претходна
наредна

CIP - 481
СТАНИШИЋ, Милован, 1952-
        Ревизијски закључни извештај / Милован Станишић, Косана Вићентијевић. - 2. изд. - Београд : Универзитет Сингидунум, 2011 (Лозница : Младост груп). - VI, 185 стр. : табеле ; 24 cm

Тираж 300. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 185.
ISBN 978-86-7912-355-8

657.6
COBISS.SR-ID 184649228


658 ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА


CIP - 482
АВАКУМОВИЋ, Јулија, 1971-
        Marketing / Julija Avakumović, Nikola Vujačić. - Beograd : Visoka tekstilna škola strukovnih studija za dizajn, tehnologiju i menadžment, 2011 (Valjevo : Valjevo print). - 174 str. : tabele ; 24 cm

Tiraž 50. - Rečnik stručnih pojmova: str. 165-174. - Bibliografija: str. 162-164.
ISBN 978-86-87017-11-5

658.8
COBISS.SR-ID 184654348

CIP - 483
АВАКУМОВИЋ, Јулија Ч., 1971-
        Економика бизниса / Јулија Ч. Авакумовић, Никола Вујачић, Јелена Ч. Авакумовић. - Београд : Висока школа струковних студија за дизајн, технологију и менаџмент, 2011 (Ваљево : Ваљево принт). - 151 стр. : граф. прикази, табеле ; 24 cm

Тираж 50. - Речник појмова и израза: стр. 144-150. - Библиографија: стр. 151.
ISBN 978-86-87017-12-2

658(075.8)
005.3(075.8)
COBISS.SR-ID 184652812

CIP - 484
БРЕНКЕРТ, Георге Г.
        Marketinška etika / Džordž Dž. Brenkert ; prevela s engleskog Marija Babić. - Beograd : Službeni glasnik, 2011 (Beograd : Glasnik). - 348 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Društvo i nauka. Edicija Primenjena etika)

Prevod dela: Marketing Ethics / George G. Brenkert. - Tiraž 1.000. - Napomene uz tekst. - Bibliografija: str. 321-333. - Registar.
ISBN 978-86-519-0254-6

658.8:17
174
COBISS.SR-ID 184614924

CIP - 485
ВИЋЕНТИЋ, Млађен, 1961-
        Marketing / Mlađen Vićentić, Ivana Mijailović. - Valjevo : Visoka poslovna škola strukovnih studija, 2011 (Valjevo : M. Tomić). - 361 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

Tiraž 500. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 358-361.
ISBN 978-86-81053-76-8

658.8(075.8)
COBISS.SR-ID 184728844

CIP - 486
ГОЛИЈАНИН, Данило, 1952-
        Marketing u trgovini : skripta / Danilo Golijanin. - 2. izd. - Beograd : Univerzitet Singidunum, 2011 (Loznica : Mladost grup). - X, 171 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 169-170.
ISBN 978-86-7912-347-3

658.8:339
COBISS.SR-ID 184449548

CIP - 487
ГРУЈИЋ, Филип, 1938-
        Била једном једна фабрика / Филип Грујић. - Београд : Локал прес, 2011 (Крагујевац : Графостил). - 322 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 500. - О аутору: стр. 315. - Регистри.
ISBN 978-86-88765-00-8

658.1:621(497.11)"1948/2008"
COBISS.SR-ID 184220684

CIP - 488
ПАВЛОВИЋ, Бранислав, 1928-
        Акционарско друштво за пројектовање и инжењеринг ППТ инжењеринг А. Д. Београд и његов оснивач Индустрија хидраулике и пнеуматике Прва петолетка, Трстеник : документи, подаци и белешке, 1958-2011. / Бранислав Павловић. - 2. допуњено изд. - Београд : ППТ инжењеринг, 2011 (Београд : Клик принт). - 281 стр. : илустр. ; 30 cm

Текст ћир. и лат. - Тираж 100.
ISBN 978-86-907843-1-8

658.1:621(497.11)"1958/2011"
COBISS.SR-ID 184516620


659 РЕКЛАМА. ОГЛАШАВАЊЕ. ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ


CIP - 489
АВАКУМОВИЋ, Јулија Ч., 1971-
        Poslovno komuniciranje / Julija Č. Avakumović, Jelena Č. Avakumović, Nikola Vujačić. - Beograd : Visoka škola strukovnih studija za dizajn, tehnologiju i menadžment, 2011 (Valjevo : Valjevo print). - 65 str. ; 21 cm

Tiraž 50. - Bibliografija: str. 65.
ISBN 978-86-87017-10-8

659.23
COBISS.SR-ID 184675596

CIP - 490
ПАВЛОВИЋ, Миливоје, 1947-
        Односи с јавношћу (PR) / Миливоје Павловић, Марија Алексић. - Београд : Мегатренд универзитет, 2011 (Београд : Мегатренд универзитет). - 298 стр. : илустр. ; 25 cm

Тираж 400. - Библиографија: стр. 291-298.
ISBN 978-86-7747-435-5

659.4(075.8)
COBISS.SR-ID 184272908


66 ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА. ХЕМИЈСКЕ И СРОДНЕ ИНДУСТРИЈЕ


CIP - 491
МУЛИЋ, Роман, 1940-
        Биодизел : путеви и странпутице / Роман Мулић. - Београд : Удружење инжењера прехрамбене струке Србије : Савез пољопривредних инжењера и техничара Србије, 2011 (Земун : Академска издања). - 135 стр. : граф. прикази, табеле ; 24 cm. - (Библиотека Биогорива)

Тираж 300. - Библиографија уз већину поглавља.
ISBN 978-86-88795-00-5 (УИПСС)

662.758.2
662.756.3
COBISS.SR-ID 184316428


66.017/.018 НАУКА О МАТЕРИЈАЛИМА. ОСОБИНЕ МАТЕРИЈАЛА


CIP - 492
KARASTOJKOVIĆ, Zoran, 1951-
        Selected Texts from Mechanical Engineering. Pt. 1 / Zoran Karastojković, Ljiljana Jovković. - Novi Beograd : Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2011 (Novi Beograd : Veliki medved). - 189 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 250. - Bibliografija: str. 189.
ISBN 978-86-86691-32-3

66.017/.018
620.1
COBISS.SR-ID 184507916


669 МЕТАЛУРГИЈА


CIP - 493
МАНАСИЈЕВИЋ, Драган, 1975-
        Osnovi pirometalurških procesa. Deo 1 / Dragan Manasijević, Dragana Živković. - Bor : Tehnički fakultet, 2011 (Bor : Grafomed trade). - 113 str. : ilustr. ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Beogradu. - Tiraž 100. - Bibliografija: str. 113.
ISBN 978-86-80987-90-3

669.053.2(075.8)
669.046.58(075.8)
COBISS.SR-ID 184305932


676 ИНДУСТРИЈА ЦЕЛУЛОЗЕ, ХАРТИЈЕ И КАРТОНА


CIP - 494
МЕЂУНАРОДНИ симпозијум из области целулозе, папира, амбалаже и графике (17 ; 2011 ; Златибор)
        Zbornik radova / XVII međunarodni simpozijum iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike, Zlatibor, 21.-24. jun 2011. = Proceedings / XVII International Symposium in the Field of Pulp, Paper, Packaging and Graphics, Zlatibor, June 21st-24th 2011. ; [organizator] Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Centar CPA&G industrije ; [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Šćepan Ušćumlić]. - Beograd : Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta, Centar celulozno-papirne, ambalažne i grafičke industrije Srbije, 2011 (Beograd : Razvojno-istraživački centar grafičkog inženjerstva TMF). - 184 str. : ilustr. ; 30 cm

Radovi na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 180. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad. - Summaries.
ISBN 978-86-7401-275-8

676(082)
621.798.14(082)
655(082)
COBISS.SR-ID 184314892


69 ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ. ГРАЂЕВИНСКИ ЗАНАТИ. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ


CIP - 495
СПАСОЈЕВИЋ, Драгиша, 1947-
        Moguće uštede toplotne energije : EU(2020)=3E+(3x20) / Dragiša Spasojević. - Užice : Poslovno udruženje "Toplane Srbije", 2011 (Užice : Grafoplast plus). - 176 str. : tabele ; 21 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 176.
ISBN 978-86-86311-05-4

697.34(497.11)
658:697(497.11)
COBISS.SR-ID 184601868


7 УМЕТНОСТ. АРХИТЕКТУРА. ФОТОГРАФИЈА. МУЗИКА. СПОРТ


CIP - 496
ВУКАДИНОВИЋ, Срђан, 1956-
        Kako do zvanja i znanja producenta / Srđan Vukadinović. - Niš : M Kops centar, 2011 (Niš : M Kops centar). - 248 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 150.
ISBN 978-86-87495-22-7

7(031)
7.07:929(031)
COBISS.SR-ID 184672268

CIP - 497
ВУКАДИНОВИЋ, Срђан, 1956-
        Pojmovnik kroz produkciju / Srđan Vukadinović. - Niš : M Kops centar, 2011 (Niš : M Kops centar). - 203 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 150.
ISBN 978-86-87495-19-7

7(031)
7.07:929(031)
COBISS.SR-ID 184671500

CIP - 498
ВУКАДИНОВИЋ, Срђан, 1956-
        Produkcija umjetničkih djelatnosti : projekti / Srđan Vukadinović. - Niš : M Kops centar, 2011 (Niš : M Kops centar). - 203 str. ; 24 cm

Tiraž 150.
ISBN 978-86-87495-21-0

7:005.8(035)
COBISS.SR-ID 184676108

CIP - 499
МИЈУШКОВИЋ, Слободан, 1948-
        Nema opasnosti / Slobodan Mijušković. - Beograd : Prodajna galerija "Beograd" : Fond Obala, 2011 (Kragujevac : Interagent). - 168 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Edicija Teorija / [Prodajna galerija "Beograd"])

Tiraž 300. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Registar.
ISBN 978-86-6141-020-8

7.01
COBISS.SR-ID 184739852

CIP - 500
ПАСТУРО, Мишел, 1947-
        Plava : istorija jedne boje / Mišel Pasturo ; preveo sa francuskog Milan Komnenić. - Beograd : Службени гласник, 2011 (Beograd : Гласник). - 205 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Posebna izdanja / [Službeni glasnik])

Prevod dela: Bleu, histoire d'une couleur / Michel Pastoureau. - Tekst štampan dvostubačno. - Tiraž 600. - Bibliografija: str. 172-180. - Napomene: str. 182-205.
ISBN 978-86-519-0793-0

7.017.4.045
159.937.515.5(091)
COBISS.SR-ID 184193804

CIP - 501
        PROGRAM Kultura 2007-2013 : odeljak 1.1. i 1.2 : (uspešni projekti iz Srbije 2007-2009) / [priređivači Zorana Dojić i Lola Joksimović ; prevodilac Zorana Dojić]. - Beograd : Ministarstvo kulture Republike Srbije, 2011 (Beograd : Akademija). - 32 str. : ilustr ; 20 x 20 cm

Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Tiraž 500.
ISBN 978-86-85033-18-6

354.34.078.5]:7(497.11)"2007/2009"
008(497.11)"2007/2009"
COBISS.SR-ID 184705804


72 АРХИТЕКТУРА


CIP - 502
БРДАР, Валентина, 1975-
        Иво Куртовић / Валентина Брдар. - Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда, 2011 (Београд : Службени гласник). - 209 стр. : илустр. ; 29 cm

Тираж 500. - О аутору: стр. 208. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 195-199. - Summary.
ISBN 978-86-81157-62-6

72.071.1:929 Куртовић И.
72(497.1)"19"
COBISS.SR-ID 184777740

CIP - 503
НИКОЛИЋ, Зоран Љ., 1967-
        Masonski simboli u Beogradu / Zoran Lj. Nikolić. - 4. izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2011 (Beograd : Glasnik). - 296 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Društvena misao. Edicija Pojedinačna izdanja)

Autorova slika. - Tiraž 1.000. - Str. 280-290: Od Heroneje do obnove hrama duha (ili umesto pogovora) / Predrag Batinić. - Beleška o autoru: str. 293. - Bibliografija: str. 291-292.
ISBN 978-86-519-0969-9

72.045:061.236.6(497.11)
061.236.6(497.11)(091)
COBISS.SR-ID 184525068


726 САКРАЛНА АРХИТЕКТУРА


CIP - 504
        ХРАМ Рођења Пресвете Богородице, Штипина 2006-2011 / [уредници Миро Урошевић и Бранислав Митровић]. - Београд : Архитектонски факултет Универзитета, 2011 (Београд : Стандард 2). - 44 стр. : илустр. ; 30 cm

Тираж 500. - Стр. 8: Предговор / Владимир Мако.
ISBN 978-86-7924-054-5

726.54(497.11)"2006/2011"
271.222(497.11)-523.4-9"2006/2011"
COBISS.SR-ID 184460300


73/76 ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ


CIP - 505
РОТБАРТ, Данијел, 1966-
        Данијел Ротбарт = Daniel Rothbart : али ја сам Американац = but I'am an American : Ликовна галерија, Београд, 7-30. јун. 2011. = The Art gallery, Belgrade, 7th-30th june 2011 / [текст, text Бошко Бошковић ; превод, translation on English Александра Грубор]. - Београд : Културни центар Београда = Belgrade : Belgrade Cultural Center, 2011 (Београд : Графолик). - [16] стр. : илустр. ; 17 x 22 cm. - (Савремена кретања ; св. 544 = Contemporary Trends Series ; vol. 540)

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Тираж 200. - Биографија: стр. [15].
ISBN 978-86-7996-071-9

75.071.1(73):929 Ротбарт Р.(083.824)
73/76(73)"1996/1999"(083.824)
COBISS.SR-ID 184211724


730 СКУЛПТУРА. ВАЈАРСТВО


CIP - 506
ЖИВКОВИЋ, Богосав, 1920-2005
        Богосав Живковић / [текстови Љиљана Којић, Нина Крстић, Ивана Јовановић ; биографија Нина Крстић ; попис изложби и библиографија Љиљана Којић ; превод Радмила Пауновић Штајн ; фотографије Слободан Штетић, Ненад Захар] = Bogosav Živković / [texts Ljiljana Kojić, Nina Krstić, Ivana Jovanović ; biographie Nina Krstić ; list by the exibitions and bibliographie Ljiljana Kojić ; translation Radmila Paunović Štajn ; photo Slobodan Štetić, Nenad Zahar]. - Јагодина : Музеј наивне и маргиналне уметности = Jagodina = Museum of Naive and Marginal Art, 2011 (Крагујевац : Графостил = Kragujevac : Grafostil). - 103 стр. : илустр. ; 24 x 30 cm

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Слика Б. Живковића. - Тираж 1.000. - Биографија: стр. 87. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 93-101.
ISBN 978-86-84403-79-9

730.071.1:929 Живковић Б.
012 Живковић Б.
73/75(497.11)
745.51(497.11)
COBISS.SR-ID 184286732


739 УМЕТНИЧКА ОБРАДА МЕТАЛА


CIP - 507
ЖАРКОВИЋ, Јелена, 1971-
        Moj Mediteran : Konstantinopolj, Kerkyra, Ragusa, Istambul, Dubrovnik, Kotor / Jelena Žarković ; [tekstovi u katalogu Sava Stepanov, Maida Gruden, Martina Koja ; fotografije Marko Cvetković]. - Beograd : J. Žarković, 2011 (Zemun : Tipografik plus). - 61 str. : ilustr. ; 21 cm

Deo teksta uporedo na srp. i nem. jeziku. - Tiraž 200.
ISBN 978-86-7891-057-9

739.2.071.1:929 Жарковић Ј.(083.824)
739.2(497.11)"20"(083.824)
COBISS.SR-ID 184435724


741.5 КАРИКАТУРА. СТРИП


CIP - 508
        BESKRVNI. 1, Mrtva straža / scenario Marko Stojanović ; crtež Vlada Aleksić ... [et al.]. - Beograd : Moro, System Comics, 2011 (Beograd : Merkur). - [72] str. : crteži ; 30 cm

Slike autora. - Tiraž 500. - Biografije: str. 70-72.
ISBN 978-86-84687-90-8

741.5
COBISS.SR-ID 184225036

CIP - 509
ГАЈИЋ, Алекса, 1974-
        Technotise : Edit i ja / [scenario i režija Aleksa Gajić]. - Beograd : Moro, System comics, 2011 (Beograd : AMD sistem). - 109 str. : crteži ; 21 x 30 cm

Podatak o autoru preuzet iz kolofona. - Autorova slika. - Tiraž 500. - Aleksa Gajić: str. [110].
ISBN 978-86-84687-91-5

741.5
COBISS.SR-ID 184405772

CIP - 510
        DYLAN Dog / [prevod Aleksandra Milovanović]. - Beograd : Grafart, 2011 (Beograd : Beoštampa). - 290 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Veseli četvrtak) (Biblioteka Dylan Dog ; br. 14)

Tiraž 500. - Sadržaj: Dogodilo se sutra = Accadde domani / tekst Tiziano Sclavi ; crtež Giovanni Freghieri. Golkonda! = Golconda! / tekst Tiziano Sclavi ; crtež Luigi Piccatto. Hijena = La Iena / tekst Tiziano Sclavi ; crtež Ferdinando Tacconi.
ISBN 978-86-87609-59-4

741.5
COBISS.SR-ID 184568588