претходна
наредна


314 ДЕМОГРАФИЈА. ПОПУЛАЦИЈСКЕ СТУДИЈЕ

СР 2017 М - 421
МЕЂУНАРОДНА конференција Савремене миграције и друштвени развој (2016 ; Београд)
        Савремене миграције и друштвени развој : интердисциплинарна перспектива / Међународна конференција, Београд, 21. и 22. октобар 2016. ; [уредница Мирјана Бобић]. - Београд : Српско социолошко друштво ... [итд.], 2016 (Београд : Службени гласник). - 127 стр. ; 24 cm

Упоредо радови на срп. језику и енгл. превод. - Тираж 120. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-81319-09-3 (broš.)

314.15(048)
COBISS.SR-ID 226577164

СР 2017 М - 422
        NIMALO sigurno : kritika koncepta sigurnih zemalja porijekla / [autori Norman Paech ... [et. al] ; prijevod sa engleskog Jelena Miloš, Maja Solar]. - Beograd : Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe, Regionalna kancelarija za Јugoistočnu Europu, 2017 (Beograd : Standard 2). - 71 str. : ilustr. ; 20 cm

Izv. stv. nasl.: Not Safe At All. - Tiraž 500. - Str. 5-8: Uvod / Wenke Christoph, Tamara Baković Jadžić i Vladan Jeremić. - Pojmovnik: str. 68-71. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 978-86-88745-24-6 (broš.)

314.15.045(4-672EU)
314.151.3.054.7(=214.58)
341.231.14-054.73
341.43(082)
COBISS.SR-ID 230054924

СР 2017 М - 423
СРЕМАЦ, Радован, 1982-
        4 приче о једној вароши и једном царству = Один городок и одно царство - четыре рассказа / Радован Сремац ; [превод на руски Милена Којдић Алексић]. - Шид : Културно-образовни центар : Удружење руско-српског пријатељства "Шид", 2016 (Ниш : Свен). - 52 стр. : илустр. ; 24 cm

Упоредо срп. текст и рус. превод. - Текст штампан двостубачно. - Тираж 200. - Библиографија: стр. 52.

ISBN 978-86-84411-13-8 (брош.)

314.743(=161.1)(497.113 Šid)"17/19"
930.85(470:497.113 Šid)"17/19"
COBISS.SR-ID 308177415


316 СОЦИОЛОГИЈА

СР 2017 М - 424
IVANDIĆ, Marina, 1986-
        Lines of (Dis)Continuity : forms and methods of labour struggle in Croatia 1990-2014 / Marina Ivandić & Igor Livada ; [prevod Jelena Miloš]. - 2. izd. - Beograd : Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe, 2016 (Beograd : Standard 2). - 60 str. ; 21 cm. - (Research Paper Series of Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe ; no. 3)

Tiraž 100. - About the Authors: str. 56. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 54-55.

ISBN 978-86-88745-14-7 (broš.)

316.343-058.14(497.5)"1990/2014"
331.105.44(497.5)"1990/2014"
COBISS.SR-ID 228119564

СР 2017 М - 425
КАПФЕРЕР, Жан Ноел
        Гласине : најстарије средство информисања на свету / Жан-Ноел Капферер ; превела с француског Горана Продановић. - Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2016 (Нови Сад : Сајнос штампарија). - 336 стр. : граф. прикази, табеле ; 23 cm. - (Библиотека Књижевност, језик, култура)

Превод дела: Rumeurs / Jean Noël Kapferer. - Тираж 1.000. - На пресавијеном делу кор. листа ауторова слика и белешка о њему. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 323-333.

ISBN 978-86-7543-321-7 (брош.)

316.774
32.019.5
COBISS.SR-ID 306876679

СР 2017 М - 426
ЛАТУР, Бруно, 1947-
        Mreže, društva, sfere : razmatranja jednog teoretičara aktera-mreže / Bruno Latur ; s francuskog prevela Olja Petronić. - Beograd : Fakultet za medije i komunikacije, 2017 (Novi Sad : Artprint). - 85 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Biblioteka Ars/Techne ; 9)

Antologijski izbor. - Tiraž 300. - Biografija autora: str. 85.

ISBN 978-86-87107-82-3 (broš. s omotom)

316.77:004
COBISS.SR-ID 243941644

СР 2017 М - 427
МИЛАНОВИЋ, Бранко, 1953-
        Globalna nejednakost : novi pristup za doba globalizacije / Branko Milanović ; preveo s engleskog Đorđe Tomić. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2016 ([Bački Petrovac : HL print]). - VIII, 243 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Biblioteka Nummus)

Prevod dela: Global inequality / Branko MIlanovic. - Napomene: str. 193-212. - Bibliografija: str. 213-227. - Registar.

ISBN 978-86-6263-136-7 (karton)

316.34(100)
339.9
COBISS.SR-ID 307790855

СР 2017 М - 428
        SOCIJALNA prava i socijalna politika : teoretska i empirijska perspektiva / uredio Fabrizio Sciacca ; [prevod sa engleskog Igor Jovanović]. - Novi Sad : Univerzitet : Filozofski fakultet, 2017 (Petrovaradin : Futura). - 116 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Social rights and social policy theoretical and empirical perspectives / edited by Fabrizio Sciacca. - "Strenghtening Higer Education for Social Policy Making and Social Services Delivery 544246-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JRC" --> kolofon. - Tiraž 300. - Autori: str. 113-116. - Na koricama beleška o uredniku i delu. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-499-0214-5 (broš.)

316.323.65:34(082)
COBISS.SR-ID 312861959


316.3 ДРУШТВО. ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА

СР 2017 М - 429
БЕРДЯЕВ, Николай Александрович, 1874-1948
        Духовна криза интелигенције / Николај Берђајев ; превео с руског Милош Добрић. - Београд : Логос, 2016 (Београд : Зухра). - 192 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Руски боготражитељи / [Логос, Београд])

Превод дела: Духовный кризис интелигенции / Николай Александрович Бердяев. - Тираж 500. - Напомене уз текст.

ISBN 978-96-88409-65-0 ! (брош.)

316.343.652(470)"18/19"
171/172(470)
321.01(470)"18/19"
COBISS.SR-ID 222224652


316.32 ГЛОБАЛНА ДРУШТВА

СР 2017 М - 430
МЕЂУНАРОДНА научна конференција "Глобализација вс глокализација (конфликти у глобализирајућем друштву)" (2017 ; Косовска Митовица)
        Зборник апстраката = Book of Abstracts = Сборник реюме докладов / Међународна научна конференција "Глобализација vs глокализација (конфликти у глобализирајућем друштву)"3-4. јун 2017, Косовска Митровица, Србија =International Scientific Conference "Globalization vs. Glocalization (Conflicts in Globalizing Society)" June 3-4th 2017, Kosovska Mitrovica, Serbia =Международная научная конференция "Глобализация vs. глокализация (конфликты в глобализирующемся обществе) 3-4 июня 2017 года г. Косовска-Митровица, Сербия ; [уредили и приредили Оливера Марковић-Савић , Бобан Станојевић] ; [преводи на енглеси и руски језик Снежана Зечевић, Сузана Савић]. - Косовска Митровица ; Приштина : Филозофски факултет Универзитета ; Београд : Српско социолошко друштво : Институт за упоредно право : Институт за политичке студије, 2017 (Краљево : Graficolor). - VI, 272 стр. ; 21 cm

Текст на више језика. - Тираж 150.

ISBN 978-86-6349-074-1 (ФФКМ; брош.)

316.32(048)
37.01:321.7(048)
37.014(048)
COBISS.SR-ID 235798796


316.334 ПОДСИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИЈЕ ГЛОБАЛНОГ ДРУШТВА. СОЦИОЛОГИЈА РАДА, ПОЛИТИКЕ, ПРАВА, ЕКОЛОГИЈЕ. СТРУКТУРА СТАНОВАЊА

СР 2017 М - 431
        СЕЛО Балкана : континуитети и промене кроз историју / уредници Срђан Рудић, Светлана Ћалдовић-Шијаковић ; уредници издања Недељко В. Радосављевић, Снежана Томић. - Београд : Историјски институт ; Сирогојно : Музеј на отвореном "Старо Село", 2017 (Београд : Донат граф). - 407 стр. : илустр. ; 23 cm. - (Зборник радова / Историјски институт, Београд ; књ. 34)

На спор. насл. стр.: The Balkan Village. Continuities and Changes Through History. - Радови на срп., енгл. и буг. језику. - Тираж 450. - Стр. [7-9]: Предговор / Снежана Томић, Недељко В. Радосављевић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summaries ; Резимеи.

ISBN 978-86-7743-124-2 (ИИ; картон)

316.334.55(497)(082)
323.153:316.75(497)(082)
COBISS.SR-ID 241871116


316.34 ДРУШТВЕНА СТРАТИФИКАЦИЈА. ДРУШТВЕНО РАСЛОЈАВАЊЕ

СР 2017 М - 432
        ARISTOKRATSKI stil života i savremeno doba : plemstvo kao politički i kulturni koncept : 1890-1945. / Ekart Konce... [et al.] ; s nemačkog preveo Momir Đoković. - Beograd : Centar za izučavanje tradicije Ukronija : МИР Publishing, 2016 (Beograd : Zuhra). - 266 str. ; 24 cm. - (Plemićki svetovi / [Centar za izučavanje tradicije Ukronija] ; tom 1)

Prevod dela: Aristokratismus und Moderne / Eckart Conze ... [et al.]. - Tiraž 500. - Beleške o autorima: str. [267-269]. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 978-86-6002-004-0 (broš.)

316.343-058.12(430)"1890/1945"
929.7(430)"1890/1945"
COBISS.SR-ID 226560780

СР 2017 М - 433
ГРЕЈБЕР, Дејвид, 1961-
        Utopija pravila : o tehnologiji, gluposti i skrivenim radostima birokratije / Dejvid Grejber ; sa engleskog prevela Lusy Stevens. - Beograd : Geopoetika izdavaštvo, 2016 (Novi Sad : Art-print). - 222 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Edicija Slobodni svet / [Geopoetika izdavaštvo])

Prevod dela: The Utopia of Rules / David Graeber. - Tiraž 1.000. - Beleška o autoru: str. [223]. - Beleške: str. [199]-222. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 978-86-6145-236-9 (broš.)

316.343:35
005.4:316
COBISS.SR-ID 225566732

СР 2017 М - 434
ТОРО, Хенри Дејвид, 1817-1865
        Građanska neposlušnost : izabrani eseji o društvu / Henri Dejvid Toro ; preveo s engleskog Radosav Ras Milutinović. - Beograd : Neopress Design & Print, 2016 (Beograd : Neopress Design & Print). - 187 str. ; 20 cm

Prevodi dela: Essays, the Thoreau Society / Henry David Thoreau. - Tiraž 500. - Na presavijenom delu kor. lista autorova slika i beleška o njemu. - Napomene i bibliografske reference uz svako poglavlje.

ISBN 978-86-88895-35-4 (broš.)

316.344.4(73)
316.343(73)
321.1:316.46(73)
COBISS.SR-ID 224162316


316.35 ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ. СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ. РАСЕ. НАЦИЈЕ

СР 2017 М - 435
МЕЈЕР, Доналд, 1950-
        Živeti sa bratom ili sestrom sa smetnjama u razvoju / Donald Mejer i Patricija F. Vadasi ; prevela Jovana Anđelković. - Beograd : Evoluta, 2016 (Beograd : Publish). - 168 стр. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Living with a brother or sister with special needs: a book for sibs / by Donald Meyer and Patricia F. Vadasy. - Тираж 1.000.

ISBN 978-86-85957-80-2 (broš.)

316.356.2-053.26/.36-055.71(035)
COBISS.SR-ID 225162508


316.37 ПОЈЕДИНАЦ. ИНДИВИДУА

СР 2017 М - 436
АРЕНТ, Хана, 1906-1975
        Conditio humana / Hana Arent ; prevela s engleskog Aleksandra Kostić. - Beograd : Fedon, 2016 (Beograd : Portal). - 461 str. : autorkina slika ; 20 cm. - (Daimon)

Autorkina slika. - Prevod dela: The Human Condition / Hannah Arendt. - Tiraž 400. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Registar.

ISBN 978-86-86525-76-5 (broš. s omotom)

316.37
141.7:329.12
COBISS.SR-ID 225544716


316.42 СОЦИЈАЛНЕ ПРОМЕНЕ У ГЛОБАЛНОМ ДРУШТВУ. ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ. СОЦИОЛОГИЈА РАЗВОЈА

СР 2017 М - 437
АНЂЕЛКОВИЋ, Бранка, 1965-
        Socijalni kapital: nevidljivo lice otpornosti : izveštaj o humanom razvoju : Srbija 2016. / [autorke Branka Anđelković, Maja Kovač ; prevod Đorđe Tomić]. - 1. izd. - Beograd : UNDP Srbija, 2016 (Beograd : DMD). - 160 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Izv. stv. nasl.: Social Capital: the Invisible Face of Resilience. - Kor. nasl. - Podaci o autorkama preuzeti iz kolofona. - Tiraž 200. - Str. 6: Predgovor / Irena Vojackova Solorano. - Prilozi: str. 111-146. - Napomene: str. 159-160. - Bibliografija: str. 151-156.

ISBN 978-86-7728-239-4 (broš.)

316.42:141.7(497.11)"2016"
005.334:504.4(497.11)"20"
352.07:316.42(497.11)"20"
COBISS.SR-ID 48753167

СР 2017 М - 438
КОКА, Јирген, 1941-
        Историја капитализма / Јирген Кока ; превела са немачког Маја Матић. - Београд : Clio, 2016 (Нови Сад : Артпринт). - 136 стр. ; 25 cm. - (Polis / [Clio, Beograd])

Превод дела: Geschichte des Kapitalismus / Jürgen Kocka. - Тираж 1.000. - На пресавијеном делу омотног листа подаци о аутору и делу. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 127-134. - Регистар.

ISBN 978-86-7102-532-4 (картон с омотом)

316.42:330.342.14
339.9
COBISS.SR-ID 225909516

СР 2017 М - 439
        ПАРИСКА декларација : Европа у коју можемо да верујемо / [аутори Филип Бенетон ...[и др.] ; с енглеског превео Миша Ђурковић]. - Београд : Институт за европске студије, 2017 (Београд : Светионик). - 24 стр. ; 21 cm

Тираж 300.

ISBN 978-86-82057-59-8 (broš.)

316.424)"20"
323(4)"20"
COBISS.SR-ID 252214540


316.47 ДРУШТВЕНИ ОДНОСИ. МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ

СР 2017 М - 440
КЛАУД, Хенри, 1956-
        Granice : kada reći da, kako reći ne, da bi ste preuzeli kontrolu nad svojim životom / Henri Klaud i Džon Taunsend ; [preveo sa engleskog Marko Lukić]. - Beograd : Preporod, 2017 (Nova Pazova : Еuro Dream). - 303 str. ; 22 cm

Prevod dela: Boundaries / by Henry Cloud and John Townsend. - Tiraž 1.000. - Rečnik termina: str. 11-13. - Napomene uz tekst.

ISBN 978-86-423-0495-3 (брош.)

316.47:27
COBISS.SR-ID 229714956

СР 2017 М - 441
ФИШЕР, Роџер
        Kako dobiti odgovor DA : postignite dogovor bez popuštanja / Rodžer Fišer i Vilijem Juri ; urednik Brus Paton ; s engleskog prevela Tamara Zjačić. - 2. izd. - Beograd : Nova knjiga plus ; Podgorica : Nova knjiga, 2016 (Novi Sad : Artprint). - 221 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Prizma)

Prevod dela: Getting to Yes / Roger Fisher, William Ury with Bruce Patton, editor. - Na nasl. str: Izmenjena izdanja pripremili Fišer, Juri i Paton. - Tiraž 1.000.

ISBN 978-86-6369-067-7 (broš.)

316.47:159.98(035)
COBISS.SR-ID 228504076


316.48 ДРУШТВЕНИ СУКОБИ. СОЦИОЛОГИЈА КОНФЛИКАТА

СР 2017 М - 442
КЕР-Линдзи, Џејмс, 1972-
        Kiparski problem : šta svako treba da zna / Džejms Ker-Lindzi ; [prevod Gordana Ristić]. - Beograd : Službeni glasnik, 2017 (Beograd : Glasnik). - 133 str. ; 21 cm. - (Библиотека Друштво и наука. Едиција Pojedinačna izdanja)

Prevod dela: The Cyprus Problem : What everyone needs to know / James Ker-Lindsay. - Tiraž 500. - Preporuke za dalje čitanje. - Registar.

ISBN 978-86-519-2119-6 (broš.)

316.482:323.1(564.3)"19/20"
323(564.3)"19/20"
94(564.3)"19/20"
327(564.3)"19/20"
COBISS.SR-ID 247694604


316.6 СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈА

СР 2017 М - 443
ФРОМ, Ерих, 1900-1980
        Bekstvo od slobode / Erih From ; [preveli Slobodan Đorđević, Aleksandar I. Spasić ; knjigu uredio i priredio prema izdanju iz 1964. Srđan Kostić]. - 1. izd. - Beograd : ITV centar, 2016 (Beograd : ITV centar). - 259 str. ; 20 cm

Prevod dela: Escape from Freedom / Erich Fromm. - Tiraž 500. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 978-86-80658-01-8 (broš.)

316.6
17.021.2
COBISS.SR-ID 226180876

СР 2017 М - 444
ФРОМ, Ерих, 1900-1980
        Bekstvo od slobode / Erih From ; [prevod Maja Kostadinović]. - Beograd : Nova knjiga plus ; Podgorica : Nova knjiga, 2016 (Novi Sad : Sajnos). - 214 str. ; 24 cm. - (Velika biblioteka Psihologije / [Nova knjiga plus, Beograd [i] Nova knjiga, Podgorica])

Prevod dela: Escape from Freedom / Erich Fromm. - Tiraž 1.000. - Str. 201-208: Fromova analiza motiva i mehanizama odricanja od slobode / Žarko Trebješanin. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Registar.

ISBN 978-86-6369-088-2 (картон)

316.6
17.021.2
COBISS.SR-ID 225162764


316.66 ДРУШТВЕНИ ПОЛОЖАЈ, СОЦИЈАЛНИ СТАТУС. ДРУШТВЕНА УЛОГА

СР 2017 М - 445
        POSTAJANJE majkom u vreme neoliberalnog kapitalizma / Ana Vilenica (ur) ; [prevod sa engleskog jezika Tanja Marković, Ana Vilenica, Milica Gudović, Marija Samardžić ; prevod sa slovenačkog jezika Maja Solar, Nataša Jančić]. - 2. dopunjeno izd. - Beograd : uz)bu))na))), 2016 (Beograd : Standard 2). - 345 str. : ilustr. ; 18 cm

Tiraž 300. - Biografije: str. 327-341. - Str. 342-345: Ljubav na barikadama : pogovor drugom izdanju i zahvalnica / Ana Vilenica. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 978-86-89357-02-8 (broš.)

316.663-055.52-055.2]:141.72(082)
305-055.2
COBISS.SR-ID 228802572


316.7 СОЦИОЛОГИЈА КУЛТУРЕ. КУЛТУРНИ КОНТЕКСТ ДРУШТВЕНОГ ЖИВОТА

СР 2017 М - 446
БРАУН, Брене, 1965-
        Mislila sam da je problem samo u meni (ali nije) : žene vraćaju izgubljenu moć i hrabrost u kulturi srama / Brene Braun ; [prevod Todorović Stanislav]. - 2. izd. - Beograd : Verba, 2017 (Beograd : Slava). - 324 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: I Thought It Was Just Me (But It Isn't) / Brené Brown. - Autorkina slika. - Tiraž 1.000. - Beleška o autorki: str. 2. - Bibliografija: str. 314-324.

ISBN 978-86-445-0035-3 (broš.)

316.6/.7:179.6-055.2
159.947.3-055.2
COBISS.SR-ID 246584332

СР 2017 М - 447
ЕКО, Умберто, 1932-2016
        Pape Satàn Aleppe : hronike fluidnog društva / Umberto Eko ; s italijanskog preveli Elizabet Vasiljević, Mirela Radosavljević i Aleksandar Levi. - Beograd : Geopoetika izdavaštvo, 2016 (Novi Sad : Art-print). - 397 str. ; 22 cm. - (Edicija Slobodni svet)

Prevod dela: Pape Satàn aleppe / Umberto Eco. - Tiraž 1.000. - Beleška o autoru: str. [399].

ISBN 978-86-6145-244-4 (broš.)

316.7
316.4
316.3"19/20"
COBISS.SR-ID 226609676

СР 2017 М - 448
КАЖЕ, Жилија, 1984-
        Spasavanje medija : kapitalizam, participativno finansiranje i demokratija / Žilija Kaže ; preveo sa francuskog Dušan Janić. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2015 (Novi Sad : [Art print]). - 116 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (Biblioteka Arcus ; 17)

Prevod dela: Sauver les médias / Julia Cagé. - Na koricama beleška o autorki. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 978-86-6263-101-5 (broš.)

316.774
COBISS.SR-ID 298668807

СР 2017 М - 449
        ОРИЈЕНТАЛИСТИЧКО знамење : сећање на Марију Ђукановић (1923-1983) / приредила Анђелка Митровић. - Београд : Филолошки факултет, 2016 (Београд : Чигоја штампа). - 446 стр. : табеле ; 24 cm

Радови на срп. (ћир. и лат.), енгл. и франц. језику. - Тираж 500. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија уз сваки рад

ISBN 978-86-6153-411-9 (брош.)

316.72:929 Ђукановић М.(082)
316.722(5-15)(082)
316.7(=411.21)(082)
COBISS.SR-ID 227838988

СР 2017 М - 450
        СРБИ и Немци у XX веку : у сенци званичне политике / приредила Габријела Шуберт. - Београд : Народна библиотека Србије, 2016 (Београд : Ретро принт). - 346 стр. : илустр. ; 25 cm. - (Срби и Немци ; књ. 3)

Тираж 500. - Стр. 7-8: Предговор / Габријела Шуберт. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија уз већину радова.

ISBN 978-86-7035-398-5 (картон)

316.7(497.11:430)"19"(082)
930.85(497.11:430)"19"(082)
COBISS.SR-ID 247329036