претходна
наредна
CIP - 871
ПАВКОВИЋ, Васа, 1953-
        Костићеви исписи из Матавуља као допуна Вуковог рјечника / Васа Павковић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - [Апстракт] ; Резиме. - Библиографија.

У: Наш језик. - ISSN 0027-8084. - Год. 43, бр. 3/4 (2012).

821.163.41.08 Матавуљ С.
811.163.41'374(038)

COBISS.SR-ID 195861772

CIP - 872
ПЕЈКОВИЋ, Зорана, 1983-
        Бранко Миљковић и француски симболисти Рембо, Маларме и Валери. (I) / Зорана Пејковић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary.

У: Свеске. - ISSN 1451-9976. - Год. 21, бр. 106 (2012), стр. 152-162.

821.163.41.09-4 Миљковић Б.
821.133.1.02СИМБОЛИЗАМ

COBISS.SR-ID 195748876

CIP - 873
РЕБА, Јована, 1975-
        Мистика живота и дела Јеле Спиридоновић Савић. (I) / Јована М. Реба. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary. - Библиографија: стр. 168-169.

У: Свеске. - ISSN 1451-9976. - Год. 21, бр. 106 (2012), стр. 163-169.

821.163.41.09 Спиридоновић-Савић Ј.

COBISS.SR-ID 195749388

CIP - 874
СЕКУЛИЋ, Мирјана, 1983-
        Конструкција и деконструкција стереотипа о Шпанији као земљи тореадора и сунца у текстовима Милоша Црњанског / Мирјана Секулић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary. - Библиографија: стр. 701-702.

У: Књижевна историја. - ISSN 0350-6428. - Год. 44, бр. 148 (2012), стр. 689-703.

821.163.41.09 Црњански М.

COBISS.SR-ID 195699468


821.163.41-31 РОМАНИ


CIP - 875
СМИЉКОВИЋ, Стана, 1948-
        Утицај образовних и културних садржаја Јужносрбијанаца о личном и колективном идентитету / Стана Љ. Смиљковић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Сажетак ; Summary. - Библиографија: стр. 361.

У: Зборник радова Филозофског факултета. - ISSN 0354-3293. - Књ. 42, бр. 2 (2012), стр. 357-362.

821.163.41-31
316.722(497.11-13)

COBISS.SR-ID 195679244

CIP - 876
ТОДОРОВИЋ, Предраг, 1967-
        Романи српске авангарде / Предраг Тодоровић. - Приказ књиге: Романи српске авангарде [1]. У бескрајном плавом кругу Милоша Црњанског, Београд, 2010. - Приказ књиге: Романи српске авангарде [2]. Од надреализма ка модернизму, Београд, 2011.

У: Књижевна историја. - ISSN 0350-6428. - Год. 44, бр. 148 (2012), стр. 853-857.

821.163.41-31(082)](049.32)

COBISS.SR-ID 195717900


821.163.41:398 НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ


CIP - 877
ЛАЗАРЕВИЋ, Велибор, 1955-
        Одлике српске посленичке лирике пролећног и летњег циклуса / Велибор Лазаревић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary. - Библиографија: стр. 19-20.

У: Баштина. - ISSN 0353-9008. - Св. 33 (2012), стр. 15-21.

821.163.41.09-14:398
398.85(497.11)

COBISS.SR-ID 195537932

CIP - 878
МИЛИНКОВИЋ, Миомир, 1948-
        Поетика фолклорне бајке / Миомир Милинковић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary. - Библиографија: стр. 32-33.

У: Узданица. - ISSN 1451-673X. - Год. 9, бр. 2 (2012), стр. 23-33.

821.163.41.09-342:398

COBISS.SR-ID 195333644

CIP - 879
ПИТУЛИЋ, Валентина, 1963-
        Косовска битка између историјских извора и епске легенде / Валентина Д. Питулић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Сажетак ; Summary. - Библиографија: стр. 24-25.

У: Зборник радова Филозофског факултета. - ISSN 0354-3293. - Књ. 42, бр. 2 (2012), стр. 13-26.

821.163.41.09:398
821.163.41.09"4/14"
94(497.11)"1389"

COBISS.SR-ID 195666188


821.163.42 ХРВАТСКА КЊИЖЕВНОСТ


CIP - 880
ЖУТИЋ, Никола, 1952-
        Историјско у књижевности Ђуре Виловића / Никола Жутић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Резиме ; Резюме ; Summary.

У: Српска слободарска мисао. - ISSN 1450-8753. - Год. 13, бр. 1/6 (2012), стр. 174-195.

821.163.42.09 Виловић Ђ.

COBISS.SR-ID 195795724


821.511.141 МАЂАРСКА КЊИЖЕВНОСТ


CIP - 881
МАТИЋ, Драган, 1977-
        Бела Хамваш. (I) / Драган Матић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary.

У: Свеске. - ISSN 1451-9976. - Год. 21, бр. 106 (2012), стр. 146-151.

821.511.14:929 Хамваш Б.
14 Хамваш Б.

COBISS.SR-ID 195748364


821.521 ЈАПАНСКА КЊИЖЕВНОСТ


CIP - 882
ВАСИЋ, Данијела, 1966-
        Прича о секачу бамбуса као зачетник јапанског жанра моногатари / Данијела Васић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary. - Библиографија: стр. 628-629.

У: Књижевна историја. - ISSN 0350-6428. - Год. 44, бр. 148 (2012), стр. 617-630.

821.521.09-32:398

COBISS.SR-ID 195697932

CIP - 883
СРДИЋ, Срђан, 1977-
        Živeti smrt: jedno moguće čitanje Mišiminog "Patriotizma" / Srđan Srdić. - . - Način dostupa (URL): http://www.journal.casca.org.rs/2012/12/24/ziveti-smrt-jedno-moguce-citanje-misiminog-patriotizma/. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Apstrakt ; Abstract. - Bibliografija: str. 5-6.

У: Casca [Elektronski izvor]. - ISSN 2334-6973.. - God. 1, br. 1 (2012), str. 1-6.

821.521.09-34 Мишима Ј.

COBISS.SR-ID 195777036


9 ГЕОГРАФИЈА. БИОГРАФИЈЕ. ИСТОРИЈА


902/904 АРХЕОЛОГИЈА

CIP - 884
КРИЖАНАЦ, Милица, 1961-
        Касноантичко и рановизантијско стакло са Градине у Постењу / Милица Крижанац, Душан Мркобрад. - Илустр. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary. - Библиографија.

У: Зборник. - ISSN 0522-8328. - Бр. 8 (2012).

904:748"652"(497.11)
904:748"653"(497.11)

COBISS.SR-ID 195687180

CIP - 885
МАТИЋ, Урош, 1987-
        Egiptologija, rod i seksualnost: kritička perspektiva / Uroš Matić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Sažetak ; Summary. - Bibliografija: str. 76-81.

У: Genero. - ISSN 1451-2203. - Br. 16 (2012), str. 59-82.

904(32):305
316.83:305(32)

COBISS.SR-ID 195388172

CIP - 886
МИЦКОВИЋ, Тамара, 1986-
        Percepcija starog Egipta u Evropi novog veka / Tamara Micković. - Ilustr.. - . - Način dostupa (URL): http://www.journal.casca.org.rs/2012/12/24/percepcija-starog-egipta-u-evropi-novog-veka/. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Apstrakt ; Resume. - Bibliografija: str. 20.

У: Casca [Elektronski izvor]. - ISSN 2334-6973.. - God. 1, br. 1 (2012), str. 1-20.

904(32):316.7(4)"14/19"
7.032(32):316.7(4)"14/19"

COBISS.SR-ID 195784460


908 ПРОУЧАВАЊЕ ОБЛАСТИ. ПРОУЧАВАЊЕ ЛОКАЛИТЕТА


CIP - 887
ПАУНОВИЋ, Петар, 1939-
        Злокуће (Александровац) - истине и легенде / Петар Пауновић. - Апстракт ; Summary. - Библиографија: стр. 216.

У: Баштиник. - ISSN 1451-7388. - Бр. 14 (2012), стр. 199-216.

908(497.11 Злокуће)
398.3(497.11)

COBISS.SR-ID 195187980


91 ГЕОГРАФИЈА


CIP - 888
ЈАНИЋИЈЕВИЋ, Светлана
        Еколошки потенцијали и ограничења општине Лепосавић у функцији туризма / Светлана Јанићијевић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary. - Библиографија: стр. 379.

У: Баштина. - ISSN 0353-9008. - Св. 33 (2012), стр. 363-380.

911.37(497.115)
502.131.1(497.115)

COBISS.SR-ID 195556108


929 БИОГРАФИЈЕ. ГЕНЕАЛОГИЈА. ХЕРАЛДИКА


CIP - 889
СИМИЋ-Лемајић, Нада, 1960-
        Генеалогија породице Ходоба (1878-1936) / Нада Симић Лемајић. - Илустр. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Сажетак ; Summary.

У: Споменица Историјског архива "Срем". - ISSN 1451-3676. - Год. 11, бр. 11 (2012), стр. 174-185.

929.52ХОДОБА(=16)(497.113 Сремска Митровица)"18/19"

COBISS.SR-ID 195421964


93/94 ИСТОРИЈА


CIP - 890
ТУБИЋ, Драган, 1979-
        Академик Чедомир Попов (1936-2012) истакнути српски историчар и друштвени радник : Ин мемориам / Драган Тубић. - Фотогр. - Напомене и библиографске референце уз текст.

У: Споменица Историјског архива "Срем". - ISSN 1451-3676. - Год. 11, бр. 11 (2012), стр. 201-205.

93/94:929 Попов Ч.

COBISS.SR-ID 195424524


930 ИСТОРИОГРАФИЈА. ПОМОЋНЕ ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ


CIP - 891
РАДИЋ, Радивој, 1954-
        Два прилога српској историји друге половине XIV века / Радивој Радић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary.

У: Српске студије. - ISSN 2217-5687. - Год. 3, бр. 3 (2012), стр. 139-150.

94(=163.41)"13":930(495.02)

COBISS.SR-ID 195396364


930.2 МЕТОДОЛОГИЈА ИСТОРИЈЕ. ПОМОЋНЕ ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ. ЕПИГРАФИКА. ПАЛЕОГРАФИЈА. ДИПЛОМАТИКА


CIP - 892
БОЈАНИН, Станоје, 1968-
        Писмо Вука Бранковића Дубровчанима о исплати Стонског дохотка јерусалимским калуђерима : август 1388. године / Станоје Бојанин. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Сажетак ; Résumé. - Библиографија: стр. 112.

У: Стари српски архив. - ISSN 1451-3072. - Књ. 11 (2012), стр. 107-113.

930.2:003.074(497.11)"1388"
091=163.41"1388"

COBISS.SR-ID 195664908

CIP - 893
ДРАГИЧЕВИЋ, Павле, 1977-
        Четири документа Дубровачке општине поводом спора око дугова Франка Басиљевића породици Бранковић : Дубровник, 1406, фебруар 11 (I), април 1 (II), 1409, септембар 21. и 24 (III), септембар 24 (IV). / Павле Драгичевић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Сажетак ; Résumé. - Библиографија: стр. 145-149.

У: Стари српски архив. - ISSN 1451-3072. - Књ. 11 (2012), стр. 135-150.

930.2:003.074(497.5)"1406/1409
091=163.41"1406/1409"

COBISS.SR-ID 195666444

CIP - 894
ЖИВОЈИНОВИЋ, Драгић М., 1974-
        Повеља великог слуге Јована Оливера Манастиру Светог Димитрија у Кочанима : [1332-1341] децембар 7. / Драгић М. Живојиновић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Сажетак ; Résumé. - Библиографија: стр. 30-31.

У: Стари српски архив. - ISSN 1451-3072. - Књ. 11 (2012), стр. 25-32.

930.2:003.074(497.17)"1332/1341"
091=163.41"1332/1341"

COBISS.SR-ID 195656972

CIP - 895
ИВАНОВИЋ, Милош, 1984-
        Писма Дубровчана Мари и Ђурђу Бранковићу : Дубровник, 1402, децембар 12. / Милош Ивановић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Сажетак ; Résumé.

У: Стари српски архив. - ISSN 1451-3072. - Књ. 11 (2012), стр. 115-121.

930.2:003.074(497.5)"1402"
091=163.41"1402"

COBISS.SR-ID 195665420

CIP - 896
ЈЕЧМЕНИЦА, Дејан, 1982-
        Хрисовуља цара Стефана Душана Дубровчанима са два пратећа акта : Ново Брдо, 1349, септембар 20. / Дејан Јечменица. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Сажетак ; Résumé. - Библиографија: стр. 53-57.

У: Стари српски архив. - ISSN 1451-3072. - Књ. 11 (2012), стр. 33-58.

930.2:003.074(497.11)"1349"
091=163.41"1349"

COBISS.SR-ID 195657484

CIP - 897
КРСТИЋ, Александар, 1971-
        Повеља деспота Ђурђа Бранковића о давању у залог поседа у Угарској Јовану Хуњадију : Смедерево, 1450, мај 10. / Александар Крстић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Сажетак ; Résumé. - Библиографија: стр. 163-173.

У: Стари српски архив. - ISSN 1451-3072. - Књ. 11 (2012), стр. 151-174.

930.2:003.074(497.11)"1450"
091=163.41"1450"

COBISS.SR-ID 195666956

CIP - 898
МИШИЋ, Синиша, 1961-
        Хрисовуље цара Стефана Душана о Светом Петру Коришком са Сабора у Крупиштима / Синиша Мишић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Сажетак ; Résumé. - Библиографија: стр. 83-89.

У: Стари српски архив. - ISSN 1451-3072. - Књ. 11 (2012), стр. 59-90.

930.2:003.074(497.11)"1355"
091=163.41"1355"

COBISS.SR-ID 195659532

CIP - 899
РАВИЋ, Ивана, 1984-
        Уговор хумског кнеза Мирослава и Дубровчана : Дубровник, 17. јун 1190. године / Ивана Равић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Сажетак ; Résumé. - Библиографија: стр. 19-22.

У: Стари српски архив. - ISSN 1451-3072. - Књ. 11 (2012), стр. 11-23.

930.2:003.074(497.11)"1190"
091=163.41"1190"

COBISS.SR-ID 195656716

CIP - 900
РУДИЋ, Срђан, 1968-
        Повеља дуке драчког Балше II Дубровчанима : Тузи, 1385, април 24. / Срђан Рудић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Сажетак ; Résumé.

У: Стари српски архив. - ISSN 1451-3072. - Књ. 11 (2012), стр. 101-106.

930.2:003.074(497.11)"1385"
091=163.41"1385"

COBISS.SR-ID 195664652