, no. 1 (2015), str. 23-32.

doi: 10.2298/JAS1501023S

631.423.5
633.654

COBISS.SR-ID 212726284

СР 2015 Б - 2310
        EFFECTS of biochar application on morphological traits in maize and soybean / Srđan I. Šeremešić ... [el al.]. - Dostupno i na: http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0352-4906/2015/0352-49061529017S.pdf. - Dostupno i na: http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSPN_129_1.pdf. - Ostali autori: Milorad S. Živanov, Dragiša S. Milošev, Jovica R. Vasin, Vladimir I. Ćirić, Marjana B. Vasiljević, Nataša J. Vujić. - Bibliografija: str. 24-25. - Резиме.

U: Зборник Матице српске за природне науке. - ISSN 0352-4906. - sv. 129 (2015), стр. 17-25.

doi: 10.2298/ZMSPN1529017S

631.45:631.878
633.34-187.8
633.15-187.8

COBISS.SR-ID 304720903