претходна
наредна
СР 2017 М - 571
        ПРОЗОР ка Европској унији / [уредник издања Небојша Иванов ; превод и лектура Милисав Николов]. - Пирот : Агенција за маркетинг "Background" ; Димитровград : Културно информативни центар бугарске националне мањине КИЦ "Цариброд", 2017 (Пирот : Pi-press). - 74, 76 стр. : граф, прикази ; 24 cm

Насл. приштампаног рада: Прозорец към Европейския съюз. - Срп. текст и буг. превод. - Оба текста штампана у међусобно обрнутим смеровима. - Тираж 1.000. - Стр. [I-II]: [Предговор] / Небојша Иванов.

ISBN 978-86-80936-01-7

341.217.02(4-672EU)
341.217.02(4-672EU:497.11)
COBISS.SR-ID 238117388

СР 2017 М - 572
        UVOD u načela kohezione politike Evropske unije / [Uređivački odbor Ana Ilić ... [et al.]. - Beograd : Deutsche gesellschaft für internationale zusammenarbeit (GIZ), 2017 (Beograd : Dina dizajn). - 63, 63 стр. : tabele ; 30 cm

Srp. tekst i engl. prevod. - Oba teksta štampana u međusobno obrnutim smerovima. - Nasl. str. prištampanog engl. prevoda: Introduction to Principles of Cohesion Policy of the European Union. - Тираж 200. - Str. 7: Uvod u priručnik / Andrej Horvat, Ana Ilić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 978-86-80390-09-3 (broš.)

341.217(4-672EU:497.11)
339.922(4-672EU:497.11)
COBISS.SR-ID 228957708

СР 2017 М - 573
        UPUTSTVO za izradu pregovaračke pozicije / [uređivački odbor Tanja Miščević, Vladimir Međak, Saša Simović, Srđan Majstorović, Andrej Engelman]. - Beograd : Vlada Republike Srbije Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, 2017 (Beograd : Dina dizajn). - 25, 25 str. ; 30 cm

Nasl. str. prištampanog engl. prevoda: Guidelines for Preparing a Negotiating Position. - Oba teksta štampana u međusobno obrnutim smerovima. - Tiraž 200. - Str. 5: Uvodna reč / Tanja Miščević. - Prilozi i napomene: str. 23-24. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 978-86-920985-0-5 (брош.)

341.217.02(497.11)(036)
341.232(4-672EU)(036)
COBISS.SR-ID 231339532

СР 2017 М - 574
        ФУНКЦИЈА аналитичке подршке у преговорима о приступању Републике Србије Европској унији / [уређивачки одбор Тања Мишчевић ... [и др.]. - Beograd : Deutsche gesellschaft für internationale zusammenarbeit (GIZ), 2017 (Beograd : Excelsior). - 27, 27 стр. : табеле, граф. прикази ; 20 x 21 cm

Срп. текст и енгл. превод. - Оба текста штампана у међусобно обрнутим смеровима. - Насл. стр. приштампаног енгл. превода: Analytical Support Function for the Accession Negotiations of the Republic of Serbia to the European Union Union. - Тираж 200. - Стр. 5: Уводна реч / Тања Мишчевић.

ISBN 978-86-80390-08-6 (брош.)

341.217(4-672EU:497.11)
COBISS.SR-ID 228968204

СР 2017 М - 575
ШУШТЕРШИЋ, Јанез, 1966-
        Postizanje bolje usklađenosti ključnih dokumenata u procesu pristupanja EU : razvoj zajedničkih metodoloških pristupa : priručnik / [Janez Šušteršić]. - Beograd : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, (GIZ) GmbH, 2017 (Beograd : Dina dizajn). - 44, 44 str. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. str. prištampanog engl. izvornika: Achieving better Coherence between Key Documents in the EU Accession Process. - Podatak o autoru preuzet iz kolofona. - Oba teksta štampana u međusobno obrnutim smerovima. - Тираж 200. - Napomene uz tekst.

ISBN 978-86-80390-17-8 (broš.)

341.217.02(4-672EU:497.11)
COBISS.SR-ID 237696268


341.3 РАТНО ПРАВО. ХУМАНИТАРНО ПРАВО

СР 2017 М - 576
ГУЛИЋ, Милан, 1985-
        Страдања мостарских Срба у Независној Држави Хрватској : 1941-1945 / Милан Гулић. - 1. изд. - Београд : Свет књиге, 2017 (Београд : Донат граф). - 341 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Едиција Документи / Свет књиге, Београд)

Тираж 1.000. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 319-337.

ISBN 978-86-7396-618-2 (СК; картон)

341.322.5-053.2(497.13)"1941/1945"
341.485(=163.41)(497.13)"1941/1945"
94(497.13)"1941/1945"
COBISS.SR-ID 241888268

СР 2017 М - 577
        ДЕЈТОНСКИ споразум за мир у Босни и Херцеговини / [приредили: Млађен Цицовић, Душко М. Петровић, Борислав Максимовић]. - Београд : Установа Републике Српске, 2016 (Београд ; Премисграф). - 332 стр. ; 21 cm

Срп. текст и енгл. превод. - Тираж 1.000. - Стр. 8: Ријеч испред / Витомир Поповић, Владимир Лукић. - Стр. 9-10: Зашто ова књига? / Млађен Цицовић,. - Стр. 11-13: Да их подсјетимо шта су потписали / Ненад Кецмановић.

ISBN 978-86-80248-02-8 (брош.)

341.382(497.1)"1995"
COBISS.SR-ID 221509644

СР 2017 М - 578
        НАША исповијест : жене жртве рата из Републике Српске : 1992-1995. / [приредили Aлeксaндaр Врaњeш, Бojaнa Mиoдрaгoвић ; прeвoд Mилицa Jeлић Maриoкoв ... и др.] = Our testimony : Women Victims of War from The Republic of Srpska : 1992-1995. / [prepared by Aleksandar Vranješ, Bojana Miodragović ; translators Milica Jelić Mariokov ... et al.]. - Бања Лука : Удружeњe жeнa жртaвa рaтa Рeпубликe Српскe : Рeпублички цeнтaр зa истрaживaњe рaтa, рaтних злoчинa и трaжeњe нeстaлих лицa Влaдe Рeпубликe Српскe ; Београд : Устaнoвa зa унaпрeђeњe eкoнoмскe, нaучнo-тeхничкe, културнe и спoртскe сaрaдњe измeђу Рeпубликe Српскe и Рeпубликe Србиje ; Banja Luka : Association of Women Victims of War of the Republic of Srpska : Republic Centre for Investigation of War, War Crimes and Search for Missing Persons Government of the Republic of Srpska ; Belgrade : Agency for the Advancement of Economic, Scientific, Technical, Cultural and Sportive Cooperation betweenthe Republic of Srpska and the Republic of Serbia, 2016 (Београд : Службени гласник). - 435 стр. : илустр. ; 20 cm

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Тираж 500. - Биографије приређивача: стр. 435. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 234-236.

ISBN 978-86-80248-03-5 (Установа ; картон)

341.322.5-055.2(497.6)"1992/1995"
355.426(497.6)"1992/1995"
COBISS.SR-ID 223031564


341.4 МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО

СР 2017 М - 579
ГЛЕНИ, Миша, 1958-
        Nemezis : jedan čovek i bitka za Rio / Miša Gleni ; s engleskog prevela Tanja Milosavljević. - Beograd : Samizdat, 2017 (Užice : Grafičar). - 292 str., [8] str. s tablama : ilustr. ; 22 cm. - (Edicija Samizdat ; knj. 72)

Prevod dela: Nemesis : one man and the battle for Rio / Misha Glenny. - Tiraž 1.500. - Napomene uz tekst. - Na presavijenom delu kor. lista autorova slika i beleška o njemu.

ISBN 978-86-7963-452-8 (broš.)

341.41/.46(81)
343.85:343.575(081)
821.111-94
COBISS.SR-ID 238067212


341.7/.8 ДИПЛОМАТСКО ПРАВО. КОНЗУЛАРНО ПРАВО

СР 2017 М - 580
        ГЕНЕРАЛНИ конзулат Краљевине Србије у Солуну. Том 1 : 1887-1902 / приредио Алексеј Тимофејев ; [превод на енглески Мирјана Миленковски] = Consulate General of the Kingdom of Serbia in Thessaloniki. Vol. 1 : 1887-1902 / prepared by Aleksej Timofejev ; [translation into English Mirjana Milenkovski]. - Београд : Архив Србије = Belgrade : Archives of Serbia, 2016 (Београд : Ретро принт). - 303 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Серија Историја српске дипломатије. Документа ; књ. 6, tom 1 = Volume History of Serbian Diplomacy. Documents ; book 6, vol. 1)

Део текста упоредо на срп. и енгл. језику. - Тираж 500. - Предговор: Стр. 7-21. - Регистар.

ISBN 978-86-81511-94-7 (картон)

341.8(497.11)"1887/1902"(093.2)
327(497.11:495)"1887/1902"(093.2)
COBISS.SR-ID 224606732


342 ЈАВНО ПРАВО. УСТАВНО ПРАВО. УПРАВНО ПРАВО

СР 2017 М - 581
        ДЕЈТОНСКА структура Босне и Херцеговине и правни положај Републике Српске = The Dayton Structure of Bosnia and Herzegovina and the Legal Position of the Republic of Srpska. - Београд : Установа Републике Српске у Србији, 2017 (Београд : Премисграф). - 189 стр. ; 21 cm

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Тираж 1.000. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-80248-07-3 (брош.)

342.2(497.6)
341.382(497.1)"1995"
COBISS.SR-ID 229652748

СР 2017 М - 582
КОНСТАН, Бенжамен, 1767-1830
        Odlomci jednog napuštenog dela o mogućem republikanskom ustavu u velikoj državi / Benžamen Konstan ; priredio i predgovor napisao Anri Granž ; prevela s francuskog Mirjana Perić Marjanov. - Novi Sad ; Sremski Karlovci : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2016 (Bački Petrovac : HL print). - 410 str. ; 23 cm. - (Библиотека Nomos)

Prevod dela: Fragments d'un ouvrage abandonné sur la possibilité d'une constitution républicaine dans un grand pays / Benjamin Constant. - Tiraž 1.000. - Napomene i objašnjenja u beleškama uz tekst. - Uvod: str. 5-76. - Napomene: str. 371-405.

ISBN 978-86-7543-319-4 (broš.)

321:342.4
COBISS.SR-ID 305743879

СР 2017 М - 583
КОРОНАКИС, Василије, 1939-
        Evropska unija - otuđena država / Bazil A. Koronakis ; prevela Milica Cvetković. - Beograd : Laguna, 2017 (Beograd : Margo-art). - 262 str. ; 20 cm

Prevod dela: The Deep State of Europe / Basil A Koronakis. - Tiraž 1.500. - Napomene uz tekst.

ISBN 978-86-521-2401-5 (broš.)

342.72/.73(4-672EU)
341.217.04(4-672ЕU)
340.13(4-672EU)
COBISS.SR-ID 228655884

СР 2017 М - 584
МАУС, Ингеборг
        Ljudska prava, demokratija i mir : perspektive globalne organizacije / Ingeborg Maus ; prevod s nemačkog Ljiljana Glišović. - Beograd : Albatros plus, 2017 (Beograd : Bubanj štampa). - 156 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Evropa)

Prevod dela: Menschenrechte, Demokratie und Frieden. - Tiraž 500. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 145-155.

ISBN 978-86-6081-264-5 (karton)

342.31
341.231.14
321.011
172 Кант И.
COBISS.SR-ID 246252300

СР 2017 М - 585
        CHANGING the Constitution on the Way to the European Union / [Vladimir Međak ... [et al.]]. - Belgrade : European Movement in Serbia, 2017 (Beograd : Grafolik). - 70 str. ; 30 cm

Izv. stv. nasl.: Promene Ustava na putu do Evropske unije. - Tiraž 50. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 978-86-80046-29-7 (broš.)

340.137:342.4(497.11:4-672EU)
COBISS.SR-ID 247176460


342.7 ЉУДСКА ПРАВА

СР 2017 М - 586
ДИМИТРИЈЕВИЋ, Војин, 1932-2013
        Strahovlada : ogled o ljudskim pravima i državnom teroru / Vojin Dimitrijević. - Beograd : Peščanik : Fabrika knjiga, 2016 (Beograd : Standad 2). - 203, 221 str. ; 22 cm

Tiraž 300. - Str. 7-8: Strahovlada-vladavina strahom ili vladavina straha? / Vesna Rakić-Vodinelić. - Nasl. str. prištampanog prevoda: The Reign of Terror : a study on human rights and state terror / Vojin Dimitrijević; translated by Ana Knežević Bojović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 201-203.

ISBN 978-86-86391-31-5 (broš.)

342.72/.73
341.231.14
323.28
327.88::323.28(100)
COBISS.SR-ID 226061580

СР 2017 М - 587
СРБИЈА. Закони
        Закон о заштити права на суђење у разумном року. Конвенција за заштиту људских права и основних слобода. и Закон о потврђивању протокола број 15 којим се мења Конвенција за заштиту људских права и основних слобода : према стању законодавства од 11. маја 2015. године / предговор Јасмина Васовић. - 2. изд. - Београд : Службени гласник, 2017 (Београд : Гласник). - 82 стр. ; 20 cm. - (Правна библиотека. Едиција Закони и прописи / [Службени гласник])

Део текста упоредо на срп. и енгл. језику. - Тираж 300. - Предговор: стр. 7-9.

ISBN 978-86-519-1924-7 (брош.)

342.722:347.932(497.11)(094.5)
341.231.14(4)(094.2)
COBISS.SR-ID 228666124

СР 2017 М - 588
        FOSTERING Human Rights through Deconstruction of Stereotypes : recommendations / [authors Marko Šuica ... et al.]. - Belgrade : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 2017 (Belgrade : Dina dizajn). - 25, 25 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Education : 21 century = Edukacija za 21. vek)

Nasl. str. prištampanog prevoda: Unapređivanje ljudskih prava razgradnjom stereotipa. - Oba rada štampana u međusobno obrnutim smerovima. - Podatak o autorima preuzet iz kolofona. - Tiraž 200. - Bibliografija: str. 23-24.

ISBN 978-86-80390-07-9 (broš.)

342.7:316.647.8(035)
COBISS.SR-ID 228802060


343 КРИВИЧНО ПРАВО

СР 2017 М - 589
МАКГОНАГЛ, Тарлак
        Sloboda izražavanja i kleveta : studija sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava / Tarlach McGonagle u saradnji sa Marie McGonagle i Ronan Ó Fathaigh ; uredila Onur Andreotti ; [prevod na srpski jezik Aleksandra Majkić]. - Beograd : Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu, 2017 (Beograd : Dosije). - 73 str. ; 24 cm

Prevod dela: Freedom of Expression and Defamation. - Tiraž 1.000. - O autorima: str. 73. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 978-86-84437-68-8 (broš.)

343.63
342.727
340.142:341.645(4)
COBISS.SR-ID 240048652

СР 2017 М - 590
MATISEN, Tomas
        Zatvor na optuženičkoj klupi : kritički pristup / Tomas Matisen ; [sa engleskog preveli Nikola Vujičić i Aleksandra Lozić]. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta : Kriminološka sekcija Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu, 2016 (Beograd : Službeni glasnik). - 153 str. : slika autora ; 24 cm. - (Edicija Crimen ; 38)

Prevod dela: Prison on Trail / Thomas Mathiesen. - Tiraž 150. - Str. [149]-153: Pogovor: Thomas Mathiesen - kritičar zatvora i Polioptikon društva / Đorđe Ignjatović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 139-148.

ISBN 978-86-7630-672-5 (broš.)

343.81
COBISS.SR-ID 228066060


343.1 КРИВИЧНИ ПОСТУПАК

СР 2017 М - 591
БОГИЋЕВИЋ, Милош, 1876-1938
        Солунски процес : јун 1917. / Милош Богићевић ; са француског превела Сандра Трипковић. - Горњи Милановац : Библиотека "Браћа Настасијевић", 2017 (Горњи Милановац : НБС граф). - 192 стр. : илустр. ; 18 cm. - (Едиција Србија и Балкан / [Библиотека "Браћа Настасијевић"])

Превод дела: Le Procès de Salonique / M. Boghitchévich. - Тираж 300. - Стр. 7-11: Уводна напомена / Никола Томашевић. - Стр. 12-16: Напомена уредника / Дејан Ацовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Регистар.

ISBN 978-86-83847-41-9 (брош.)

343.13(495)"1917"
355:929 Димитријевић Д.
94(100)"1914/1918"
COBISS.SR-ID 247323660


343.3/.7 КРИВИЧНА ДЕЛА. ВРСТЕ КРИВИЧНИХ ДЕЛА

СР 2017 М - 592
ВИЛА Торес, Енрике Х., 1965-
        Ukradeni životi : potresna priča o lažnim usvajanjima u Španiji tokom XX veka / Enrike H. Vila Tores ; prevod Milica Konstantinović. - Beograd : Nоvoli, 2016 (Beograd : IntraNet Communication). - 219 str. ; 21 cm

Prevod dela: Historia robadas : Un conmovedor relato sobre las adopciones falsas en la Espana del siglo XX / Enrique J. Vila Torres. - Tiraž 500. - Umesto uvoda za srpsko izdanje: str. 6-7. - Predgovor Susane Griso: str. 10-12.

ISBN 978-86-87515-15-4 (broš.)

343.433-053.3(460)"19"
347.633(460)"19"
821.134.2-94
COBISS.SR-ID 222148620

СР 2017 М - 593
ГУДМЕН, Марк
        Zločini budućnosti / Mark Gudmen ; preveo Goran Skrobonja. - Beograd : Laguna, 2017 (Smederevo : SD press). - 637 str. ; 20 cm. - (Edicija Netopija)

Prevod dela: Future Crimes / Marc Goodman. - Tiraž 2.000. - O autoru: str. [639].

ISBN 978-86-521-2695-8 (broš.)

343.533::004
007:004.056
COBISS.SR-ID 244387852


343.8 ПЕНОЛОГИЈА. ИЗВРШАВАЊЕ КАЗНИ. ПРЕВЕНЦИЈА

СР 2017 М - 594
        MESTA stradanja i antifašističke borbe u Beogradu : 1941-44. : priručnik za čitanje grada / [autori Olga Manojlović Pintar ... et al. ; uredništvo Milovan Pisarri (Pisari), Rena Rädle (Redle) ; prevod Milena Popović]. - Beograd : Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe, 2016 (Beograd : Standard 2). - 312 str. : ilustr. ; 29 cm

Tiraž 300. - Str. 6-8: Predgovor / Rena Rädle i Milovan Pisarri. - Autorke i autori: str. 308. - Napomene i bibliografske reference uz svako poglavlje. - Registri.

ISBN 978-86-88745-20-8 (broš.)

343.819.5(497.11)"1941/1944"(082)
323.282-058.6(497.11)"1941/1944"(082)
341.322.5(497.11)"1941/1944"(082)
329.13(497.11)"1941/1944"(082)
COBISS.SR-ID 228364812

СР 2017 М - 595
        ПРАВО на незаборав : правни и антрополошки аспекти културе сећања на жртве НДХ у Другом светском рату / [уредници Гидеон Грајф, Бери Литучи, Јован Ћирић, Драгана Радојичић ; преводила са енглеског језика Милица Јелић Мариоков ; фотографије Вукица Микача] = The Right to Remembrance : Legal and anthropological aspects of culture of remembrance оf the victims of Independent State of Croatia in WWII / [Editors Gideon Greif, Barry Lituchy, Jovan Ćirić, Dragana Radojičić ; translated from English by Milica Jelić Mariokov ; photography Vukica Mikača]. - Израел : Институт за холокауст Шем Олам = Israel : Institute for Holocaust Shem Olam ; САД : Институт за истраживање Јасеновца = USA : Jasenovac Research Institute ; Београд : Етнографски Институт САНУ : Институт за упоредно право : Министарство спољних послова Републике Србије = Belgrad : Ethnographic Institute of Serbian Academy of Science : Institute for Comparative Law : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia, 2017 (Београд : Студио Досије). - 235 стр. : илустр. ; 25 cm. - (Зборник / [Етнографски Институт САНУ] ; 31) (Collection of papers / [Ethnographic Institute of Serbian Academy of Science] ; 31)

Део текста упоредо на срп. и енгл. језику. - Део текста штампан двостубачно. - Тираж 500. - Стр. 12-13: Сећањем против зла / Јован Ћирић, Драгана Радојичић. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-7587-087-6 (ЕИ)
ISBN 978-86-80186-19-1 (ИУП; картон)

343.819.5(497.13)"1941/1945"
341.322.5(=163.41)(497.13-497.15)"1941/1945"
341.322.5(=411.16)(497.13-497.15)"1941/1945"
316.75(100)"20"
COBISS.SR-ID 228541196

СР 2017 М - 596
СКРИВАНКОВА, Клара
        Izveštaj o trgovini ljudima u svrhu radne eksploatacije u Srbiji / Klara Skrivankova, Tamara Vukasović ; [prevod na srpski jezik Agency Texte]. - Beograd : Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu, 2017 (Beograd : Dosije). - 66 str. ; 23 cm

Prevod dela: Report on trafficking for the purpose of labour exploitation in Serbia. - Na vrhu nasl. str.: Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey. - "...u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope 'Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Srbiji'..." --> kolofon. - Tiraž 200. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 978-86-84437-90-9 (broš.)

343.85:343.431(497.11)
343.431-058.64
COBISS.SR-ID 244245260


346 ЕКОНОМСКО ПРАВО

СР 2017 М - 597
        ЗБИРКА прописа из области заштите конкуренције : закон, уредбе, статут, тарифник / [приредила] Комисија за заштиту конкуренције. - Београд : Комисија за заштиту конкуренције, 2016 (Београд : Службени гласник). - 121, 127 стр. ; 20 cm

Насл. стр. приштампаног превода: Legal Framework of Competition Protection. - Оба рада штампана у међусобно обрнутим смеровима. - Тираж 200. - Из садржаја: Закон о заштити конкуренције.

(Брош.)

346.545/.546(497.11)(094.5)
339.137.025(497.11)(094.5)
COBISS.SR-ID 233665804


347.4/.5 ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО

СР 2017 М - 598
        USLOVI ugovaranja za postrojenje i projektovanje - izgradnju : za elektrotehničke i mašinske radove i za građevinske i ostale tehničke radove po projektu izvođača / [[pripremila] Međunarodna federacija inženjera konsultanata ; glavni i odgovorni urednik Nikola Matić] = Conditions of Contract for Plant and Design-Build : for electrical and mechanical works and for building and engineering works designed by the conctractor / [[prepared by] International Federation of Consulting Engineers - FIDIC ; editor in chief Nikola Matić]. - 3. izd., 3rd ed. - Beograd : Udruženje inženjera konsultanata Srbije ACES = Belgrade : Association of Consulting Engineers of Serbia ACES, 2017 (Beograd : Conect Online studio). - 239 str. ; 30 cm

Uporedo srp. prevod i engl. izvornik. - Tiraž 300. - Sadržaj s nasl. str.: Deo 1, Opšti uslovi = Pt. 1, General Conditions ; Deo 2, Smernice za pripremu posebnih uslova = Pt. 2, Guidance for the Preparation of Particular Conditions.

ISBN 978-86-88809-05-4

347.454:69
COBISS.SR-ID 229913868

СР 2017 М - 599
        CONDITIONS of Contract for Construction : for building and engineering works designed by the employer / [[prepared by] International Federation of Consulting Engineers - FIDIC ; editor in-chief Nikola Matić ; translated by Milutin Dovijanić = Uslovi ugovaranja za građevinske radove : za građevinske i ostale tehničke radove po projektu naručioca / [[pripremila] Međunarodna federacija inženjera konsultanata ; glavni i odgovorni urednik Nikola Matić ; preveo Milutin Dovijanić]. - 2. izd., 2nd ed. - Beograd : Udruženje inženjera konsultanata Srbije ACES = Belgrade : Association of Consulting Engineers of Serbia ACES, 2016 (Beograd : Connect Online Studio). - 224 str. ; 30 cm

Uporedo srp. prevod i engl. izvornik. - Tiraž 400. - Sadržaj s nasl. str.: Deo 1, Opšti uslovi = Pt. 1, General Conditions ; Deo 2, Smernice za pripremu posebnih uslova = Pt. 2, Guidance for the Preparation of Particular Conditions.

ISBN 978-86-88809-02-3

347.454:69
COBISS.SR-ID 227848460


351 ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ЈАВНЕ УПРАВЕ

СР 2017 М - 600
ОТАШЕВИЋ, Гвозден, 1951-
        Шта је ЦИА тражила у Чачку : збирка докумената / Гвозден Оташевић ; превод Гвозден Оташевић. - Горњи Милановац : Лио, 2017 (Горњи Милановац : Codexprint). - 55 стр. : илустр. ; 17 cm

"Америчка обавештајна агенција (ЦИА) са седиштем у Ленглију, држава Вирџинија (САД), постепено са протеком времена скида ознаке тајности са поверљивих докумената у својој архиви па је тако, у почетним деценијама 21. века, јавности постало доступно, преко интернет странице ЦИА шта су њени агенти извештавали из Чачка, половином прошлог столећа. У овом тексту аутор, иначе дописник листа 'Политика' из чачанског краја, даје приказ најзанимљивијих појединости из 13 објављених докумената."--> Напомена уредника. - Тираж 200.

ISBN 978-86-89349-26-9 (брош.)

340.134:351.86(497.11)"19"
327.84(497.11)"19"
327(73:497.11)"19"
COBISS.SR-ID 249647884