претходна
наредна
СР 2017 М - 1051
МИЋАНОВИЋ, Здравко, 1952-
        [Здравко Мићановић] : Плакат догађај : [каталог изложбе : Салон Музеја примењене уметности. 1-22. децембар 2016.] / [аутор текта Слободан Јовановић ; превод Ирена Шентевска ; фотографија Веселин Милуновић] = [Zdravko Mićanović] : Poster-Event : [exhibition catalogue : Salon of the Museum of Applied Art, 1-22 December, 2016] / [author of the contibution Slobodan Jovanović ; translation Irena Šentevska ; photo Veselin Milunović]. - Београд : Музеј примењене уметности = Belgrade : Museum of Applied Art, 2016 (Београд : Бирограф = Beograd : Birograf). - 106 стр. : илустр. ; 23 cm

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Тираж 300. - Биографија З. Мићановићa: стр. 104. - Одабрана библиографија: стр. 106.

ISBN 978-86-7415-195-2 (брош.)

75.071.1:929 Мићановић З.(083.824)
766"19/20"(083.824)
COBISS.SR-ID 227298828

СР 2017 М - 1052
МИХАИЛОВИЋ, Бата, 1923-2011
        Milorad Bata Mihailović : 1950/60 : Galerija Rima, Kragujevac, 10. oktobar - 10. novembar 2017. / [tekst, text Ješa Denegri ; prevod, translation Ksenija Todorović ; fotografije radova, photographs Vladimir Popović]. - Kragujevac : Galerija Rima, 2017 (Kragujevac : Grafostil). - 71 str. : reprodukcije ; 24 cm

Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Tiraž 500. - Milorad Bata Mihailović: str. 70. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 978-86-88255-43-1 (broš.)

75.071.1:929 Михаиловић Б.(083.824)
75(497.11)"1947/1967"(083.824)
COBISS.SR-ID 246249740

СР 2017 М - 1053
ПРЕГЕЉ, Мариј, 1913-1967
        Marij Pregelj : dokument istine = the document of truth : Galerija-legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića = Milica Zorić and Rodoljub Čolaković Gallery-Legacy, 04/03 - 03/05/2016 / [urednik i tekst u katalogu, editor and writer Svetlana Mitić ; prevod, translation Novica Petrović, Emilia Poznanović Epštajn]. - Beograd : Muzej savremene umetnosti = Belgrade : Museum of Contemporary Art, 2017 (Beograd : Publikum). - 113 str. : ilustr. ; 22 cm

Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Tiraž 600. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Izabrana bibliografija M. Pregelja: str. 106-113.

ISBN 978-86-7101-335-2 (broš.)

75.071.1:929 Прегељ М.(083.824)
75(497.4)"19"(083.824)
COBISS.SR-ID 227795468

СР 2017 М - 1054
РАДОЈЛОВИЋ, Катарина, 1966-2014
        Катарина Радојловић / [текст] Срђан Марковић ; [превод на енглески језик Биљана Николић, превод на француски језик Биљана Маринковић]. - 1. изд. - Ниш : Универзитет, Факултет уметности, 2017 (Ниш : Атлантис). - 139 стр. : репродукције ; 26 cm

Део текста упоредо на срп., енгл. и франц. језику. - Ауторкине слике. - Тираж 500. - Хронологија: стр. 128-129. - Колективне изложбе: стр. 134-135. - Библиографија: стр. 136-137. - Регистар.

ISBN 978-86-85239-27-4 (брош.)

75.071.1:929 Радојловић К.
75(497.11)"19/20"(084.12)
COBISS.SR-ID 232335372

СР 2017 М - 1055
САМАРЏИЋ, Стојанка, 1962-
        Конзерваторско-рестаураторски радови на зидним сликама у СвечаноЈ сали Председништва Републике Србије / Стојанка Самарџић, Бранка Шекарић ; [превод Веселин Костић = The Conservation and Restoration Treatment of the Wall Paintings in the Ceremonial Hall of the Presidency of the Republic of Serbia / Stojanka Samardžić, Branka Šekarić ; [translation Veselin Kostić]. - Београд : Републички завод за заштиту споменика културе = Belgrade : Republican Institute for the Protection of Monuments of Culture, 2017 (Београд : Публикум). - 52 стр. : илустр. ; 20 x 20 cm

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Тираж 300. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 5.

ISBN 978-86-6299-021-1 (брош.)

75.052.025.3/.4(497.11)"20"
COBISS.SR-ID 229316876

СР 2017 М - 1056
СТАНИЋ, Војислав, 1924-
        Vojo Stanić : slike = paintings / priređivač, editor Niko Martinović ; [tekstovi, texts Vojo Stanić ... [et al.] ; bio-bibliografski podaci, bio- bibliography data Ljiljana Zeković ; prevod na engleski, translation into English Milanka Izgarević ; fotografije, photos Lazar Pejović, Dusko Miljanić, Željko Šapurić]. - Beograd : Štampar Makarije ; Podgorica : Obodsko slovo, 2016 (Beograd : Publikum). - 238 str. : reprodukcije ; 26 x 26 cm

Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 210-238.

ISBN 978-86-6311-157-8 (karton)

730.071.1:929 Станић В.(082)
75(497.16)"19/20"(084.12)
COBISS.SR-ID 223407372

СР 2017 М - 1057
СТЕВАНОВИЋ, Љубица, 1967-
        Аутобиогарафски сликарски запис у хроници једне приватне историје : изложба слика : докторски уметнички пројекат : [Галерија CZKD-a, Павиљон Вељковић од 25. до 31. октобра 2016. године ] = Painting an Autobiographical Record of a Private History in the Form of Chronicle : exhibition of paintings : doctoral art project / Љубица Стевановић ; [фотографије радова Жељко Јовановић ; превод Мара Кука]. - Београд : Цицеро, 2016 (Београд : Цицеро). - 39 стр. : илустр. ; 24 cm

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Текст штампан двостубачно. - Ауторкина слика. - Тираж 300. - Биографија [Љубице Стевановић]: стр. 37-38.

ISBN 978-86-81851-54-8 (брош.)

75.071.1:929 Стевановић Љ.(083.824)
75(497.11)"20"(083.824)
COBISS.SR-ID 226707724

СР 2017 М - 1058
ТРАЈКОВИЋ, Јелена, 1980-
        Јелена Трајковић : страх, нада, поверење / [aутор изложбе и текста Сузана Новчић ; превод Наташа Павловић ; фотографија Јелена Трајковић, Маја Медић, Александрија Ајдуковић] = Jelena Trajković : fear, hope, trust / [autor of exibition and text Suzana Novčić ; translation Nataša Pavlović ; photography Jelena Trajković, Maja Medić, Aleksandrija Ajduković]. - Краљево : Народни музеј Краљево = Kraljevo : The National museum Kraljevo, 2017 (Врњачка Бања : Интерклима = Vrnjačka Banja : Interklima). - 27 стр. : илустр. ; 28 cm

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Тираж 300. - Јелена Трајковић: стр. 26. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-85179-79-2 (брош.)

75.071.1:929 Трајковић Ј.(083.824)
75(497.11)"20"(083.824)
COBISS.SR-ID 229973516

СР 2017 М - 1059
ШУЛЕТИЋ, Иван, 1982-
        Ivan Šuletić : Galerija Rima, Kragujevac, 6. jun - 1. jul 2017. / [tekst, text Ana Bogdanović ; prevod, translation Ksenija Todorović ; fotografije radova, photographs of artworks Vladimir Popović, Ivan Zupanc, Luka Knežević Strika]. - Kragujevac : Galerija Rima, 2017 (Kragujevac : Grafostil). - 20 str. : ilustr. ; 24 cm

Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Autorova slika. - Tekst štampan dvostubačno. - Tiraž 500. - Ivan Šuletić (1982): str. 19.

ISBN 978-86-88255-42-4 (broš.)

75.071.1:929 Шулетић И.(083.824)
74/75(497.11)"20"(083.824)
COBISS.SR-ID 235355404

СР 2017 М - 1060
ШУМАНОВИЋ, Сава, 1896-1942
        Једна француска епизода Саве Шумановића = Un épisode français de Sava Šumanović / [аутори текстова Лидија Мереник, Весна Буројевић]. - Нови Сад : Галерија Матице српске, 2016 (Нови Сад : Offset print). - 51 стр. : илустр. ; 23 cm

"... поводом истоимене изложбе приређене у Галерији Матице српске од 25. марта до 7. маја 2016. године" --> прелим. стр. - Тираж 500. - Стр. 6-7: Mot d'introduction / Tijana Palkovljević Bugarski = Реч унапред / Тијана Палковљевић Бугарски. - Стр. 8-21: Dernier séjour à Paris / Vesna Burojević = Последњи пут у Паризу / Весна Буројевић. - Стр. 24-33: Une année dans la vie de Sava Šumanović. Paris 1929 / Lidija Merenik = Једна година у животу Саве Шумановића. Париз 1929 / Лидија Мереник. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-83603-96-1 (брош.)

75.071.1:929 Šumanović S.(083.824)
COBISS.SR-ID 304269575


76 ГРАФИКА

СР 2017 М - 1061
БИЈЕНАЛЕ студентског цртежа Србије (19 ; 2017 ; Београд)
        XIX bijenale studentskog crteža Srbije, [Dom kulture "Studentski grad"], 13-31. 5. 2017. / [organizator Dom kulture "Studentski grad", Likovni program ; tekstovi u katalogu Jelena Veljković ; prevod sa srpskog na engleski Dejan Arsenovski ; fotografije Aleksandrija Ajduković]. - Beograd : Dom kulture "Studentski grad", 2017 ([Beograd] : Cakum pakum). - [37] str. : reprodukcije ; 22 x 22 cm

Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Tiraž 300. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 978-86-7933-117-5 (broš.)

74-057.87:069.9(497.11)"2017"(083.824)
74(497.11)"20"(083.824)
COBISS.SR-ID 233576460

СР 2017 М - 1062
        ИДЕНТИТЕТИ и медији : уметност Анастаса Јовановића и његово доба / [уредници Игор Борозан, Данијела Ванушић ; превод на енглески Бранка Вранешевић]. - Београд : Музеј града Београда ; Нови Сад : Матица српска, 2017 (Земун : Бирограф). - 452 стр. : илустр. ; 30 cm

На спор. насл. стр.: Identities and Media : the art of Anastas Jovanović and his era. - Радови на срп. и хрв. језику. - Део текста упоредо на срп. и енгл. језику. - Тираж 500. - Стр. 11-12: Уводна реч у част јубилеја / Татјана Корићанац. - Реч уредника: стр. 13-15. - Хронологија: стр. 403-409. - Списак сарадника са афилијацијама: стр. 451-452. - Напомене и библиографске референце уз радове. - Библиографија: стр. 425-443. - Summaries. - Регистар.

ISBN 978-86-6433-014-5 (брош.)

76/77:929 Јовановић А.(082)
316.4(497.11)"18"(082)
930.85(497.11)"18"(082)
74/77(497.11)"18"(084.12)
COBISS.SR-ID 248222988

СР 2017 М - 1063
ИЗЛОЖБА Књига је најбржи начин да се постане светлост (2016 ; Београд)
        Knjiga je najbrži način da se postane svetlost = The Book is the Fastest Way to Become the Light / [tekstоvi u katalogu, texts in catalog Maida Gruden, Olivera Batajić Sretenović ; prevod na engleski, English translation Dejan Arsenovski ; fotografije, photographies Jelena Žigić]. - Beograd : Dom kulture "Studentski grad", 2017 (Beograd : Pekograf). - [40] стр. : ilustr. ; 23 cm

Kor. nasl. - Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - "Izložba radova nastalih na master i doktorskim akademskim studijama na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, na predmetu Grafika knjige od 2014. do 2016." --> str. 1. - Tiraž 300.

ISBN 978-86-7933-116-8 (broš.)

766(497.11)"2014/2016"(083.824)
09.1(497.11)"2014/2016"(083.824)
766:069.9(497.11)"2016"(083.824)
COBISS.SR-ID 230420492

СР 2017 М - 1064
МЕЂУНАРОДНИ бијенале "Екс либрис" (6 ; 2016 ; Панчево)
        Granice / Šesti međunarodni bijenale "Ex libris" = Borders / The Sixth international biennial "Ex libris" ; [urednik Milan Jakšić ; prevod Lory Christmastree, Vladimir Tomić]. - Pančevo : Istorijski arhiv u Pančevu, 2016 ([s. l. : s. n.]). - 147 str. : ilustr. ; 21 cm

Kor. nasl. - Tekst štampan dvostubačno. - Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Tiraž 500. - Стр, 5-7: Granice, boundaries, border, frontier / Milan Jakšić.

ISBN 978-86-6279-023-1 (broš.)

097(100)(083.824)
COBISS.SR-ID 315397127


77 ФОТОГРАФИЈА

СР 2017 М - 1065
АЈДУКОВИЋ, Александрија, 1975-
        Aleksandrija Ajduković : no name rivijera = no name riviera : Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd = Salon of the Museum of Contemporary Art, Belgrade, 16/09 - 23/10/2016 / [autor teksta, writer Una Popović ; prevod na engleski, translation into English Đorđe Čolić ; fotografije, photographs Saša Reljić, Aleksandrija Ajduković]. - Novi Beograd : Muzej savremene umetnosti = Museum of Contemporary Art, 2017 (Beograd : Publikum). - 62 str. : ilustr. ; 21 cm

Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Tiraž 600. - Aleksandrija Ajduković: str. 60-62.

ISBN 978-86-7101-336-9 (broš.)

77.071.1:929 Ајдуковић А.(083.824)
77.04(497.11)"2001/2016"(083.824)
7.038.53(497.11)"20"(083.824)
COBISS.SR-ID 229349388

СР 2017 М - 1066
БАЗЕН, Андре, 1918-1958
        Ontologija fotografske slike / Andre Bazen ; [prevod Ivanka Pavlović]. - Beograd : Fakultet za medije i komunikacije, 2017 (Novi Sad : Artprint). - 12 str. ; 15 cm. - (Biblioteka Svici ; 8)

Prevod dela: Ontologie de l'image photographique. - Kor. nasl. - Tiraž 150. - Napomene: str. 11-12.

ISBN 978-86-87107-90-8 (broš.)

77:130.2
COBISS.SR-ID 247242508

СР 2017 М - 1067
ЂУКИЋ, Биљана, 1980-
        Биљана Ђукић / [aутор текста Љубиша Симовић ; превод Наташа Павловић] = Biljana Đukić / [author of text Ljubiša Simović ; translation Nataša Pavlović]. - Краљево : Народни музеј "Краљево" = Kraljevo : The National Museum "Kraljevo", 2016 ([Врњачка Бања] : Интерклима графика = [Vrnjačka Banja] : Interklima grafika). - 27 стр. : илустр. ; 23 cm

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Тираж 300. - Биљана Ђукић: стр. 26.

ISBN 978-86-85179-77-8 (брош.)

77.04:929 Ђукић Б.(083.824)
7.071/.072(497.11)"20"(083.824)
COBISS.SR-ID 227966220

СР 2017 М - 1068
ЕВАНС, Вокер, 1903-1975
        Razgovor sa Vokerom Evansom / [razgovor vodio] Lesli Kac ; [prevod Olja Petronić]. - Beograd : Fakultet za medije i komunikacije, 2017 (Novi Sad : Artprint). - 32 str. ; 15 cm. - (Biblioteka Svici ; 6)

Prevod dela: Walker Evans: le Secret de la Photographie / entretien avec Leslie Katz. - Kor. nasl. - Tiraž 200.

ISBN 978-86-87107-94-6 (broš.)

77:929 Еванс В. (047.53)
COBISS.SR-ID 247803916

СР 2017 М - 1069
        МИЛУТИНОВИЋ-и : фотографије / Жика, Иван и Зоран Милутиновић = Milutinović-s : photographs / Žika, Ivan & Zoran Milutinovic. - Београд : Драслар = Beograd : Draslar, 2016 (Београд : Драслар партнер = Beograd : Draslar partner). - 129 стр. : илустр. ; 23 х 23 cm

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Тираж 200. - Стр. 2-4: Три Милутиновића у српској фотографији / Света Драговић. - Стр. 6-8: Милутиновић-и / Имре Сабо. - Садржи и биографске белешке о фотографима.

ISBN 978-86-6475-010-3 (картон)

77:929 Милутиновић Ж.
77:929 Милутиновић И.
61:929 Милутиновић З.
77.04(497.11)"19/20"
COBISS.SR-ID 225931276


77.03 ДОКУМЕНТАРНА ФОТОГРАФИЈА

СР 2017 М - 1070
ПЕТРОВИЋ, Зоран, 1958-
        Крагујевац за почетнике и староседеоце = Kragujevac for Beginners and Indigenous People / Зоран Петровић ; аутор текста, author of text Видосав Стевановић ; [преводиоци Саша Савић, Славица Стевановић]. - Крагујевац : Кораци, 2016 (Крагујевац : Графостил). - 251 стр. : фотогр. ; 34 cm

Ауторова слика. - Тираж 1.000. - [Биографија Зорана Петровића]: стр. 251. - Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Текст штампан двостубачно. - Регистри.

ISBN 978-86-86685-74-2 (картон с омотом)

77.039 Петровић З.(084.12)
908(497.11 Крагујевац)(084.12)
COBISS.SR-ID 222949132


77.04 УМЕТНИЧКА ФОТОГРАФИЈА

СР 2017 М - 1071
INTERNATIONAL Circuit Exhibition of Photography (2016 ; Zaječar)
        Child 2016 / International Circuit Exibition of Photography ; [organizer Center for culture and tourism, Zajecar... [еt al.]]. - Zaječar : Center for Culture and Tourism, 2016 (Novi Sad : Magyar szo). - 72 str. : fotogr. ; 22 x 24 cm

Tiraž 1.000.

ISBN 978-86-88123-61-7 (broš.)

77.04:069.9(497.11)"2016"(083.824)
77.04(100)"20"(083.824)
COBISS.SR-ID 226652428

СР 2017 М - 1072
CIRCUIT Exhibition of Photography (2016 ; Srbija [etc.])
        International Circuit Exhibition of Photography Ecological Truth 2016, Serbia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria / [organizer Center for culture and tourism, Zajecar ... [et al.]]. - Zaječar : Center for culture and tourism, 2016 (Smederevo : SD press). - 144 str. : fotogr. ; 22 x 24 cm

Deo teksta uporedo na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 1.000.

ISBN 978-86-88123-55-6 (broš.)

77.04:069.9(497)"2016"(083.824)
77.04(100)"20"(083.824)
COBISS.SR-ID 224028684


78 МУЗИКА

СР 2017 М - 1073
        ALEGRO za zbogom : Koncert Bitlsa na krovu, 30. januara 1969. / Izabrao i preveo Aleksandar Maćešić. - 1. izd. - Beograd : Bukefal E.O.N., 2016 (Београд : Jovan). - 87 str. ; 18 cm. - (Kolekcija Forminks ; 4)

Tiraž 300. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 978-86-89107-80-7 (broš.)

784.011.26БИТЛСИ
785.6(410)"1969"
COBISS.SR-ID 226181644

СР 2017 М - 1074
БЛЕЈК, Марк, 1965-
        Pink Flojd : kad svinje polete : Pink Flojd iz prve ruke / Mark Blejk ; preveo Dejan Cukić. - Dopunjeno izd. - Beograd : Laguna, 2017 (Beograd : Službeni glasnik). - 549 str. ; 20 cm

Prevod dela: Pigs Might Fly / Mark Blake. - Tiraž 1.500. - O autoru: str. [551]. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 545-549.

ISBN 978-86-521-2511-1 (broš.)

784.011.26ПИНК ФЛОЈД
COBISS.SR-ID 228907276

СР 2017 М - 1075
ВЕБЕР, Макс, 1864-1920
        Racionalni i sociološki temelji muzike : (iz zaostavštine, 1921) / Maks Veber ; prevod sa nemačkog Dragoslav Ilić. - Beograd : D. Ilić, 2017 (Beograd : Standard 2). - 217 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Muzička biblioteka Studio Lirica)

Autorova slika na koricama. - Prevod dela: Die rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik / Max Weber. - Tiraž 300. - Str. 5-10: Namesto uvoda / Teodor Krojer. - Str. 178-215: Veber o muzici : pristup muzici kao dinamičkoj oblasti delanja i iskustva / Isabel Darmon. - Napomene: str. 208-211. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 211-215. - Sugestije za dalje čitanje: str. [216].

ISBN 978-86-87099-29-6 (broš.)

781(091)
316.74:78 Вебер М.
COBISS.SR-ID 248358668

СР 2017 М - 1076
ГИЈМИНО, Ерве, 1967-
        Pop-rok : četrdeset legendarnih izvođača i muzičkih grupa / Erve Gijmino [tekst] & Žerom Masi [ilustracije] ; [sa francuskog prevela Željka Dulić]. - Beograd : Kreativni centar, 2017 ([Kragujevac] : Grafostil). - 40 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Bam!)

Prevod dela: Rock pop / Hervé Guilleminot & Jérôme Masi. - Tiraž 2.000. - Hronologija: str. [41-42].

ISBN 978-86-529-0473-0 (karton)

78.071.1/.2"19/20"
784.011.026"19/20"
COBISS.SR-ID 245863948

СР 2017 М - 1077
ГИТАР Арт Фестивал (17 ; 2016 ; Београд)
        Guitar Art Festival / Sedamnaesti međunarodni festival gitare, 8-13. mart 2016. Beograd = The Seventeenth International Guitar Festival ; [text translation Nina Ogrizović, Andrea Sarmeš, Milena Milenković]. - [S. l. : s. n.], 2016 (Beograd : Vizartis). - 108 str. : ilustr. ; 23 x 23 cm

Kor. stv. nasl.: Samostalno. - Uporedo srp. i engl. tekst.

(Broš.)

787.61.091.4(497.11)"2016"(083.97)
787.61.071(4)"19/20":929
COBISS.SR-ID 234631436

СР 2017 М - 1078
ГИТАР Арт Фестивал (18 ; 2017 ; Београд)
        Guitar Art Festival / Osamnaesti međunarodni festival gitare, 20-25. mart 2017. Beograd = The Eighteenth International Guitar Festival ; [text translation Nina Ogrizović, Andrea Sarmeš, Milena Milenković]. - [S. l. : s. n.], 2017 (Beograd : Vizartis). - [106] str. : ilustr. ; 23 x 23 cm

Kor. stv. nasl.: Integracije. - Uporedo srp. i engl. tekst.

(Broš.)

787.61.091.4(497.11)"2017"(083.97)
787.61.071(4)"19/20":929
COBISS.SR-ID 234632460

СР 2017 М - 1079
ГОСТУШКИ, Драгутин, 1923-1998
        Рађање српске музичке културе : поводом тридесет година од премијерног емитовања истоимене серије РТС-а, уредник Снежана Николајевић, редитељ Петар М. Теслић / Драгутин Гостушки ; [превод на енглески Александра Calcutt]. - Београд : Радио-Телевизија Србије : Музиколошко друштво Србије, 2017 (Београд : Штампарија РТС). - 144, 144 стр. : илустр. ; 19 cm + 1 електронски оптички диск (DVD). - (Едиција ТВ полица) (Библиотека Књига есеја ; књ. 4)

Насл. стр. приштампаног превода: The Birth of Serbian Music Culture / Dragutin Gostuški. - Оба рада штампана у међусобно обрнутим смеровима. - Ауторова слика. - Тираж 500. - Стр. 7-8: Реч уредника / Снежана Николајевић. - Стр. 9-24: Човек коме се веровало / Катарина Томашевић. - Стр. 129-140: Историја српске музике у телевизијском издању / Снежана Николајевић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Регистар.

ISBN 978-86-6195-112-1 (РТС; брош.)

78(497.11)"18/19"
930.85(497.11)"18/19"
78.071.1(497.11)"18/19":929
78.072:929 Гостушки Д.
COBISS.SR-ID 229105932

СР 2017 М - 1080
ДЕ Кон, Антоан, 1953-
        Rečnik zaljubljenika u rokenrol / Antoan de Kon ; prevela sa francuskog Sanja Nedeljković. - 2. izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2017 (Beograd : Glasnik). - 458 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Umetnost i kultura. Edicija Rečnici i enciklopedije svakodnevnog života)

Prevod dela: Dictionnaire amoureux du Rock / Antoine de Caunes. - Tiraž 1.000. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 978-86-519-0673-5 (broš.)

78.071.1/.2(031)
784.011.26(031)
COBISS.SR-ID 244669196