наредна

Библиографија Србије.Серија Ц0 ОПШТА ГРУПА


09 РУКОПИСИ. РЕТКА И ЗНАЧАЈНА ДЕЛА

СР 2015 Ц - 1
БИЛЯРСКИ, Иван, 1959-
        Славянски ръкопис 636 (BAR ms. Sl. 636, XVI в.) от библиотеката на Румънската академия в Букурещ / Иван Билярски, Марияна Цибранска-Костова. - Доступно и на: https://www.nb.rs/view_file.php?file_id=4691. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Абстракт ; Summary. - Библиографија: стр. 153-155.

У: Археографски прилози. - ISSN 0351-2819. - Бр. 37 (2015), стр. 107-155.

091=16"15"

COBISS.SR-ID 221743884

СР 2015 Ц - 2
GLIBETIĆ, Nina, 1980-
        A New 11[th] Century Glagolitic Fragment from St Catherine's Monastery: the Midnight Prayer of Early Slavic Monks in the Sinai / Nina Glibetić. - Ilustr. - Dostupno i na: https://www.nb.rs/view_file.php?file_id=4688. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Abstract ; Резиме. - Bibliografija: str. 41-47.

U: Археографски прилози. - ISSN 0351-2819. - Br. 37 (2015), str. 11-47.

091=163(620)"10"

COBISS.SR-ID 221739020

СР 2015 Ц - 3
ДИЛПАРИЋ, Предраг, 1967-
        Детерминативни партиципи у рукописима старије редакције Душановог законика / Предраг Д. Дилпарић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary. - Библиографија: стр. 306-307.

У: Књижевност и језик. - ISSN 0454-0689. - Год. 62, бр. 3/4 (2015), стр. 291-307.

091=163.1
811.163.1'367.625.43

COBISS.SR-ID 240671756

СР 2015 Ц - 4
ЈАКОВЉЕВИЋ, Слободан, 1985-
        Записи на старим штампаним књигама библиотеке храма Вазнесења Господњег у Чачку / Слободан Јаковљевић, Ђорђе Чоловић, Милош Живановић. - Илустр. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Сажетак ; Summary.

У: Глас библиотеке. - ISSN 0353-7595. - Бр. 21 (2015), стр. 33-44.

091=163.41"1691/1993"
271.222(497.11)-282.5"1691/1993"

COBISS.SR-ID 219840268

СР 2015 Ц - 5
ЈОВАНОВИЋ, Наташа, 1972-
        Опис рукописа / Наташа Јовановић. - Илустр. - Доступно и на: http://knjizevnaistorija.rs/editions/157/2_jovanovic.pdf. - Напомене и библиографске референце уз текст.

У: Књижевна историја. - ISSN 0350-6428. - Год. 47, бр. 157 (2015), стр. 45-51.

091=163.41"19"

COBISS.SR-ID 222927372

СР 2015 Ц - 6
ЈОВАНОВИЋ, Томислав, 1949-
        Слово о Нићифору Фоки и о крчмарици Теофани / Томислав Ж. Јовановић. - Табеле. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Резиме ; Резюме. - Библиографија: стр. 19-20.

У: Годишњак. - ISSN 1820-5305. - Год. 11 (2015/2016), стр. 11-30.

doi: 10.18485/godisnjak.2016.11.1

091=163.1
821.14'02.09-32

COBISS.SR-ID 239419660

СР 2015 Ц - 7
ЈУХАС-Георгиевска, Љиљана, 1949-
        Две књиге Ирене Шпадијер / Љиљана М. Јухас Георгиевска. - Dostupno i na: http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSKJ_63_3.pdf. - Приказ књиге: Ирена Шпадијер: Светогорска баштина, Манастир Хиландар и стара српска књижевност, Београд, 2014. - Приказ књиге: Ирена Шпадијер: Свети Петар Коришки у старој српској књижевности, Београд, 2014.

U: Зборник Матице српске за књижевност и језик. - ISSN 0543-1220. - Књ. 63, св. 3 (2015), стр. 845-851.

091=163.41(495)"11/18"(049.32)
821.163.1.09(049.32)
271.2-36:929 Петар Коришки, свети (049.32)

COBISS.SR-ID 305248263

СР 2015 Ц - 8
ЛАЗИЋ, Мирослав, 1973-
        Збирка старих штампаних књига Народне библиотеке Србије: обнова и развој након 1941. године / Мирослав Лазић. - Илустр. - Доступно и на: https://www.nb.rs/view_file.php?file_id=4691. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary. - Библиографија: стр. 209-216.

У: Археографски прилози. - ISSN 0351-2819. - Бр. 37 (2015), стр. 157-216.

027.54:094(497.11)

COBISS.SR-ID 221746444

СР 2015 Ц - 9
МАРТИНОВИЋ, Милена, 1965-
        Један заборављени рукопис који се чува у Народном музеју Црне Горе на Цетињу / Милена Мартиновић. - Доступно и на: https://www.nb.rs/view_file.php?file_id=4695. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary. - Библиографија: стр. 287.

У: Археографски прилози. - ISSN 0351-2819. - Бр. 37 (2015), стр. 271-287.

091=163(497.16)"17"

COBISS.SR-ID 221749260

СР 2015 Ц - 10
МИЛОВАНОВИЋ, Ксенија
        Епистола о недељи у српској редакцији према препису из ХVII века / Ксенија В. Миловановић. - Резиме ; Summary. - Библиографија: стр. 186-187.

У: Годишњак. - ISSN 1820-5305. - Год. 11 (2015/2016), стр. 181-191.

doi: 10.18485/godisnjak.2016.11.9

091=163.1"16"

COBISS.SR-ID 239575052

СР 2015 Ц - 11
НЕДЕЉКОВИЋ, Јасмина, 1966-
        Судбина несталих средњовековних рукописа Народне библиотеке у Београду после Првог светског рата / Јасмина Недељковић. - Илустр. - Dostupno i na: https://www.nb.rs/publications/publication.php?id=29318. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary. - Библиографија: стр. 340-341.

U: Археографски прилози. - ISSN 0351-2819. - Бр. 37 (2015), стр. 325-339.

091:024.8(497.11)"1914/1918"
091=163.41"12/17"
091:7.025.7/.8(497.11)
025.54:025.171(497.11)

COBISS.SR-ID 221750796

СР 2015 Ц - 12
ПАНИЋ, Марија, 1980-
        Један вид средњовековне зооморфне симболике: приказ и тумачење природе у француским бестијарима / Марија М. Панић. - Доступно и на: http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSKJ_63_3.pdf. - Напомене и библиографске референце уз текст. - [Апстракт] ; Résumé. - Библиографија: стр. 714-717.

У: Зборник Матице српске за књижевност и језик. - ISSN 0543-1220. - Књ. 63, св. 3 (2015), стр. 695-718.

091=133.1"11/16"
821.133.1.09"11/16"

COBISS.SR-ID 305200647

СР 2015 Ц - 13
РАНКОВИЋ, Зоран, 1971-
        Слово о Духу Светоме у Врхобрезничком летопису / Зоран Ранковић. - Илустр. - Доступно и на: https://www.nb.rs/view_file.php?file_id=4694. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary. - Библиографија: стр. 270.

У: Археографски прилози. - ISSN 0351-2819. - Бр. 37 (2015), стр. 251-270.

091=163(497.16)"16"

COBISS.SR-ID 221748236

СР 2015 Ц - 14
РАШКОВИЋ, Ана
        Руски неумски стихирари типа Дијаково око из XVI и XVII века као главни извори за проучавање служби српским светима у руским рукописима / Ана Рашковић. - Илустр. - Доступно и на: https://www.nb.rs/view_file.php?file_id=4693. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary. - Библиографија: стр. 248-249.

У: Археографски прилози. - ISSN 0351-2819. - Бр. 37 (2015), стр. 217-249.

091=161.1"15/16"
271.2-535.7

COBISS.SR-ID 221746956

СР 2015 Ц - 15
СТАНОЈЛОВИЋ, Јована, 1973-
        Судбина рукописних књига Народне библиотеке током Првог светског рата / Јована Станојловић. - Илустр. - Dostupno i na: https://www.nb.rs/view_file.php?file_id=4697. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary. - Библиографија: стр. 323-324.

U: Археографски прилози. - ISSN 0351-2819. - Бр. 37 (2015), стр. 307-324.

091:024.8(497.11)"1914/1918"
091=163.41"12/17"
025.54:025.171(497.11)

COBISS.SR-ID 221750540

СР 2015 Ц - 16
УБИПАРИП, Миланка, 1973-
        Зборници параклиса у српскословенској традицији / Миланка Убипарип, Владан Тријић. - Dostupno i na: https://www.nb.rs/view_file.php?file_id=4690. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary. - Библиографија: стр. 101-105.

U: Археографски прилози. - ISSN 0351-2819. - Бр. 37 (2015), стр. 69-105.

091=163.41"13/16"

COBISS.SR-ID 221741324

СР 2015 Ц - 17
УРОШЕВИЋ, Данка, 1984-
        О функционалностилској раслојености српскословенског језикак / Данка Г. Урошевић. - Доступно и на: http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSKJ_63_3.pdf. - Приказ књиге: Марина Курешевић: Хипотактичке структуре у Српској Александриди, Нови Сад, 2014.

У: Зборник Матице српске за књижевност и језик. - ISSN 0543-1220. - Књ. 63, св. 3 (2015), стр. 894-898.

091(=163.41)"15"(049.32)
811.163.1'367"15"(049.32)
811.163.1'38"15"(049.32)

COBISS.SR-ID 305281543


7 УМЕТНОСТ. АРХИТЕКТУРА. ФОТОГРАФИЈА. МУЗИКА. СПОРТ


7 УМЕТНОСТ. АРХИТЕКТУРА. ФОТОГРАФИЈА. МУЗИКА. СПОРТ

СР 2015 Ц - 18
ARMSTRONG, R.
        /'(h)weTH: VOICE - BREATH - BODY - FORM/S / R. Armstrong, Lauren Redhead. - Ilustr. - Dostupno i na: http://www.newsound.org.rs/pdf/en/ns46/13_Armstrong_Redhead.pdf. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Abstract.

U: New Sound. - ISSN 0354-818X. - Br. 46 (2015), str. 155-167.

7.038.531
7.01

COBISS.SR-ID 223352588

СР 2015 Ц - 19
БАБИЋ, Слободанка, 1960-
        Заштита урбаног градитељског наслеђа у Новом Саду - између јаве и сна / Слободанка Бабовић. - Илустр. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary.

У: Гласник Друштва конзерватора Србије. - ISSN 0350-9656. - Бр. 39 (2015), стр. 302-308.

7.025:34(497.113)
711.4(497.11)

COBISS.SR-ID 216401932

СР 2015 Ц - 20
БАБИЋ, Тамара, 1986-
        Проблем дефинисања специфичности трачке уметности / Тамара Бабић. - Белешка о ауторки: стр. 186. - Белешка о ауторки: стр. 205. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summarу. - Библиографија: стр. 46. - Библиографија: стр. 122.

У: Свеске. - ISSN 1451-9976.
Год. 26, бр. 117 (2015), стр. 43-46.
Год. 26, бр. 118 (2015), стр. 119-122.

7.032

COBISS.SR-ID 217841676

СР 2015 Ц - 21
БЕЛАНЧИЋ, Милорад, 1943-
        Улога концепта у савременој уметности / Милорад Беланчић.

U: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 15, бр. 159/160 (јан.-феб. 2015), стр. 14-15.

7.038.54
7.01

COBISS.SR-ID 299983111

СР 2015 Ц - 22
БИЉМАН, Тамара
        Izložba "Izopačene umetnosti" u Minhenu 1937. godine - pogreb moderne umetnosti / Tamara Biljman. - Ilustr. - Način dostupa (URL): http://147.91.75.9/manage/shares/ARTUM/ARTUM_01_2015.pdf. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - [Rezime] ; [Summary]. - Bibliografija: str 37.

U: Artum [Elektronski izvor]. - ISSN 2406-324X. - Br. 1 (2015), str. 32-37.

7:069.9(430)"1937"
316.74:7(4)"1914/1945
94(430)"1930/1945"

COBISS.SR-ID 258231820

СР 2015 Ц - 23
BOBILEWICZ, Grażyna
        Видеоарт: жанры и технологии / Гражина Бобилевич. - Доступно и на: http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSZS_88_2.pdf. - Напомене и библиографске референце уз текст. - [Резюме] ; [Summary] ; Резиме. - Библиографија: стр. 230-231.

У: Зборник Матице српске за славистику. - ISSN 0352-5007. - Бр. 88 (2015), стр. 209-232.

7.038.53

COBISS.SR-ID 304184327

СР 2015 Ц - 24
BREMER, Maria, 1986-
        Self-representation as "self-divestment"? Epigonism and singularity in Vettor Pisani's The Chamber Hero at documenta 5 (1972) / Maria Bremer. - Ilustr. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Apstrakt ; Summary.

U: Zbornik Seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. - ISSN 2217-3951. - Br. 11 (2015), str. 95-110.

7.038.53:069.9(430)"1972"

COBISS.SR-ID 212665100

СР 2015 Ц - 25
VICKERY, Jonathan
        Virno, Gerz and an Art for the Multitude / Jonathan Vickery. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Abstract. - Bibliografija: str. 262-264.

U: Зборник радова Факултета драмских уметности. - ISSN 1450-5681. - Br. 28 (2015), str. 243-265.

7.01:316.75
141.7 Вирно П.
7.071 Герц Ј.

COBISS.SR-ID 221956108

СР 2015 Ц - 26
ВУКАДИНОВИЋ, Ана, 1981-
        Пут од хероја до антихероја и уживање у телевизијским антихеројским наративима / Ана Вукадиновић. - Dostupno i na: http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0023-5164/2015/0023-51641546131V.pdf. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Сажетак ; Abstract. - Библиографија: стр. 142-143.

U: Kultura. - ISSN 0023-5164. - Бр. 146 (2015), стр. 131-143.

doi: 10.5937/kultura1546131V

7.097
791.221.51

COBISS.SR-ID 216131596

СР 2015 Ц - 27
GIUDICI, Laura, 1984-
        The representation of intersex bodies in Klonaris and Thomadaki's multimedia practice / Laura Giudici. - Ilustr. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Abstract ; Sažetak.

U: Zbornik Seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. - ISSN 2217-3951. - Br. 11 (2015), str. 73-82.

7.038.53

COBISS.SR-ID 212664588

СР 2015 Ц - 28
ГРУДЕН, Маида, 1975-
        Контекстуалне праксе у оквиру уметничке резиденције Цимер / Маида Груден, Мара Прохаска Марковић. - Dostupno i na: http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0023-5164/2015/0023-51641547158G.pdf. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Сажетак ; Abstract. - Библиографија: стр. 166.

U: Kultura. - ISSN 0023-5164. - Бр. 147 (2015), стр. 158-167.

doi: DOI 10.5937/kultura1547158G

7.038.53/54(497.11)"2014"
7.07:316.7

COBISS.SR-ID 217170444

СР 2015 Ц - 29
DEDIĆ, Nikola, 1980-
        Art, Modernity, and Scepticism / Nikola Dedić. - Dostupno i na: http://saj.rs/wp-content/uploads/2017/03/SAJ-2015-02-N-Dedic.pdf. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Abstract ; Rezime. - Bibliografija: str. 144-146.

U: SAJ. - ISSN 1821-3952. - God. 7, br. 2 (2015), str. 135-146.

7.036/.038

COBISS.SR-ID 220464908

СР 2015 Ц - 30
ЂАКОВИЋ-Швајцер, Корнелиа, 1942-
        Umetničko delo - ekspresija simptoma bolesti / Kornelia Đaković Švajcerž. - Ilustr. - Dostupno i na: http://www.tmg.org.rs/v400201.htm. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Sažetak ; Summary. - Bibliografija: str. 70.

U: Timočki medicinski glasnik. - ISSN 0350-2899. - Vol. 40, br. 2 (2015), str. 57-70.

7.049:61
7.01

COBISS.SR-ID 216880908